EAK-Polska. Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel. Frascati.2018.03.12.... - M.P.2018.1019 - OpenLEX

EAK-Polska. Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel. Frascati.2018.03.12. Warszawa.2018.03.29.

Monitor Polski

M.P.2018.1019

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2018 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel,
podpisane we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.

1.
Wstęp
1.1.
Informacje ogólne o programie

Na mocy umowy w sprawie GMES pomiędzy ESA a Wspólnotą Europejską z dnia 28 lutego 2008 r. z późn. zm. Europejskiej Agencji Kosmicznej (zwanej dalej ESA lub Agencją) powierzono zarządzanie programem dotyczącym komponentu kosmicznego GMES (GSC). Na mocy umowy w sprawie programu Copernicus podpisanej przez ESA i Unię Europejską (UE) dnia 28 października 2014 r., zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie programu Copernicus, ESA kontynuuje realizację działań związanych z komponentem kosmicznym Copernicus.

Deklaracja w sprawie programu dotyczącego komponentu kosmicznego GMES (GSC) (Dok. Ref. 1: ESA/PB-EO/CXI/Dec.1, wersja 10 po zmianach (ostateczna)) obejmuje następujące postanowienia:

"Krajowe wykorzystanie danych Sentinel przez kraje uczestniczące zostanie wsparte prawem dostępu do danych, przy uzgodnionych priorytetach dotyczących planowania operacyjnego." (załącznik 1, strona 1); i

"Podstawowy Segment Naziemny GSC [GSC Core Ground Segment], zapewnia użytkownikom GMES podstawowy dostęp do danych z misji Sentinel, jak również skoordynowany dostęp do misji wspomagających [contributing missions]. Naziemny Segment Współpracy GSC [ GSC Collaborative Ground Segment] może oferować dodatkowy dostęp do danych z misji Sentinel bądź w ramach określonych usług pozyskiwania danych (np. w czasie quasi-rzeczywistym) bądź określonych produktów informacyjnych."

Postanowienie to wprowadza pojęcie działań Naziemnego Segmentu Współpracującego na potrzeby misji Sentinel - działań, które będą uzupełnieniem funkcji zapewnionych przez segment naziemny GSC, jak zapisano w dokumencie "Komponent kosmiczny GMES - projekt koncepcji operacyjnej" (Dok. Ref. 2: GMES-GSEG-EOPG-PD-12-0056, issue 1.1.). Ma to na celu dalszy wzrost wartości i rozbudowę działań operacyjnych segmentu naziemnego GSC oraz stworzenie ram specjalistycznych rozwiązań, które nie są objęte segmentem naziemnym GSC, tak aby dodatkowo zwiększyć wykorzystanie misji Sentinel. Szczegółowy opis zakresu potencjalnych działań Naziemnego Segmentu Współpracującego przedstawiono w rozdziale 4.2.

Ramy formalnej współpracy pomiędzy ESA i państwami uczestniczącymi w programie GSC (zwanymi dalej "państwami uczestniczącymi") przedstawiono w dokumencie Rady programowej ds. Obserwacji Ziemi (PB-EO) "Way forward for the establishment of the Collaborative Ground Segment Agreements for the Sentinels' National Utilisation by ESA Participating States" ["W kierunku ustanowienia porozumień w sprawie Naziemnego Segmentu Współpracującego na potrzeby krajowego wykorzystania satelitów Sentinel przez państwa uczestniczące w ESA"] (Dok. Ref. 3: ESA/PB-EO(2013)19, wersja poprawiona 2). Dokument zawiera pełnomocnictwo dla krajowych punktów kontaktowych [National Points of Contact (NPC)], koordynujących działania Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel odpowiednich państw, a tym samym pełniących rolę płaszczyzny kontaktu pomiędzy ESA a inicjatywami krajowymi. Dokument PB-EO, o którym mowa powyżej, stanowi podstawę niniejszego dwustronnego Porozumienia pomiędzy ESA a NPK Polski, które określa zakres działań krajowego Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel i obowiązujące procedury.

W kontekście Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną lub prawną, uczestniczącą lub mającą zamiar uczestniczyć w jednym lub większej liczbie działań Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel.

1.2.
Wdrażanie

Określenie sposobu i proces zbierania propozycji dotyczących współpracy zostały usprawnione w ramach grupy konsultacyjnej ds. operacji GMES [GMES Operations Consultation Group (GOCG]). Zbieranie wniosków polega na rozesłaniu przez ESA do krajów uczestniczących ankiety dotyczącej informacji technicznych odnoszących się do zakresu potencjalnych funkcji współpracy oraz odpowiedniego wsparcia ze strony segmentu naziemnego GSC. W odpowiedzi na tę ankietę państwa uczestniczące przedstawiają swoje wymagania i proponują działania krajowe. Następnie ESA dokonuje oceny, agregacji i analizy wykonalności wniosków. ESA przekazuje wynik oceny państwu uczestniczącemu. ESA i państwo uczestniczące uzgadniają listę inicjatyw w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego. ESA będzie wspierać płaszczyzny współpracy z Naziemnym Segmentem Współpracującym Sentinel w ramach technicznych i finansowych ograniczeń programu.

W rezultacie tego procesu, niniejsze porozumienie pomiędzy ESA i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej Narodowym Punktem Kontaktowym (NPK) przedstawia pierwsze uzgodnione inicjatywy na rzecz Polski w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy Sentinel.

2.
Zakres

Niniejszy dokument jest wynikiem dwustronnej pracy nad wspólnymi inicjatywami w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego pomiędzy ESA i polskim NPK i reguluje współpracę stron. Opisuje on przyjęte lub planowane inicjatywy krajowe w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel oraz ich techniczne płaszczyzny kontaktu, w tym wszelkie wymagane dokumentacje techniczne, obowiązki i zobowiązania ESA i państwa uczestniczącego, przestrzeganie przyjętych ram czasowych, procedury współpracy, w tym płaszczyzny komunikacyjne i operacyjne pomiędzy ESA i NPK oraz procedury dotyczące sprawozdawczości.

Porozumienie jest uzależnione od jednoznacznego uznania przez NPK załączonych ogólnych postanowień i warunków dotyczących Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, dołączonych do Porozumienia jako Aneks 1 oraz warunków wykorzystania i rozpowszechniania danych Sentinel, opisanych w ustępie 6 poniżej.

Porozumienie może zostać zmienione jeżeli wystąpi taka potrzeba, w szczególności w przypadku zmian listy inicjatyw.

3.
Inicjatywy

Listę inicjatyw w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel odnoszącą się do niniejszego Porozumienia, przedstawiono w załączniku 2 do Porozumienia, który w odniesieniu do każdej z inicjatyw opisuje:

*
treść inicjatywy;
*
zaangażowane podmioty;
*
działania ESA i Polski wspierające inicjatywę (np. techniczne i operacyjne płaszczyzny kontaktu);
*
ramy czasowe;
*
sprawozdawczość zgodną z zasadami określonymi w ustępie 5 poniżej.
4.
Procedura
4.1.
Obecna współpraca

NPK pełni rolę płaszczyzny kontaktu pomiędzy ESA a państwem uczestniczącym, a tym samym ułatwia wszelką komunikację pomiędzy ESA i uczestnikami zaangażowanymi w działania krajowe (takimi, jak instytuty badawcze, uniwersytety, przedsiębiorstwa przemysłowe i inne).

NPK może, za zgodą ESA i danego uczestnika, powierzyć kontaktowanie się w związku z inicjatywą współpracy danemu uczestnikowi. W takim przypadku ESA będzie kontaktować się bezpośrednio z danym uczestnikiem (i w razie potrzeby z jego partnerami), przy czym uczestnik będzie proszony o informowanie NPK na bieżąco o takich kontaktach.

4.2.
Zmiana inicjatyw

W dowolnym czasie NPK może zaproponować dodanie do zakresu współpracy nowej inicjatywy. Przedstawi on ESA proponowaną inicjatywę w liście przewodnim, odnoszącym się do uprzednio zawartego Porozumienia, z dołączonym jako załącznik opisem nowej inicjatywy. Po negocjacjach pomiędzy ESA i NPK, w przypadku dojścia do porozumienia, nowa inicjatywa zostanie włączona do zakresu współpracy w drodze aneksu do niniejszego Porozumienia.

NPK może za uprzednią zgodą odpowiednich uczestników zaproponować również zmiany w treści istniejącej inicjatywy lub jej czasowe zawieszenie, przedstawiając przewidywaną nową treść lub nowe ramy czasowe. W takim przypadku ESA i NPK (przy udziale zainteresowanego uczestnika/uczestników) podejmą negocjacje w sprawie zmian, które mogą mieć wpływ na wsparcie ze strony ESA. W przypadku osiągnięcia porozumienia, zmiana inicjatywy oraz odpowiednie zmiany dotyczące obowiązków i wsparcia ze strony ESA, określonych w załączniku, o którym mowa w ustępie 3 w powyżej, zostaną wprowadzone załącznikiem do niniejszego Porozumienia.

O marginalnych zmianach treści istniejącej inicjatywy, które nie będą wymagały zmian wsparcia ESA, NPK może poinformować ESA jednostronnie, przy czym takie zmiany nie wymagają aneksowania niniejszego Porozumienia.

W przypadku, gdy ESA nie zapewni z jakiegokolwiek powodu (np. przerwa w przekazywaniu danych spowodowana awarią satelity lub systemu naziemnego, konieczne zmiany planu operacyjnego misji, itp.) określonego rodzaju wsparcia, ESA i NPK uzgodnią możliwe rozwiązania alternatywne umożliwiające zapewnienie wsparcia przez ESA. ESA dołoży wszelkich starań aby przyczynić się do powodzenia inicjatywy, w granicach należytej staranności, zgodnie z ogólnymi postanowieniami i warunkami współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, określonymi w rozdziale 3 Aneksu 2). Wszelkie uzgodnione zmiany dotyczące wsparcia zostaną wprowadzone na piśmie w formie załącznika do niniejszego Porozumienia.

4.3.
Zakończenie inicjatyw

Generalnie, inicjatywa kończy się wtedy, gdy zostanie z powodzeniem zrealizowana. Jednak inicjatywy długoterminowe mogą zakończyć się albo w terminie określonym z góry w niniejszym Porozumieniu lub określonym na późniejszym etapie, o czym ESA zostanie poinformowana z odpowiednim z punktu widzenia planowania wyprzedzeniem. NPC niezwłocznie informuje ESA o takim zakończeniu.

NPK bezzwłocznie oficjalnie zawiadamia o przedterminowym zakończeniu realizowanej inicjatywy (po konsultacjach z zainteresowanym uczestnikiem/uczestnikami). Przed powiadomieniem o przedterminowym zakończeniu, NPK nieoficjalnie komunikuje się z ESA w celu omówienia ewentualnych skutków takiego przedterminowego zakończenia.

5.
Raporty

NPK będzie na bieżąco informował ESA o przebiegu każdej z inicjatyw w ramach Polskiego Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel.

5.1.
Zawartość raportów

Raporty składane przez NPK będą przedstawiały krótki przegląd przebiegu inicjatywy, wyników i korzyści oraz wykorzystania wsparcia ESA. W szczególności mają one umożliwić ESA ocenę swojego własnego działania w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel.

5.2.
Okresy sprawozdawcze

Okresy sprawozdawcze dotyczące inicjatyw realizowanych w ramach niniejszego porozumienia uzgodnione są w załączniku 2.

Zasadniczo, w przypadku wszelkich inicjatyw długookresowych (takich jak ciągłe rozpowszechnianie danych Sentinel przez serwery lustrzane) lub inicjatyw o z góry określonym terminie zakończenia (takich, jak opracowanie aplikacji itp.) raporty powinny być składane co najmniej raz w roku, rozpoczynając rok po rozpoczęciu inicjatywy.

Terminy składania raportów pośrednich można uzgodnić na podstawie załącznika 2.

Ponadto ESA może zwrócić się do NPK z prośbą o raporty pośrednie dotyczące określonej inicjatywy, jeżeli realizacja inicjatywy przekroczy ustalone ramy czasowe lub napotka przeszkody.

NPK poinformuje ESA o wynikach wszelkich inicjatyw podlegających przedterminowemu zakończeniu.

6.
Warunki wykorzystania i rozpowszechniania danych

Wszelkie sprawy związane z danymi Sentinel, dostarczanymi przez ESA do opisanego w niniejszym Porozumieniu Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, regulują warunki i zasady korzystania i rozpowszechniania danych Sentinel, opisane w dokumencie "Legal notice on the use of Copernicus Sentinel Data and Service Information" ["Prawne zapisy na temat użytkowania danych i usług Sentinel w ramach Copernicusa"], zwanym dalej "licencją danych" (Dok. Ref. 4).

NPK akceptuje warunki licencji danych, zgadzając się na niniejsze ustalenia w Porozumieniu, używając lub rozpowszechniając dane Sentinel.

Licencja dotyczy również bezpośrednio mechanizmu odbierania danych Sentinel, włącznie z przypadkiem, gdy dane Sentinel są odbierane przez obiekty naziemne NPK lub innego uczestnika segmentu.

Ponadto NPK zapewni, by każdy podmiot publiczny lub prywatny, który pozyskuje dane Sentinel w ramach współpracy ustanowionej na mocy niniejszego Porozumienia (dostarczane przez ESA lub NPK albo poprzez bezpośrednie połączenie z satelity do obiektów naziemnych podmiotu), zapoznał się z warunkami licencji danych.

W przypadku, gdy określone dane Sentinel zostaną uznane za "wrażliwe", dostęp do takich danych poprzez System Dostępu do Danych Sentinel ESA (Sentinel Data Access System) lub obiekty naziemne NPC lub uczestnika, a także ich wykorzystanie i rozpowszechnianie przez NPK lub uczestnika mogą podlegać innym warunkom licencyjnym. Dotyczy to również danych Sentinel już odebranych przez NPK lub uczestnika przy wykorzystaniu powyższych mechanizmów, jeżeli dane takie zostaną uznane za "wrażliwe" już po ich odbiorze. NPK zobowiązuje się do informowania o tym postanowieniu wszystkich uczestników pozyskujących dane Sentinel przy wykorzystaniu powyższych mechanizmów.

7.
Ogólne postanowienia i warunki współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego

Charakter wydanych zapewnień - na zasadzie "dołożenia wszelkich starań w granicach rozsądku" - dotyczących faktycznej realizacji przez ESA obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia w stosunku do NPK i uczestników, wzajemne zwolnienie z odpowiedzialności, obowiązek zachowania tajemnicy i rozstrzyganie sporów regulują ogólne postanowienia i warunki współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, również dołączone do niniejszego porozumienia jako Aneks 1. Przywołane ogólne postanowienia i warunki zostaną zatwierdzone przez NPK poprzez ich podpisanie i będą one regulowały współpracę pomiędzy NPK i ESA.

8.
Załączniki stanowią integralną część Porozumienia.

Podpisano w Warszawie dnia 29 marca 2018 r oraz we Frascati dnia 12 marca 2018 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach każdy w językach polskim, angielskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający. Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

Załącznik 1 - Ogólne postanowienia i warunki współpracy z państwami uczestniczącymi w komponencie kosmicznym GMES w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Mając na uwadze, co następuje:

na mocy umowy w sprawie GMES pomiędzy ESA a Wspólnotą Europejską z dnia 28 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami, Agencji ESA powierzono zarządzanie programem dotyczącym komponentu kosmicznego GMES (GSC),

na mocy umowy w sprawie programu Copernicus podpisanej przez ESA i Unię Europejską (UE) dnia 28 października 2014 r., zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie programu Copernicus, ESA kontynuuje realizację działań związanych z komponentem kosmicznym Copernicus,

deklaracja w sprawie programu dotyczącego komponentu kosmicznego GMES (GSC) (ESA/PB-EO/CXI/Dec.1, wersja 10 po zmianach (ostateczna):

*
przewiduje następujące postanowienie: "Krajowe wykorzystanie danych Sentinel przez kraje uczestniczące zostanie wsparte prawem dostępu do danych, przy uzgodnionych priorytetach dotyczących planowania operacyjnego." (załącznik A, strona 1); oraz
*
wprowadza pojęcie działań w zakresie współpracy dotyczącej Naziemnego Segmentu Współpracy na potrzeby misji Sentinel, które będą uzupełnieniem funkcji zapewnionych przez segment naziemny GSC: "Podstawowy Segment Naziemny GSC [GSC Core Ground Segment], zapewnia użytkownikom GMES podstawowy dostęp do danych z misji Sentinel, jak również skoordynowany dostęp do misji wspomagających [contributing missions]. Naziemny Segment Współpracy GSC [GSC Collaborative Ground Segment] może oferować dodatkowy dostęp do danych z misji Sentinel albo w ramach określonych usług pozyskiwania danych (np. w czasie quasi-rzeczywistym), albo też określonych produktów informacyjnych." (załącznik A, strona 8),

szczegółowy opis zakresu potencjalnych działań Naziemnego Segmentu Współpracy przedstawiono w opracowaniu "Komponent kosmiczny GMES - Projekt Koncepcji Operacyjnej" (ESA/PB-EO(2010)56, wersja poprawiona 1, rozdział 4.2),

koncepcję organizacji Naziemnego Segmentu Współpracy opisano szczegółowo w opracowaniu "Way forward for the establishment of the Collaborative Ground Segment Agreements for the Sentinels' National Utilisation by ESA Participating States" ["W kierunku ustanowienia porozumień w sprawie Naziemnego Segmentu Współpracy na potrzeby krajowego wykorzystania satelitów Sentinel przez państwa uczestniczące w ESA"] (ESA/PB-EO(2013)19, wersja poprawiona 2). Dokument ten przewiduje wyznaczenie krajowego punktu kontaktowego - NPK [National Point of Contact (NPC)] przez państwo uczestniczące w komponencie kosmicznym GMES (GSC) ("państwo uczestniczące w GSC") zainteresowane tym przedsięwzięciem, oraz koordynowanie przez NPC działań Naziemnego Segmentu Współpracy danego państwa, a tym samym pełnienie przez NPC roli płaszczyzny kontaktu pomiędzy ESA a różnymi inicjatywami podejmowanymi na szczeblu krajowym.

Zakres inicjatyw krajowych, różne rodzaje wsparcia ESA oraz techniczne płaszczyzny współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy określa Porozumienie zawarte w dniu 29 marca 2018 r. pomiędzy ESA a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającym jako krajowy punkt kontaktowy Polski ("Porozumienie"),

ESA i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą współpracować w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy zgodnie z następującymi ogólnymi postanowieniami i warunkami:

1.
Zakres

Niniejszy dokument, uzgodniony pomiędzy ESA i NPC, o czym świadczą złożone pod nim podpisy, określa ogólne postanowienia i warunki przeprowadzenia przez ESA i NPC szeregu przyjętych zgodnie z porozumieniem działań objętych współpracą w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy Sentinel. Przed przystąpieniem przez nich do realizacji którekolwiek z przyjętych działań, uczestnicy, rozumiani zgodnie z definicją przedstawioną poniżej, zostaną poproszeni poprzez NPC o pisemną zgodę na podporządkowanie się załączonym ogólnym postanowieniom i warunkom współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy Sentinel tak, jakby byli oni stroną tego instrumentu.

2.
Definicje

ESA/Agencja oznacza Europejską Agencję Kosmiczną.

Uczestnik to jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca lub mająca zamiar uczestniczyć w jednym lub większej liczbie działań Naziemnego Segmentu Współpracy.

3.
Zapewnienie o wywiązaniu się z obowiązków przez ESA i NPC

ESA i NPC dołożą wszelkich starań w rozsądnie rozumianych granicach i będą działały w dobrej wierze, aby zrealizować działania na wszystkich etapach, aż do ich zakończenia, a także będą zapewniały uzgodnione wsparcie przyjęte zgodnie z Porozumieniem. W efekcie wszystkie osoby i podmioty, które uzgodniły niniejsze ogólne warunki, w tym uczestnicy, rozumieją i przyjmują do wiadomości, że

a)
ESA, NPC i inni zainteresowani uczestnicy nie są w stanie zagwarantować, że którekolwiek z działań zakończy się pełnym sukcesem i przyniesie zakładane wyniki oraz że
b)
niezrealizowanie któregokolwiek z działań, o których mowa, na którymkolwiek etapie lub poziomie realizacji, nie może stanowić podstawy wzajemnych roszczeń.

W szczególności ESA zastrzega sobie prawo ponownej analizy, zmiany, zawieszenia lub zakończenia udzielania pomocy w ramach działań Naziemnego Segmentu Współpracy w dowolnym momencie współpracy w przypadku:

*
braku środków finansowych wystarczających na utrzymanie misji Sentinel oraz związanych z nią obiektów i działań,
*
awarii satelity lub systemu naziemnego,
*
zawieszenia lub odwołania planowanych działań odpowiednich systemów i obiektów Sentinel na rzecz realizacji przez ESA działań uznanych za bardziej priorytetowe.

Podmiot obsługujący, tj. ESA, może zmienić plany działania satelitów Sentinel w dowolnym czasie, jeżeli uzna takie działanie naprawcze za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i sukcesu misji.

W przypadku, gdyby ESA nie była w stanie zapewnić wsparcia działaniu przyjętemu w Porozumieniu, ESA i NPC omówią możliwość zastosowania działań łagodzących negatywne skutki oraz w stosownych przypadkach, wynegocjują zmiany tak, jak przewiduje to Porozumienie, przy czym NPC powinien w tym zakresie ściśle współdziałać z zainteresowanym uczestnikiem/uczestnikami.

4.
Wzajemne zwolnienie z odpowiedzialności

W odniesieniu do wszystkich działań realizowanych we współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy, ani ESA ani NPC nie będą wnosiły roszczeń w stosunku do siebie, swoich pracowników, podmiotów powiązanych lub pracowników takich podmiotów, z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci swoich własnych pracowników ani pracowników podmiotów powiązanych, ani z tytułu szkód lub strat majątku własnego lub majątku podmiotów powiązanych, niezależnie od tego czy takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub strata spowodowane były zaniedbaniem lub inną przyczyną, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia.

ESA i NPC zobowiążą do przestrzegania postanowień dotyczących wzajemnego zwolnienia z odpowiedzialności każdego ze swoich wykonawców i podwykonawców oraz powiązane podmioty zaangażowane w działania objęte niniejszymi ogólnymi postanowieniami i warunkami, otrzymując od nich zgodę na podleganie warunkom niniejszego wzajemnego zwolnienia z odpowiedzialności.

5.
Poufność

ESA i NPC zobowiązują się do zachowania poufnego charakteru wszelkich dokumentów, raportów, informacji i innych materiałów otrzymanych od drugiej strony i bezpośrednio związanych ze współpracą w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy, które będą we właściwy sposób oznakowane jako "zastrzeżone", zgodnie z ich stosownymi przepisami i procedurami. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że w ramach działań współpracy objętych niniejszymi ogólnymi postanowieniami i warunkami nie będą wymieniane żadne informacje tajne.

ESA i uczestnik pozostaną związani niniejszymi postanowieniami o zachowaniu poufności również po zakończeniu współpracy.

6.
Obowiązujące prawo i arbitraż

Bez uszczerbku dla statusu ESA jako organizacji międzyrządowej oraz jej przywilejów i immunitetów przyznanych przez jej państwa członkowskie zgodnie z załącznikiem I do Konwencji w sprawie ESA, niniejsze postanowienia i warunki będą regulowane prawem państwa NPC.

ESA i NPC będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji lub realizacji niniejszych ogólnych postanowień i warunków regulujących ich współpracę w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy. W przypadku, gdy nie uda się uzyskać polubownego rozstrzygnięcia, spór może zostać ostatecznie rozstrzygnięty na wniosek ESA lub NPC zgodnie z regulaminem postępowania arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego arbitra powołanego zgodnie z tym regulaminem.

Załącznik 2 - do Porozumienia między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, działającym jako krajowy punkt kontaktowy Polski (zwanego dalej "Porozumieniem")

Niniejszy załącznik do Porozumienia między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, działającym jako Narodowy Punkt Kontaktowy Polski, opisuje szczegóły techniczne i postanowienia szczegółowe dotyczące inicjatyw w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy Sentinel, realizowanych na mocy Porozumienia.
1.
Współpracujące Centra Archiwizacji i Rozpowszechniania (CAC), krajowy serwer lustrzany
Podmiot realizujący inicjatywęMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Reprezentowany przez Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Działanieoperator narodowy
Wsparcie ESAa) Dostęp do współpracującego węzła danych [Collaborative Data Hub]

ESA udziela operatorowi narodowemu dostępu do współpracującego węzła danych [Collaborative Data Hub (CollDH)] - zwijanego archiwum, umożliwiającego masowe rozpowszechnianie produktów informacyjnych Sentinel. CollDH będzie w sposób ciągły przechowywał dane Sentinel pozyskane w ostatnim miesiącu /miesiącach, przetworzone w sposób uzgodniony w ramach listy podstawowych produktów informacyjnych Sentinel oraz powiązanych z nią harmonogramów określonych w koncepcji operacyjnej CSC [CSC Operations Concept Dokument]. CollDH umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, podglądanie i pobieranie danych Sentinel. Przedziały czasowe objęte zwijanym archiwum CollDH będą skalowalne i będą obejmowały co najmniej dane z ostatniego miesiąca.

Dostęp do CollDH umożliwia moduł uwierzytelniania sieciowego. ESA przekaże operatorowi narodowemu nazwę użytkownika i hasło dostępu do CollDH. Nazwy użytkownika i hasła może używać tylko operator narodowy (w tym jego przedstawiciele, pracownicy i wykonawcy zaangażowani w inicjatywę) na potrzeby inicjatywy - nie będą one udostępniane innym osobom fizycznym ani prawnym.

Operator narodowy będzie korzystał z dostępu do CollDH wyłącznie na potrzeby swoich opisanych powyżej działań w ramach inicjatywy. Rejestrując się w CollDH, wchodząc i/lub pobierając dostępne treści, operator narodowy nie będzie niewłaściwie wykorzystywał ani zakłócał funkcjonowania portalu CollDH. W szczególności, operator narodowy zamierza zbudować własne lustrzane archiwum danych Sentinel, dzięki czemu nie będzie powtarzał pobierania identycznych zbiorów danych z CollDH, tylko przechowywał pobrane dane Sentinel do ponownego wykorzystania i dalszego rozpowszechniania.

Wszystkie funkcje i treści oferowane przez CollDH udostępniane są przez ESA na zasadzie dołożenia wszelkich starań, zdefiniowanej w porozumieniu i w "Ogólnych postanowieniach i warunkach współpracy w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy Sentinel z państwami uczestniczącymi w komponencie kosmicznym GMES" ["General Clauses and Conditions for the Sentinel Collaborative Ground Segment cooperation with GMES Space Component Participating States"] (zwanych dalej "postanowieniami ogólnymi"). Przesyłanie treści z CollDH może być przerwane lub opóźnione przez ESA w przypadku ograniczeń technicznych, takich jak szerokość pasma internetowego. W takim przypadku pobranie, o które zwrócił się operator narodowy zostanie umożliwione później, z uwzględnieniem zamówień innych użytkowników.

b) Przesyłanie danych

ESA zapewni odpowiednie interfejsy umożliwiające przesyłanie danych Sentinel do operatora narodowego przez internet.

HarmonogramWsparcie ESA rozpocznie się gdy dostępne będą dane z Sentinel-1, zgodnie z planem ESA dotyczących udostępniania danych (np. po wystrzeleniu, odpowiednio do planu narastającej dostępności danych). Kolejne dane z Sentinel-2, Sentinel-3 i Sentinel-5 Precursor będą uwzględniane jak tylko staną się dostępne zgodnie ze stosownymi planami udostępniania danych ESA .
SprawozdawczośćZgodnie z ustępem 5 Porozumienia, NPK będzie na bieżąco informował ESA o przebiegu każdej z inicjatyw w ramach Naziemnego Segmentu Współpracy.

Raporty okresowe dotyczące krajowego serwera lustrzanego będą składane co najmniej raz w roku i będą zawierały co najmniej informacje dotyczące:

* wykorzystania i zastosowań danych Sentinel;

* dalszego rozpowszechniania danych Sentinel, w tym statystyk użytkowników krajowego serwera lustrzanego;

* wszelkich zmian uzgodnionych działań, które będą miały wpływ na wsparcie działań krajowych przez ESA.

Dokładniej, jeżeli chodzi o statystyki wykorzystania krajowego serwera lustrzanego, w ramach raportów rocznych należy przekazywać ESA przynajmniej następujące dane:

Statystyki dotyczące kont użytkowników, w tym:

* e-mail kontaktowy

* dziedzina wykorzystania (tj. do celów badawczych, komercyjnych, edukacyjnych, innych)

* obszar wykorzystania (tj. atmosfera, sytuacje kryzysowe, obszary morskie,

obszary lądowe, bezpieczeństwo, klimat, inne)

* kraj użytkownika konta

Uwaga: wypełnienie powyższych pól powinno być wymagane przy rejestracji konta użytkownika

Statyki dotyczące rozpowszechniania danych, w tym:

* dane udostępnione w przeliczeniu na konto użytkownika

* objętość danych w przeliczeniu na konto użytkownika

* statystyki dotyczące udostępnianych produktów podstawowych

Regulacje dotyczące danych SentinelKwestie dotyczące danych Sentinel udostępnianych poprzez CollDH regulują postanowienia ustępu 6 Porozumienia.