Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - odbiorcza E12 - Rozdział 13 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 13 - Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - odbiorcza E12 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  13

Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu - odbiorcza E12

§  59.
1.
Ewidencję E12 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 12 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary dostarczone do urzędu celnego w ramach procedury tranzytu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.
§  60.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów tranzytowych, karnetu TIR, karnetu ATA albo noty tranzytowej i noty tranzytowej stosowanej w ramach wspólnej procedury tranzytowej (WPT).
2.
Załącznikami do ewidencji są odpowiednie karty dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§  61.
Ewidencję E12 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przedstawienia towaru w urzędzie celnym,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji urzędu celnego nadawczego: E01 lub E11,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj dokumentu tranzytowego oraz jego numery i kraj nadania dla wspólnej procedury tranzytowej (WPT),
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze, wyposażenie stoisk,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się datę zamknięcia pozycji ewidencji,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E09, E11, E13, E14, E15, E16,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "8" i "9",
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.
§  62.
1.
Zamknięcie ewidencji E12 następuje poprzez dokonanie w kolumnie "8" i "9" adnotacji o dacie oraz oznaczeniu i pozycji w jednej z ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarowi przeznaczenia celnego (E05, E06, E07, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16).
2.
W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E12, wpisu w kolumnach "8", "9" i "10" dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru.