Egzamin na rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1966.73.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 7 listopada 1966 r.
w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 14, poz. 86) zarządza się, co następuje:
Do egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego może być dopuszczona osoba, która odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 14, poz. 86) lub uzyskała w drodze wyjątku, na zasadach określonych w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie zadań i organizacji pracy rzeczników patentowych, wpisu na listę rzeczników patentowych oraz zasad ich wynagradzania (Dz. U. Nr 32, poz. 194), zwolnienie od niektórych z tych wymagań.
1.
Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu wydaje Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanego dalej Urzędem Patentowym, na wniosek ministerstwa (organu równorzędnego) lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) właściwego ze względu na zakład pracy, w którym kandydat jest lub będzie zatrudniony:
2.
Do wniosku o dopuszczenie kandydata do egzaminu dołącza się teczkę akt osobowych zawierającą:
1)
życiorys kandydata;
2)
kwestionariusz osobowy, poświadczony przez zakład pracy;
3)
odpis lub fotokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego;
4)
zaświadczenie o niekaralności;
5)
dokument stwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia;
6)
dokument stwierdzający ukończenie szkolenia kandydatów na rzeczników patentowych, uznanego przez Urząd Patentowy;
7)
3 fotografie legitymacyjne.
Egzamin na rzecznika patentowego składa się przed Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Patentowym.
1.
Komisja Egzaminacyjna, o której mowa w § 3, składa się z Prezesa Urzędu Patentowego jako przewodniczącego, jego zastępcy i co najmniej czterech członków.
2.
Zastępcę przewodniczącego oraz członków Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Prezes Urzędu Patentowego.
Kandydat na rzecznika patentowego składa przed Komisją Egzaminacyjną o której mowa w § 4, egzamin pisemny i ustny. Egzamin ustny odbywa się najpóźniej w ciągu trzech dni po egzaminie pisemnym.
1.
Egzamin pisemny składa się z dwóch części.
2.
Przedmiotem pierwszej części egzaminu pisemnego jest opracowanie typowego zgłoszenia patentowego lub opinii co do prawdziwości przedstawionego zgłoszenia patentowego albo zgłoszenia wzoru użytkowego pod względem treści i formy tego zgłoszenia.
3.
Przedmiotem drugiej części egzaminu pisemnego jest opracowanie tematów z zakresu ochrony prawnej w Polsce wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych.
4.
Tematy zadań egzaminacyjnych określa Komisja Egzaminacyjna i odpowiednio je zabezpiecza. Komisja ta w razie potrzeby przygotowuje również materiały, na których podstawie mają być wykonane zadania egzaminacyjne.
5.
Egzamin pisemny trwa najdłużej pięć godzin. W tym czasie osoba składająca egzamin powinna oddać opracowania bez względu na stan ich ukończenia.
6.
Egzamin pisemny odbywa się w godzinach służbowych pod nadzorem członków Komisji Egzaminacyjnej, wyznaczonych przez przewodniczącego tej Komisji.
7.
W czasie opracowywania zadań egzaminacyjnych Komisja Egzaminacyjna może zezwolić osobie składającej egzamin na korzystanie z tekstów przepisów prawnych.
8.
Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki egzaminu pisemnego i na podstawie dokonanej oceny podejmuje uchwałę o dopuszczeniu kandydata do egzaminu ustnego.
1.
Przedmiotem egzaminu ustnego jest znajomość wszystkich zagadnień związanych z działalnością rzecznika patentowego.
2.
Przepisy § 6 ust. 4 i 7 mają tu odpowiednie zastosowanie.
Uchwały Komisji Egzaminacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczący Komisji głosuje ostatni. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Wyniki egzaminu pisemnego i ustnego oceniane są łącznie.
1.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
2.
Protokół egzaminacyjny podpisują przewodniczący i wszyscy biorący udział w egzaminie członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
Osoba, która złożyła egzamin, otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu. Wzór świadectwa ustala Prezes Urzędu Patentowego.
W razie niedopuszczenia do egzaminu ustnego z powodu uzyskania złej oceny z egzaminu pisemnego lub niedostatecznej łącznej oceny egzaminu (§ 9), Komisja Egzaminacyjna może wyznaczyć termin powtórnego ostatecznego egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż trzy miesiące i dłuższy niż jeden rok.
Urząd Patentowy informuje o wyniku egzaminu organ, który zgłosił kandydata do egzaminu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 1970 r. (M.P.70.13.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 1970 r.
2 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 1970 r. (M.P.70.13.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 1970 r.