Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10 - Rozdział 11 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 11 - Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  11

Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10

§  52.
1.
Ewidencję E10 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 10 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary krajowe objęte procedurą uszlachetniania biernego.
§  53.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego.
2.
Załącznikami do ewidencji są potwierdzone przez organ celny kserokopie pozwoleń na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą uszlachetniania biernego.
§  54.
Ewidencję E10 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się dane osoby posiadającej pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się rodzaj i ilość towaru objętego procedurą uszlachetniania biernego,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się numer pozwolenia na objęcie towaru procedurą uszlachetniania biernego i kod organu, który wydał to pozwolenie,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się określony w pozwoleniu termin przywozu produktów kompensacyjnych,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się kod PCN produktu kompensacyjnego, dla powstania którego udzielono pozwolenia,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się wyznaczony przez organ celny termin nadania innego przeznaczenia,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z ewidencji: E07, E09, E14, E15, E19, E20,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się datę powrotnego przywozu oraz symbol i pozycję ewidencji E13, w której ewidencjonuje się dopuszczenie do obrotu towarów kompensacyjnych powstałych w wyniku procesu uszlachetniania biernego,
11)
w kolumnie "11" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnie "9",
12)
w kolumnie "12" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji, a w szczególności informację o zastosowaniu systemu wymiany towarów.
§  55.
1.
Zamknięcie ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego następuje poprzez wpisanie w kolumnie "9" i "10" ewidencji E10 daty oraz oznaczenia i pozycji w jednej z ewidencji E07, E09, E14, E15, E19, E20.
2.
W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E10, wpisu w kolumnach "9" i "10" dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru.