§ 1. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  1.
1.
Zarządzenie określa szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
2.
Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic stanowią uzupełnienie ogólnych zasad eksploatacji, ustalonych zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych (Monitor Polski Nr 51, poz. 254).
3.
Zarządzenie nie dotyczy:
1)
elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic:
a)
przeznaczonych do pracy w miejscach zakwalifikowanych na podstawie odrębnych przepisów do odpowiedniej kategorii zagrożenia wybuchem,
b)
polowych wojskowych,
c)
o mocy znamionowej mniejszej niż 1 kW,
2)
elektrycznych urządzeń napędowych przeznaczonych do pracy w cieczy oraz o częstotliwości znamionowej powyżej 50 Hz,
3)
elektrycznych przetwornic ochronnych.