Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia E15 - Rozdział 16 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 16 - Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia E15 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  16

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia E15

§  69.
1.
Ewidencję E15 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór ewidencji określa załącznik nr 15 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, jeżeli organ celny wydał pozwolenie na zniszczenie towaru.
§  70.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie decyzji organu celnego o nadaniu przeznaczenia celnego zniszczenia towaru.
2.
Załącznikami do ewidencji są kserokopia pozwolenia albo nakazu zniszczenia oraz protokół zniszczenia towaru.
§  71.
Ewidencję E15 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę nadania towarowi przeznaczenia celnego zniszczenia towaru,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E11, E12, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby odpowiedzialnej za towar,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się wartość celną towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się numer pozwolenia na zniszczenie i kod organu, który wydał to pozwolenie,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę zniszczenia towarów,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się numer rejestru protokołu zniszczenia,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się rodzaj odpadów i pozostałości powstałych w wyniku zniszczenia,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji, gdzie zaewidencjonowano nadanie przeznaczenia celnego pozostałościom i odpadom,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, który dokonał wpisu,
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.