Dziennik budowy oraz tablica informacyjna.

Monitor Polski

M.P.1995.2.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Zarządzenie określa sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów oraz dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna.
2.
Artykuły powołane w zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
3.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o dzienniku bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć dziennik budowy lub rozbiórki.

Dziennik budowy

§  2.
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
§  3.
1.
Dziennik należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Gdy chodzi o obiekty liniowe lub sieciowe, dziennik należy prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
2.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu należy dodatkowo prowadzić dziennik montażu.
3.
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia należy odnotować w dzienniku, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót należy dołączyć do dziennika.
§  4.
1.
Inwestor składając zawiadomienie, o którym mowa w art. 41 ust. 4, jest obowiązany wystąpić o wydanie dziennika.
2.
Organ udzielający pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
§  5.
1.
Dziennik powinien mieć format A-4, ponumerowane strony i być zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów powinny być podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.
2.
Poszczególne strony dziennika organ wydający dziennik opatruje pieczęciami.
§  6.
1.
Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, dane określające inwestora, rodzaj i adres budowy lub rozbiórki, numer i datę wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4.
2.
Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza dane określające wykonawcę lub wykonawców oraz osoby sprawujące kierownictwo budowy i robót, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcia powierzonych im obowiązków.
3.
Kolejne strony dziennika są przeznaczone na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.
4.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy (rozbiórki). Wpis ten powinien być potwierdzony datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.
5.
Pod każdym wpisem w dzienniku osoby, których wpis dotyczy bezpośrednio lub pośrednio, powinny potwierdzić podpisem opatrzonym datą zaznajomienie się z jego treścią.
6.
Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym numerowanym tomie.
§  7.
1.
Wpisy w dzienniku powinny być trwałe i czytelne zarówno na oryginałach, jak i kopiach stron, zamieszczone w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.
2.
W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść w nowym wpisie, opatrując go wyjaśnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika.
3.
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.
§  8.
1.
Protokoły związane z budową i sporządzane w trakcie wykonywania robót powinny być wpisywane w dzienniku.
2.
Dopuszcza się możliwość sporządzania protokołów, o których mowa w ust. 1, na oddzielnych arkuszach. Arkusze te należy dołączyć w sposób trwały zarówno do oryginału, jak i kopii dziennika lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku wpisu o ich załączeniu.
§  9.
Do dokonywania wpisów w dzienniku są upoważnieni:
1)
inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
2)
projektanci,
3)
kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych,
4)
osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
5)
pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
§  10.
Pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego są obowiązani potwierdzić każdorazowo, wpisem do dziennika, swoją obecność na budowie.
§  11.
1.
Dziennik powinien znajdować się stale na terenie budowy lub rozbiórki i być dostępny dla osób upoważnionych, wymienionych w § 9. Dziennik należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
2.
Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie (rozbiórce, montażu) jest odpowiedzialny kierownik budowy.
§  12.
1.
Przepisy niniejszego rozdziału, z wyjątkiem § 6 ust. 1 i 2, stosuje się do kolejnych tomów dziennika.
2.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do dziennika montażu i specjalnego dziennika robót.

Tablica informacyjna

§  13.
1.
Tablica informacyjna powinna zawierać:
1)
określenie rodzaju budowy, rozbiórki lub robót budowlanych oraz ich adres i numer telefonu,
2)
numer pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3)
nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,
4)
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5)
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a)
kierownika budowy,
b)
kierowników robót,
c)
inspektora nadzoru inwestorskiego,
d)
projektantów,
6)
numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy.
2.
Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, oraz mieć wysokość co najmniej 4 cm.
3.
Tablica informacyjna powinna znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Przepis końcowy

§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.