Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17 - Rozdział 18 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów,... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 18 - Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  18

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17

§  76.
1.
Ewidencję E17 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 17 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary niekrajowe, którym nadaje się przeznaczenie celne powrotnego wywozu.
§  77.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do nadania towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu.
2.
Załącznikami do ewidencji są dokumenty, o których mowa w ust. 1.
§  78.
Ewidencję E17 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę nadania towarowi przeznaczenia celnego powrotny wywóz,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E05, E06, E07, E09, E12, E15; poprzednią ewidencją może być także ewidencja E13, jeżeli dotyczy towaru dopuszczonego do obrotu w ramach procedury uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby dokonującej powrotnego wywozu,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się symbol i pozycję jednej z następnych ewidencji: E11, E19 lub E20,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę zamknięcia ewidencji (wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego lub wprowadzenia na skład celny, wolny obszar celny lub skład wolnocłowy),
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz, dokonujący wpisu w kolumnach "6" i "7",
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.