Działanie Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1991.16.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1991 r.

UCHWAŁA Nr 65
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 1991 r.
w sprawie działania Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie.

Nawiązując do postanowień Paryskiej Karty dla Nowej Europy, przyjętej dnia 21 listopada 1990 r., w sprawie utworzenia w Warszawie Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Potwierdza się zgodę na podjęcie działania w Rzeczypospolitej Polskiej przez Biuro Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Biurem".
Biuro, jego dyrektor i pracownik merytoryczny oraz członkowie personelu administracyjno-technicznego Biura, jak również członkowie rodzin tych osób pozostający z nimi we wspólnocie domowej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają odpowiednio z ułatwień, przywilejów i immunitetów, jakie zostały ustalone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286).
Członkowie delegacji, biorący udział w spotkaniach organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Biuro, jak również członkowie personelu Sekretariatu oraz Centrum Zapobiegania Konfliktom Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przybywający do Polski w celach służbowych, korzystają w czasie trwania ich misji urzędowych w Polsce z ułatwień, przywilejów i immunitetów przewidzianych w konwencji wymienionej w § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.