Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym E02 - Rozdział 3 - Ewidencja towarów, wzory... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 3 - Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym E02 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  3

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym E02

§  19.
1.
Ewidencję E02 prowadzą graniczne urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji E02 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary wprowadzone na polski obszar celny transportem wodnym, jeżeli nadanie tym towarom przeznaczenia celnego wymaga udokumentowania.
3.
Jeżeli transport towarów wprowadzanych na polski obszar celny odbywał się z zastosowaniem konosamentu, towary objęte jednym konosamentem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.
§  20.
Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej, albo na podstawie zgłoszenia celnego lub konosamentu, które stanowią załącznik do ewidencji.
§  21.
1.
Jeżeli towar obejmowany jest w urzędzie celnym morskim lub rzecznym procedurą tranzytu, towar ewidencjonuje się w ewidencji E02, a następnie w ewidencji E11.
2.
Po dokonaniu wpisu, do ewidencji dołącza się deklarację skróconą lub potwierdzone kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej.
3.
Jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego, do ewidencji nie dołącza się żadnych dokumentów.
§  22.
Ewidencję E02 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji (dla każdego konosamentu) z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się numer ewidencji statków żeglugi śródlądowej i morskiej E21, prowadzonej w urzędzie celnym ewidencjonującym towar,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się datę przedstawienia towarów organowi celnemu,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby, na którą wystawiony jest konosament, a w wypadku konosamentów na zlecenie lub na okaziciela - dane osoby, którą zgodnie z konosamentem należy powiadomić o przybyciu statku; jeżeli wpis nie dotyczy towaru przywożonego z zastosowaniem konosamentu - wpisuje się dane osoby, która dostarczyła i przedstawiła towar organowi celnemu,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. "węgiel", "samochód" lub "drobnica",
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji; w wypadku dokonania wpisu na podstawie deklaracji skróconej, w kolumnie dokonuje się adnotacji "deklaracja skrócona",
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę nadania przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji nadania przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru,
9)
w kolumnie "9" składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach "7" i "8",
10)
w kolumnie "10" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonywanego wpisu.
§  23.
1.
Zamknięcie ewidencji E02 następuje poprzez wpisanie w kolumnie "8" symbolu i pozycji prowadzonej przez morski lub rzeczny urząd celny w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16 lub E20.
2.
Jeżeli organ celny cofa towar za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie "10" adnotacji o przyczynach cofnięcia towaru oraz wpisanie towaru do ewidencji E20 i wpisanie tej pozycji w kolumnie "8". Datę cofnięcia towaru należy wpisać w kolumnie "8".
3.
W wypadku orzeczenia przez organ celny przepadku towaru, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, należy umieścić w kolumnie "10" odpowiednią adnotację.