§ 18. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  18.
Stosownie do przepisów art. 21 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) - w "Przepisach eksploatacji technicznej urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych", zatwierdzonych przez Ministra Energetyki dnia 9 lutego 1953 r., traci moc:
1)
część VI - "Napęd elektryczny",
2)
część VII - "Wyposażenie elektryczne walcowni",
3)
w części IX - "Urządzenia przetwórcze - prostowniki rtęciowe":

- pkt 4 - "Przetwornice wirujące",

- pkt 5 - "Eksploatacja przetwornic wirujących".