Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
W celu ewidencjonowania towarów, urzędy celne prowadzą:
1)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym, o symbolu - E01,
2)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym, o symbolu - E02,
3)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03,
4)
ewidencję towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym, o symbolu - E04,
5)
ewidencję towarów objętych procedurą odprawy czasowej, o symbolu - E05,
6)
ewidencję towarów objętych procedurą uszlachetnienia czynnego w systemie zawieszeń, o symbolu - E06,
7)
ewidencję towarów objętych procedurą składu celnego, o symbolu - E07,
8)
ewidencję towarów powrotnie przywożonych w ramach uzupełniających procesów uszlachetniania, o symbolu - E08,
9)
ewidencję towarów, wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych, o symbolu - E09,
10)
ewidencję towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, o symbolu - E10,
11)
ewidencję towarów objętych procedurą tranzytu - nadawczą, o symbolu - E11,
12)
ewidencję towarów objętych procedurą tranzytu - odbiorczą, o symbolu - E12,
13)
ewidencję towarów dopuszczonych do obrotu, o symbolu - E13,
14)
ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się towaru na rzecz Skarbu Państwa, o symbolu - E14,
15)
ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia, o symbolu - E15,
16)
ewidencję towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedur uproszczonych, o symbolu - E16,
17)
ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu, o symbolu - E17,
18)
ewidencję towarów objętych procedurą wywozu, o symbolu - E18,
19)
ewidencję towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym, o symbolu - E19,
20)
ewidencję towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym, o symbolu - E20,
21)
ewidencję statków żeglugi morskiej i śródlądowej, o symbolu - E21.
§  2.
1.
Ewidencje towarów, o których mowa w § 1, prowadzi się w formie książkowej lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.
2.
Ewidencja z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych może być prowadzona po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ceł wzorów, sposobu i trybu prowadzenia tej ewidencji.
§  3.
1.
Ewidencja prowadzona w formie książkowej powinna być przygotowywana poprzez przeszycie ponumerowanych kart ewidencji, opatrzenie przeszycia przeznaczoną do tego celu plombą, przy użyciu wydzielonej tylko do tego celu plombownicy, oraz opisanie poprzez wskazanie ilości kart i złożenie podpisu przez dyrektora urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.
2.
Ewidencję w formie książkowej prowadzi się w okresach rocznych, z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok, a karty ewidencji są numerowane kolejno od numeru jeden.
§  4.
1.
Ewidencję towarów prowadzoną z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych prowadzi się z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok, z możliwością sporządzenia wydruków za każdy przedział czasowy.
2.
Karty wydruków ewidencji towarowych, po podpisaniu i opatrzeniu stemplem funkcjonariusza celnego upoważnionego przez dyrektora urzędu celnego, gromadzi się w okresach miesięcznych, w formie książkowej, po ich przeszyciu i kolejnym ponumerowaniu.
§  5.
1.
Ewidencję prowadzoną w formie książkowej należy rozpocząć w nowym roku kalendarzowym od przepisania nie zamkniętych pozycji ewidencji, dla których upłynęło więcej niż 1 rok od daty dokonania wpisu, zachowując dotychczasową numerację.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku ewidencji prowadzonych z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.
§  6.
1.
Jednostki organizacyjne administracji celnej prowadzą poszczególne rodzaje ewidencji towarów w jednym egzemplarzu, który identyfikuje się według wzoru: symbol ewidencji/kod jednostki administracji celnej/wydzielone miejsce/rok.
2.
Dla dokumentów SAD i SDA pozycja ewidencji w polu A i C zapisywana jest zgodnie z przykładem: 140100/07/000327, co oznacza: 140100 - kod urzędu celnego; 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy); 000327 - pozycja ewidencji.
3.
Dla celów korespondencji należy używać pełnego oznaczenia pozycji ewidencji według wzoru: symbol ewidencji/kod jednostki administracji celnej/wydzielone miejsce/pozycja ewidencji/rok, zgodnie z przykładem: E01/140100/07/000327/1997.
4.
W wypadku prowadzenia w urzędzie celnym wydzielonej ewidencji dla pasów lub wyodrębnionych miejsc prowadzenia ewidencji, wyróżnik stanowią dwie ostatnie cyfry kodu jednostki administracji celnej oraz następne dwie cyfry miejsca wydzielonego, o których mowa w ust. 1. Wyróżnik ten może być stosowany po uprzednim uzgodnieniu dyrektora urzędu celnego z Prezesem Głównego Urzędu Ceł.
§  7.
1.
Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, towary wprowadzone na polski obszar celny transportem drogowym lub kolejowym i dostarczone do granicznego urzędu celnego ewidencjonuje się w ewidencji E01, a po dopełnieniu formalności celnych w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E13, E14, E15, E16 lub E19.
2.
Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, towary wprowadzane na polski obszar celny transportem wodnym i dostarczone do granicznego urzędu celnego morskiego lub rzecznego ewidencjonuje się w ewidencji E02, a po dopełnieniu formalności celnych w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16 lub E20.
3.
Z zastrzeżeniem § 24 ust. 2, towary wprowadzane na polski obszar celny transportem lotniczym i dostarczone do granicznego urzędu celnego ewidencjonuje się w ewidencji E03, a po dopełnieniu formalności celnych w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16 lub E19.
4.
Jeżeli towary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w chwili wprowadzenia na polski obszar celny są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych lub obejmowane są procedurą tranzytu, towary te w granicznym rzędzie celnym ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji E01 lub w wypadku wprowadzania towarów na polski obszar celny drogą morską - w ewidencji E02 lub lotniczą w ewidencji E03 i E11.
5.
Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem przemysłowym (rurociągami, gazociągami lub liniami energetycznymi) ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji E04.
§  8.
Towary przywożone z zagranicy, dostarczone w procedurze tranzytu z granicznego urzędu celnego do wewnętrznego urzędu celnego przeznaczenia ewidencjonuje się w ewidencji tranzytowej odbiorczej E12, a po dopełnieniu formalności celnych - w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16.
§  9.
Zakończenie procedury celnej lub nadanie towarowi innego przeznaczenia celnego powinno zostać zaewidencjonowane odpowiednio w pozycji ewidencji nowej procedury celnej lub nowego przeznaczenia celnego z jednoczesnym dokonaniem w pozycji ewidencji poprzedniej (w kolumnie "Następna ewidencja") wpisu określającego numer i pozycję kolejnej ewidencji.
§  10.
1.
Towar wyprowadzany z polskiego obszaru celnego, przedstawiony w granicznym urzędzie celnym, po dopełnieniu formalności celnych ewidencjonuje się w ewidencji towarów objętych procedurą wywozu E18 lub w ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17 lub w ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10, a następnie w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 lub w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20.
2.
Towar przeznaczony do wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego, przedstawiony w wewnętrznym urzędzie celnym, po dopełnieniu formalności celnych ewidencjonuje się w ewidencji towarów objętych procedurą wywozu E18 lub w ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17 lub w ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10. Po dostarczeniu towaru do granicznego urzędu celnego towar ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 albo ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20.
3.
Towar, objęty procedurą tranzytu z granicznego urzędu celnego do innego granicznego urzędu celnego w celu wyprowadzenia za granicę, po przedstawieniu i dopełnieniu formalności celnych ewidencjonuje się w ewidencji towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym i kolejowym E01, a po dostarczeniu towaru do granicznego urzędu celnego przeznaczenia, towar ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 albo w ewidencji towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20.
4.
Pozycje ewidencji E19 lub E20 zamykają odpowiednie pozycje w jednej z ewidencji: E01, E10, E11, E17 lub E18.
§  11.
1.
Jeżeli towar został wcześniej zaewidencjonowany w innej ewidencji tego samego urzędu celnego (ewidencji poprzedniej), funkcjonariusz celny dokonujący wpisu zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej adnotacji w poprzednio stosowanej ewidencji (zamknięcie pozycji ewidencji).
2.
Jeżeli dokonuje się wpisu towaru, który wcześniej został zaewidencjonowany w ewidencji innego urzędu celnego, funkcjonariusz celny dokonujący wpisu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić urząd, który dokonał wpisu do poprzednio stosowanej dla tego towaru ewidencji. Powiadomienia o dokonanych wpisach do ewidencji mogą być przekazywane zbiorczo, jednakże w okresach nie dłuższych niż 7 dni.
3.
Po upływie 1 miesiąca od terminu zakończenia procedury, określonego w pozwoleniu na korzystanie z procedury celnej lub przedłużonego terminu zakończenia procedury celnej (jeżeli urząd objęcia otrzymał decyzję o przedłużeniu terminu), urząd celny, który zaewidencjonował objęcie towaru procedurą, obowiązany jest w porozumieniu z urzędem kontrolnym podjąć działania niezbędne dla uregulowania sytuacji towaru, a następnie dokonać zamknięcia tej pozycji ewidencji.
4.
W wypadku całkowitego zniszczenia lub ostatecznej utraty towaru, spowodowanej wypadkiem losowym lub działaniem siły wyższej, ewidencja może zostać zamknięta poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji. Załącznikiem do ewidencji jest odpis lub kserokopia dokumentu potwierdzającego zaistnienie takich okoliczności wydanego przez właściwy organ.
§  12.
1.
W wypadku, gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym wpisuje się poziomą kreskę.
2.
Jeżeli w ewidencji wymagane jest podanie danych osoby, należy w wypadku osób fizycznych wpisać imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, a w wypadku innych osób - nazwę i adres siedziby.
3.
Jeżeli w ewidencji wymagane jest wpisanie daty, to wpisu dokonuje się cyframi arabskimi rok/miesiąc/dzień, według wzoru: "RRRR.MM.DD".
4.
Każda pozycja ewidencji, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią.
5.
W ewidencji nie należy dokonywać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach dokonane zmiany nie powinny uniemożliwiać odczytania skreślonego zapisu. O dokonaniu zmiany należy umieścić w kolumnie "uwagi" adnotację według wzoru: "w kolumnie nr ... skreślono słowo/cyfrę ... i napisano słowo/cyfrę". Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza podpisem i stemplem identyfikacyjnym.
6.
Organy celne przechowują dokumenty lub ich potwierdzone kopie, które stanowią załączniki do ewidencji.
§  13.
W wypadku gdy towar obejmowany jest procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń, o których mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, funkcjonariusz celny po otrzymaniu zgłoszenia uzupełniającego dokonuje wpisu w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E10, E13, E18 oraz umieszcza w kolumnie "uwagi" adnotację o udzielonym przez organ celny pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.