Monitor Polski

M.P.1984.15.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 28 maja 1984 r.
w sprawie dziedzin techniki, w których są nadawane stopnie specjalizacji zawodowej inżynierów.

Na podstawie § 13 uchwały nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 131) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się dziedziny techniki, w których są nadawane stopnie specjalizacji zawodowej inżynierów.
2. Wykaz dziedzin, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DZIEDZIN TECHNIKI, W KTÓRYCH SĄ NADAWANE STOPNIE SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ INŻYNIERÓW

1. Architektura i urbanistyka

2. Budownictwo i inżynieria lądowa

3. Chemia

4. Drzewnictwo

5. Elektronika

6. Elektrotechnika

7. Energetyka

8. Geodezja i kartografia

9. Geologia i geofizyka

10. Górnictwo

11. Hutnictwo

12. Informatyka

13. Inżynieria sanitarna

14. Inżynieria i budownictwo wodne oraz melioracje wodne

15. Leśnictwo

16. Materiały budowlane

17. Mechanika

18. Odlewnictwo

19. Ogrodnictwo

20. Papiernictwo

21. Pożarnictwo

22. Przetwórstwo rolno-spożywcze

23. Przetwórstwo skór i obuwnictwo

24. Rolnictwo

25. Technika jądrowa i radiacyjna

26. Telekomunikacja

27. Transport

28. Włókiennictwo

29. Dziedziny ogólnotechniczne.