Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa E14 - Rozdział 15 - Ewidencja... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 15 - Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa E14 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  15

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa E14

§  66.
1.
Ewidencję E14 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 14 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, jeżeli organ celny wyraził zgodę na zrzeczenie się tych towarów na rzecz Skarbu Państwa.
§  67.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentu wymaganego do nadania przeznaczenia celnego zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa oraz decyzji organu celnego, który wyraził zgodę, o której mowa w § 66 ust. 2.
2.
Załącznik do ewidencji stanowi kserokopia decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumenty magazynowe.
§  68.
Ewidencję E14 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę nadania towarowi przeznaczenia celnego zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się rodzaj i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E12, E15, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się datę i numer decyzji organu celnego o przyjęciu towaru na rzecz Skarbu Państwa,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby, która zrzekła się towaru na rzecz Skarbu Państwa,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się nazwę i ilość towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się wartość celną towaru,
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu pozycji ewidencji,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się istotne informacje dla danej pozycji ewidencji, w tym miejsce przechowywania towaru.