§ 7. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  7.
1.
W razie pracy urządzeń w warunkach trudniejszych od znamionowych, dopuszczalne warunki pracy należy ustalić w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji fabrycznej lub o pomiary eksploatacyjne uzgodnione z wytwórcą w odniesieniu do urządzeń produkcji krajowej.
2.
Odchylenia napięcia zasilania urządzeń napędowych i przetwornic nie mogą:
1)
przekraczać wartości ustalonych w dokumentacji fabrycznej dla urządzeń o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,
2)
być większe niż ± 5% napięcia znamionowego sieci zasilającej dla urządzeń o napięciu znamionowym 1 kV i niższym.
3.
Dopuszcza się ruch urządzeń napędowych i przetwornic o napięciu znamionowym 1 kV i niższym przy odchyleniach napięcia zasilania większych niż ± 5%, jeżeli urządzenia te są dostosowane do takich odchyleń napięcia lub są eksploatowane w warunkach nie powodujących przekroczenia prądów znamionowych oraz zapewniających prawidłowy rozruch.