Eksperymentalna sprzedaż na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.

Monitor Polski

M.P.1986.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 2 stycznia 1986 r.
w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 1 zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju gospodarczego (Monitor Polski Nr 41, poz. 261) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się na okres do dnia 31 października 1986 r. eksperymentalną sprzedaż na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze województw:
1)
bielskiego,
2)
katowickiego,
3)
leszczyńskiego,
4)
łódzkiego,
5)
siedleckiego,
6)
stołecznego warszawskiego,
7)
tarnobrzeskiego.
Ustala się zasady sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego na targowiskach stanowiące załącznik do zarządzenia.
Za mięso z uboju gospodarczego uważa się mięso pochodzące z uboju zwierząt rzeźnych, wyhodowanych we własnym gospodarstwie rolnym przez producentów rolnych, które podlega urzędowemu badaniu przed i po uboju.
Producentami rolnymi w rozumieniu niniejszego zarządzenia są posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych, a także osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami działek rolnych, prowadzące własny chów zwierząt.
Za zwierzęta rzeźne wyhodowane we własnym gospodarstwie uważa się zwierzęta hodowane przez producenta rolnego przynajmniej przez okres 3 miesięcy przed dokonaniem uboju.
Warunki i zasady sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego na targowiskach, określone w zarządzeniu, stosuje się także do osób, które nie będąc producentami rolnymi wyhodowały zwierzę rzeźne we własnym gospodarstwie.
1.
Producent rolny może sprzedawać na targowiskach (halach targowych, bazarach i placach targowych) mięso wieprzowe, wołowe, cielęce, baranie, słoninę, sadło, łój, podroby i jelita.
2.
Producent może sprzedawać artykuły mięsne wymienione w ust. 1 jedynie na obszarze województwa, w którym znajduje się jego gospodarstwo.
Sprzedaż wędlin, w tym wędlin podrobowych, przez producenta rolnego jest niedozwolona.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

ZASADY SPRZEDAŻY MIĘSA Z UBOJU GOSPODARCZEGO NA TARGOWISKACH

I.

Warunki sprzedaży mięsa.

1. Na targowiskach, mogą sprzedawać mięso z uboju gospodarczego indywidualni producenci rolni lub najbliżsi członkowie ich rodzin, stale zamieszkali we wspólnym gospodarstwie domowym producenta, oraz osoby fizyczne, które nie będąc producentami rolnymi wyhodowały zwierzę rzeźne we własnym gospodarstwie, w tym użytkownicy działek rolnych prowadzący własny chów zwierząt, zwani dalej "producentami".

2. Producent zamierzający wprowadzić do sprzedaży na targowisku mięso z uboju gospodarczego powinien dostarczyć kierownikowi targowiska lub wyznaczonemu funkcjonariuszowi przedsiębiorstwa targowiskowego świadectwo wystawione przez organ urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa - według wzoru ustalonego w załączniku nr 14 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju (Dz. U. Nr 32, poz. 305) - stwierdzające, że mięso zostało uznane za zdatne do spożycia.

3. Miejsce sprzedaży mięsa oraz mięso przed dopuszczeniem do sprzedaży podlega kontroli sprawowanej przez właściwego weterynaryjnego inspektora sanitarnego na terenie targowiska, co musi być potwierdzone oznaczeniem mięsa dodatkową pieczęcią "Kontrola San.-Wet.". Mięso podlega tej kontroli niezależnie od badania dokonanego bezpośrednio po uboju.

4. Mięso uznane przez lekarza dokonującego kontroli sanitarno-weterynaryjnej za niezdatne do spożycia, warunkowo zdatne lub mniej wartościowe nie może być dopuszczone do sprzedaży na targowisku.

5. Mięso sprzedawane na targowiskach powinno podlegać również w toku sprzedaży stałej kontroli sanitarno-weterynaryjnej sprawowanej przez właściwego terytorialnie weterynaryjnego inspektora sanitarnego.

6. Szczegółowe zasady postępowania organów służby weterynaryjnej w sprawach dotyczących dopuszczenia do obrotu na targowisku mięsa z uboju gospodarczego określają odrębne przepisy.

7. Kontrola sanitarno-weterynaryjna jest czynnością odpłatną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego może dokonywać tylko ta osoba, która dostarczyła świadectwo określone w ust. 2. Powierzenie sprzedaży innym osobom, a w szczególności rębaczom, jest zabronione.

9. Na targowiskach będących w zarządzie przedsiębiorstw targowiskowych producent może korzystać z odpłatnych usług wyrębu i podziału mięsa, zorganizowanych przez przedsiębiorstwa targowiskowe.

10. Mięso z uboju gospodarczego powinno być nabywane tylko przez indywidualnych konsumentów i tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych na targowiskach (halach targowych, bazarach, placach targowych).

11. Sprzedaż odbywa się po cenach uzgadnianych między producentem a nabywcą.

12. Nabywanie mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego do dalszej odsprzedaży jest zabronione.

II.

Organizacja sprzedaży na targowiskach.

13. Terenowy organ administracji państwowej do spraw handlu o właściwości szczególnej stopnia wojewódzkiego ustali na wniosek urzędów gmin lub urzędów miejskich miejscowości (dzielnice), w których powinny być zorganizowane na targowiskach miejsca detalicznej sprzedaży mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego.

14. Sprzedaż mięsa z uboju gospodarczego w innych miejscowościach i miejscach, niż określił to terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia wojewódzkiego, jest niedozwolona.

15. Przed uruchomieniem na targowisku sprzedaży mięsa jednostka organizacyjna prowadząca targowisko powinna uzyskać zgodę terenowego organu administracji państwowej do spraw weterynarii stopnia wojewódzkiego.

16. Uruchomienie sprzedaży detalicznej mięsa na targowisku może nastąpić wyłącznie po uprzednim przygotowaniu i wyposażeniu przez jednostkę organizacyjną prowadzącą targowisko miejsc sprzedaży oraz zapewnieniu stałej kontroli sanitarno-weterynaryjnej.

17. Miejsca na targowisku wyznaczone do sprzedaży detalicznej mięsa powinny mieć twardą nawierzchnię oraz być zaopatrzone w bieżącą wodę zimną i gorącą. Na targowiskach nie posiadających bieżącej wody gorącej dopuszcza się na okres przejściowy dowożenie tej wody. Stoły sprzedażowe powinny mieć nawierzchnie łatwo zmywalne, być pokryte blachą metalową lub płytą laminowaną, mającą atest Państwowego Zakładu Higieny. Stoły powinny być zaopatrzone w daszki chroniące przed opadami i promieniami słonecznymi.

18. Kloce drewniane do dzielenia mięsa należy codziennie po zakończeniu sprzedaży wyczyścić, wyparzyć wodą, a następnie posypać solą. Co pewien czas kloce te należy spiłowywać.

19. Lady sprzedażowe, stoły metalowe i inny drobny sprzęt handlowy wykorzystywany do sprzedaży mięsa na targowisku należy umyć codziennie po zakończeniu sprzedaży oraz zdezynfekować z użyciem gorącej wody lub jednym z roztworów chloraminy, wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu i spłukiwać wodą w razie stosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych.

20. Czynności, o których mowa w ust. 18 i 19, wykonują służby porządkowe targowiska.

21. Bezpośredni nadzór nad obrotem mięsem sprawuje kierownik targowiska.

22. Do zadań kierownika targowiska należy w szczególności:

1) wyznaczanie miejsc sprzedaży mięsa,

2) organizacja kontroli sanitarno-weterynaryjnej mięsa,

3) sprawdzanie, czy mięso przed wprowadzeniem do sprzedaży poddano kontroli sanitarno-weterynaryjnej,

4) sprawdzanie prawidłowego przygotowania miejsc do sprzedaży mięsa.

23. Sprzedającym powinna być osoba zdrowa, ubrana w czystą odzież, odzież ochronną, mająca czyste ręce, krótko obcięte paznokcie, przestrzegająca wymaganej czystości. Ocena zachowania tych wymagań należy do organu dokonującego kontroli sanitarno-weterynaryjnej mięsa na targowisku. Jeżeli osoba dokonująca rozbioru mięsa jest pracownikiem targowiska, powinna mieć książeczkę zdrowia stwierdzającą wymagany stan zdrowia oraz być przeszkolona w zakresie minimum sanitarnego.

24. Osoba sprzedająca mięso na straganie przez cały czas sprzedaży powinna przykrywać mięso białym płótnem lub papierem.

25. Kierownik targowiska lub wyznaczony funkcjonariusz przedsiębiorstwa targowiskowego po otrzymaniu świadectwa, o którym mowa w ust. 2, sprawdza tożsamość osoby dostarczającej świadectwo, porównując z zapisami zawartymi w dowodzie osobistym (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód), oraz sprawdza ważność dokumentu i oznaczeń sporządzonych przez organ urzędowego badania mięsa co do przydatności mięsa do spożycia przez ludzi.

26. Świadectwo wymienione w ust. 2 kierownik targowiska lub wyznaczony funkcjonariusz przedsiębiorstwa targowiskowego zatrzymuje u siebie i jednocześnie wydaje pokwitowanie z tytułu pobranej opłaty targowiskowej, wymieniając w nim nazwisko i imię, adres zamieszkania osoby sprzedającej mięso oraz ilość i rodzaj mięsa.

27. Na odwrocie egzemplarza świadectwa kierownik targowiska lub wyznaczony funkcjonariusz przedsiębiorstwa targowiskowego wpisuje adnotację "wykorzystane w dniu ...".

28. Producent prowadzący sprzedaż mięsa z uboju gospodarczego na targowisku jest obowiązany okazywać pokwitowanie opłaty targowiskowej na żądanie organów kontroli w czasie trwania sprzedaży.

29. Po zakończeniu sprzedaży kierownik targowiska lub funkcjonariusz przedsiębiorstwa targowiskowego przekazuje pobrane świadectwo terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw handlu stopnia podstawowego, obejmującemu swym zasięgiem działania siedzibę targowiska.

30. Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw handlu stopnia wojewódzkiego zapewni comiesięczną informację o kształtowaniu się dostaw i sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego na targowiskach w sposób określony odrębnie.

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 marca 1986 r. (M.P.86.8.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 1986 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 1986 r. (M.P.86.23.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1986 r.

2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 marca 1986 r. (M.P.86.8.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 1986 r.