Monitor Polski

M.P.1956.94.1050

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1956 r.

ZARZĄDZENIE NR 303
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 1956 r.
w sprawie eksploatacji akumulatorów samochodowych.

Niedostateczna jakość akumulatorów samochodowych, wyrażająca się w pierwszym rzędzie w zbyt krótkim okresie eksploatacyjnym, powoduje nadmierne zużycie deficytowych surowców i naraża gospodarkę narodową na poważne straty. Krótkotrwały okres eksploatacyjny akumulatorów jest - obok zaniedbań w produkcji akumulatorów - następstwem źle działających instalacji elektrycznych samochodów, niewłaściwej konserwacji akumulatorów, niedostatecznie wyposażonych akumulatorowni, jak również niewystarczających kwalifikacji personelu stacji obsługi akumulatorów. Celem poprawy istniejącego stanu zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Minister Przemysłu Maszynowego ustali w porozumieniu z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać stacje obsługi akumulatorów, i poleci: Centralnemu Zarządowi Zbytu - Biuro Usług Akumulatorowych - prowadzenie od dnia 1 lutego 1957 r. wykazu stacji obsługi, odpowiadających wymaganiom technicznym do uruchamiania i konserwacji akumulatorów.
2. W wykazie mogą być zamieszczone stacje obsługi akumulatorów państwowe, spółdzielcze i prywatne, obsługujące zarówno własne przedsiębiorstwa, jak i inne jednostki.
3. Biuro Usług Akumulatorowych powinno co najmniej raz w roku sprawdzać, czy zamieszczone w wykazie stacje odpowiadają wymaganiom technicznym.
§  2. Ministrowie: Transportu Drogowego i Lotniczego, Gospodarki Komunalnej, Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Rolnictwa zorganizują w 1957 r. w podległych resortach co najmniej po jednej wzorcowej stacji obsługi akumulatorów.
§  3. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego poleci Centralnemu Zarządowi Zaopatrzenia Transportu Samochodowego "Motozbyt", aby w pierwszym rzędzie zaopatrywał w akumulatory i części zamienne stacje obsługi zamieszczone w wykazie, o którym mowa w § 1.
§  4. Minister Przemysłu Maszynowego poleci podległym wytwórniom akumulatorów wydawanie od dnia 1 stycznia 1957 r. gwarancji na produkowane akumulatory, uzależnionej od uruchamiania i konserwacji akumulatorów przez stacje obsługi zamieszczone w wykazie, o którym mowa w § 1.
§  5. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego wyda w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. przepisy o eksploatacji akumulatorów oraz o trybie postępowania z akumulatorami uszkodzonymi i zużytymi.
§  6. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) sprawujący nadzór nad średnimi szkołami technicznymi i innymi szkołami zawodowymi zarządzą wprowadzenie do programów nauczania wykładów i zajęć z zakresu eksploatacji akumulatorów, poczynając od roku szkolnego 1957/58.
§  7. Ministrowie resortów, w których istnieją stacje obsługi akumulatorów zamieszczone w wykazie, o którym mowa w § 1, zarządzą zorganizowanie kursów dokształcających dla pracowników stacji obsługi akumulatorów w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami o dokształcaniu zawodowym.
§  8. Prezes Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa włączy do planu wydawniczego Państwowych Wydawnictw Komunikacyjnych na rok 1957 podręcznik o eksploatacji akumulatorów samochodowych oraz zleci Państwowym Wydawnictwom Komunikacyjnym wydania do dnia 31 marca 1957 r. popularnej broszury o konserwacji i eksploatacji akumulatorów.
§  9. Ministrowie Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Przemysłu Maszynowego zlecą Instytutowi Transportu Samochodowego i Biuru Konstrukcyjnemu Akumulatorów prowadzenie prób eksploatacyjnych akumulatorów, zarówno we własnych ośrodkach doświadczalnych, jak i u użytkowników.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.