Ewidencja towarów wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych E09 - Rozdział 10 - Ewidencja towarów,... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 10 - Ewidencja towarów wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych E09 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  10

Ewidencja towarów wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych E09

§  48.
1.
Ewidencję E09 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary, których wprowadzenie do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego wymaga przedstawienia ich organowi celnemu i wypełnienia formalności celnych.
§  49.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego, wymagane są do wprowadzenia towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.
2.
Załącznikami do ewidencji są potwierdzone kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§  50.
Ewidencję E09 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę wprowadzenia towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E10, E12, E17, E18 lub w wypadku pozostałości i odpadów ze zniszczenia towaru - E15 albo numer decyzji, o której mowa w art. 174 § 2 pkt 2 Kodeksu celnego; w wypadku wprowadzania do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego towarów, o których mowa w art. 174 § 2 pkt 3 Kodeksu celnego, w kolumnie "3" dokonuje się adnotacji "towar krajowy",
4)
w kolumnie "4" wpisuje się nazwę wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby wprowadzającej towar do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się rodzaj i ilość towaru,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się datę nadania nowego przeznaczenia celnego partii towarów tej pozycji ewidencji (jeżeli przeznaczenie celne nie jest nadawane jednocześnie wszystkim towarom objętym tą pozycją ewidencji E09),
8)
w kolumnie "8" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji, w której dokonuje się wpisu o nadaniu innego przeznaczenia celnego w wypadku, gdy przeznaczenie celne nie jest nadawane jednocześnie wszystkim towarom objętym tą pozycją ewidencji E09,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się datę zamknięcia ewidencji,
10)
w kolumnie "10" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "7" i "8",
11)
w kolumnie "11" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.
§  51.
1.
Całkowite zamknięcie jednej pozycji ewidencji towarów wprowadzonych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego następuje poprzez nadanie nowego przeznaczenia celnego wszystkim towarom wpisanym w tej pozycji ewidencji E09. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E05, E06, E07, E08, E10, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, w ewidencji E09 dokonuje się adnotacji w kolumnach "7", "8" i "9".
2.
W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E09, wpisu w kolumnach "7", "8" i "9" dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towaru.
3.
W wypadku, gdy towar zgodnie z art. 177 § 1 pkt 3 i 5, podczas pozostawania w wolnym obszarze celnym objęty został procedurą uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej, w ewidencjach E05 i E06 w kolumnie "uwagi" dokonuje się adnotacji, że towar pozostaje w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.