Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym E04 - Rozdział 5 - Ewidencja towarów, wzory... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 5 - Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym E04 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  5

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym E04

§  29.
1.
Ewidencję E04 prowadzą urzędy celne. Wzór karty ewidencji E04 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary wprowadzone na polski obszar celny rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi.
§  30.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie miesięcznych protokołów zdawczo-odbiorczych lub półrocznych sald wymiany w wypadku energii elektrycznej przekazywanej w ramach połączonych systemów energoelektrycznych krajów sąsiadujących.
2.
Załączniki do ewidencji stanowią: potwierdzone kserokopie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do dokonywania przywozu lub wywozu wprowadzonych towarów oraz:
1)
w wypadku towarów wprowadzanych rurociągami i gazociągami - miesięczny protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń pomiarowych lub konosament,
2)
w wypadku towarów wprowadzanych liniami energetycznymi - faktura i potwierdzenie ilości przesłanej energii.
§  31.
Ewidencję E04 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę dokonania wpisu do ewidencji,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się okres rozliczeniowy,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia Ministra Gospodarki,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się dane osoby, która wprowadziła towar na polski obszar celny i przejęła odpowiedzialność,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji procedury celnej, którą objęty został wprowadzony towar,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę, symbol i pozycję ewidencji, kiedy towar objęty procedurą tranzytu został wyprowadzony z polskiego obszaru celnego,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu do ewidencji,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.