Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 - Rozdział 20 -... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 20 - Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  20

Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19

§  82.
1.
Ewidencję E19 prowadzą graniczne urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 19 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3, towary wyprowadzane z polskiego obszaru celnego, w tym środki transportu przewożące towary podlegające wpisowi do tej ewidencji oraz puste środki transportu przystosowane do przewozu towarów.
3.
Wpisowi do ewidencji nie podlegają towary, których wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego nie wymaga udokumentowania.
§  83.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się:
1)
w wypadku towarów dostarczonych do urzędu granicznego w ramach procedury tranzytu - na podstawie dokumentów tranzytowych, w tym karnetu TIR, karnetu ATA, noty tranzytowej stosowanej w ramach WPT lub odpowiedniej karty zgłoszenia celnego do procedury tranzytu,
2)
w wypadku towarów innych niż określone w pkt 1 - na podstawie dokumentów, w oparciu o które dokonano wpisu do ewidencji poprzedniej.
2.
Załącznikami do ewidencji są odpowiednie karty dokumentów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem noty tranzytowej w ramach WPT; w tym wypadku należy dołączyć 1 egzemplarz "T.C.19 Świadectwo przekroczenia granicy" oraz kserokopie innych dokumentów, na podstawie których dokonuje się wywozu za granicę.
§  84.
W wypadku towarów dostarczonych do granicznego urzędu celnego w procedurze tranzytu, towar ewidencjonuje się w granicznym urzędzie celnym wyłącznie w ewidencji E19, której pozycja stanowi zamknięcie jednej z ewidencji E10, E11, E17, E18 urzędu wewnętrznego lub E01 urzędu granicznego.
§  85.
W wypadku dokonywania wpisu dotyczącego środka przewozowego wyprowadzonego z polskiego obszaru celnego bez ładunku, w kolumnie "7" "rodzaj towaru" należy umieścić adnotację "pusty", a przy wypełnianiu kolumn "5" i "8" stosuje się § 12 ust. 1.
§  86.
Ewidencję E19 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę dokonania wpisu,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się symbol i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E10, E11, E17, E18,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby wyprowadzającej towar,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj dokumentu przewozowego oraz jego numery; dla WPT - kraj urzędu celnego przeznaczenia,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się nazwę i kod urzędu celnego wyjścia (wypełnia się tylko w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu),
9)
w kolumnie "9" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.