Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03 - Rozdział 4 - Ewidencja towarów, wzory... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 4 - Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  4

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03

§  24.
1.
Ewidencję E03 prowadzą graniczne urzędy celne lotnicze. Wzór karty ewidencji E03 określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary wprowadzone na polski obszar celny transportem lotniczym, jeżeli nadanie tym towarom przeznaczenia celnego wymaga udokumentowania.
3.
Jeżeli transport towarów wprowadzanych na polski obszar celny odbywał się z zastosowaniem manifestu, towary objęte jednym manifestem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.
§  25.
Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej, albo na podstawie zgłoszenia celnego.
§  26.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji dołącza się deklarację skróconą lub potwierdzone kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej; jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  27.
Ewidencje E03 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji dla każdego manifestu z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się cyframi arabskimi datę i godzinę przedstawienia manifestu w urzędzie celnym,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się numer i datę rejsu, którym dostarczono towar,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się ilość pozycji w manifeście lotniczym lub liście lotniczym AWB,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji; w wypadku dokonania wpisu na podstawie deklaracji skróconej, w kolumnie dokonuje się adnotacji "deklaracja skrócona",
6)
w kolumnie "6" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarowi innego przeznaczenia celnego dla ostatniej partii towaru objętego listem lotniczym AWB,
7)
w kolumnie "7" wpisuje datę i składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie "6",
8)
w kolumnie "8" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  28.
1.
Zamknięcie ewidencji E03 następuje poprzez wpisanie w kolumnie "6" symbolu i numeru pozycji prowadzonej przez urząd celny w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16, E19 oraz w kolumnie "7" daty i podpisu funkcjonariusza celnego.
2.
Jeżeli organ celny cofa towar za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję zamyka się poprzez wpisanie w kolumnie "6" pozycji ewidencji E19, w kolumnie "7" daty i w kolumnie "8" adnotacji o cofnięciu towaru.
3.
W wypadku orzeczenia przez organ celny przepadku towaru, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, należy umieścić w kolumnie "8" odpowiednią adnotację.