§ 1. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  1.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o funduszu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć fundusz ubezpieczenia społecznego rzemieślników, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników (Dz. U. Nr 26, poz. 173).
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o rozporządzeniu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć rozporządzenie wymienione w ust. 1.