Emblemat, flaga i proporzec Polskich Linii Lotniczych "Lot".

Monitor Polski

M.P.1963.61.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 31 lipca 1963 r.
w sprawie emblematu, flagi i proporca Polskich Linii Lotniczych "Lot".

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza się, co następuje:
1.
Emblematem przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot" (PLL "Lot") jest wpisany w koło wizerunek stylizowanego żurawia zwróconego głową w prawo lub w lewo.
2.
Wzory emblematu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
1.
Flagą PLL "Lot" jest prostokątny płat tkaniny o kolorach białym i niebieskim umieszczonych obok siebie równolegle pasami o równej szerokości i długości, z tym że kolor biały znajduje się u góry. Po obu stronach flagi pośrodku białego pasa znajduje się emblemat PLL "Lot" z wizerunkiem żurawia zwróconego głową w kierunku od drzewca - koloru białego na tle niebieskim oraz pośrodku niebieskiego pasa - napis "LOT" koloru białego.
2.
Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 2:3.
3.
Wzór flagi zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
Flagę PLL "Lot" wywiesza się:
1)
w miejscu siedziby Dyrekcji PLL"Lot" oraz w placówkach PLL "Lot" na terenie kraju - z okazji oficjalnych uroczystości dotyczących PLL "Lot",
2)
w zagranicznych portach lotniczych oraz w zagranicznych placówkach PLL "Lot" - w przypadkach przewidzianych zwyczajem międzynarodowym lub lokalnym.
1.
Proporcem PLL "Lot" jest płat tkaniny koloru niebieskiego w kształcie trójkąta ostrokątnego, równoramiennego, z tym że dwa boki sobie równe posiadają obramowanie koloru białego. Po obu stronach proporca, pośrodku, znajduje się emblemat PLL "Lot" z wizerunkiem żurawia zwróconego głową w prawo - koloru niebieskiego na tle białym lub koloru białego na tle niebieskim z obwodką koloru białego. Nad emblematem równolegle do krótszego boku proporca znajduje się napis "Polskie Linie Lotnicze", a pod emblematem napis "LOT" koloru białego. Napis "Polskie Linie Lotnicze", w zależności od potrzeb reklamowo-propagandowych, może być podany w języku obcym.
2.
Stosunek szerokości proporca do jego długości wynosi 1: 1,5.
3.
Wzory proporca zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.
Proporzec może być wystawiony w biurach - PLL "Lot", w biurach przedstawicieli PLL "Lot" oraz w innych miejscach w celach reklamowo-propagandowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załączniki

(pominięte)