Ewidencja towarów dopuszczonych do obrotu E13 - Rozdział 14 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne,... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 14 - Ewidencja towarów dopuszczonych do obrotu E13 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  14

Ewidencja towarów dopuszczonych do obrotu E13

§  63.
1.
Ewidencję E13 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 13 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary dopuszczone do obrotu, jeżeli objęcie ich tą procedurą, zgodnie z przepisami prawa celnego, wymaga udokumentowania.
3.
Wpisowi do ewidencji E13 podlegają także towary obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz przywóz towarów kompensacyjnych uzyskanych z towarów wywiezionych poza polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania biernego.
§  64.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego.
§  65.
Ewidencję E13 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E09, E12, E15, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby zgłaszającej towar do procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne do procedury,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się nazwę i ilość towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się numer pozwolenia na uszlachetnianie czynne lub bierne, jeżeli dopuszczenie do obrotu dotyczy produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku uszlachetniania biernego lub towarów przywożonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i kod organu, który wydał to pozwolenie,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się pozycję kasowego wykazu szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę zwolnienia towarów,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.