Monitor Polski

M.P.1952.A-66.1013

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO
z dnia 30 czerwca 1952 r.
w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej.

Na podstawie § 16 ust. 2 uchwały Nr 27 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej, objętej planami inwestycyjnymi, począwszy od planu inwestycyjnego na rok 1951 (Monitor Polski Nr A-8, poz. 124) zarządza się, co następuje:
§  1. Podległe Ministrowi Przemysłu Rolnego i Spożywczego jednostki organizacyjne obowiązane są ściśle stosować zasady dyscypliny rzeczowej i finansowej realizacji planów inwestycyjnych, a w szczególności zasady zawarte w uchwale Nr 27 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-8, poz. 124), zwanej dalej "uchwałą", oraz w niniejszym zarządzeniu.
§  2. Inwestorom zabrania się zlecania, a przedsiębiorstwom wykonawczym przyjmowania zleceń oraz zawierania umów o wykonawstwo inwestycyjne niezgodnych z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
§  3. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót niezgodności limitu lub treści umowy z dokumentacją przedsiębiorstwo wykonawcze powinno zażądać od inwestora uzupełnienia limitu lub zmiany odpowiednich warunków umowy pod rygorem przerwania robót.
§  4. Naruszenie zasad dyscypliny inwestycyjnej stanowi w szczególności:
1) angażowanie środków inwestycyjnych na roboty, usługi lub dostawy niezgodne z programem rzeczowym planu inwestycyjnego lub ponad limit finansowy właściwego składnika tytułu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 3 uchwały;
2) przystąpienie do wykonania robót bez posiadania niezbędnej do tego celu dokumentacji technicznej;
3) zaniedbanie dokonania w ustalonych terminach zleceń, a następnie zawarcia umów na wykonanie dokumentacji technicznej na inwestycje objęte projektem planu inwestycyjnego;
4) zaniedbanie dokonania w ustalonych terminach zleceń, a następnie zawarcia umów na wykonawstwo robót objętych projektem planu inwestycyjnego;
5) zaniedbanie dokonania w odpowiednich terminach zamówień na dostawy dóbr inwestycyjnych objętych projektem planu inwestycyjnego;
6) rozpoczynanie robót prowadzonych systemem gospodarczym przed otwarciem wypłat, bez umowy lub bez zlecenia wewnętrznego udzielonego na piśmie, bez wyceny na podstawie stosownych kosztorysów albo bez stwierdzenia głównego (starszego) księgowego, że zlecenie mieści się w ramach limitów finansowych inwestora;
7) wykonywanie robót prowadzonych systemem gospodarczym w rozmiarach przekraczających program rzeczowy lub limit finansowy, wskazany w otwarciu wypłat;
8) zaniedbanie ograniczenia rzeczowego zakresu planowej inwestycji w przypadku niemożności uzyskania środków dodatkowych na jej sfinansowanie;
9) zaniedbanie obowiązku bieżącego przesyłania do banku finansującego odpisów wszelkich umów i zleceń (w tym i dodatkowych) podlegających zapłacie ze środków inwestycyjnych;
10) zaniedbanie obowiązku zawiadomienia inwestorów nadrzędnych o przewidzianym niewykorzystaniu środków inwestycyjnych;
11) nieterminowe przedkładanie bankowi finansującemu dokumentacji prawnej i technicznej, dokumentów ustalających wysokość zadań oszczędnościowych oraz dokumentów stwierdzających wykonanie tych zadań w etapie projektowania;
12) używanie zaliczek ze środków inwestycyjnych niezgodnie z celem, na który zostały wypłacone, oraz nieterminowe rozliczenie z zaliczek;
13) zaniedbanie obowiązku terminowego sprawdzania faktur (rachunków) przedłożonych do zapłaty i dopuszczenie do zastępczego dysponowania środkami inwestycyjnymi przez bank;
14) zaniedbanie obowiązku terminowego sprawdzania rachunków przejściowych;
15) zaniedbanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości inwestycyjnej, a w tym również zaniedbanie ścisłego przestrzegania terminów sprawozdawczości;
16) zaniedbanie obowiązku dostarczania wykonawcy dokumentacji technicznej w terminach przewidzianych umową;
17) zaniedbanie innych obowiązków, wynikających z przepisów o dyscyplinie inwestycyjnej.
§  5. Inwestorzy obowiązani są dawać zlecenia wewnętrzne, dotyczące robót wykonywanych systemem gospodarczym, według wzoru załączonego do zarządzenia.
§  6.
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny inwestycyjnej decyzję o zastosowaniu przewidzianych w § 12 uchwały sankcji podejmuje zgodnie z przepisami, zawartymi w § 13 uchwały, kierownik jednostki organizacyjnej, w której nastąpiło naruszenie dyscypliny.
2. W stosunku do pracowników aparatu centralnego sankcje stosuje Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
§  7.
1. Przed powzięciem decyzji należy dać obwinionemu pracownikowi możność usprawiedliwienia się.
2. Zastosowanie sankcji powinno nastąpić w ciągu 5 dni od chwili stwierdzenia faktu naruszenia dyscypliny inwestycyjnej.
3. O nałożonej sankcji zawiadamia się pracownika na piśmie z podaniem motywów i ze wskazaniem przysługujących mu środków prawnych.
§  8. Przy orzekaniu o zastosowaniu sankcji organa orzekające powinny brać pod uwagę stopień winy obwinionego oraz wagę i znaczenie dokonanego naruszenia dyscypliny inwestycyjnej.
§  9.
1. Od decyzji wydanej przez kierownika jednostki inwestycyjnej służy odwołanie do kierownika jednostki organizacyjnej szczebla bezpośrednio wyższego.
2. Odwołanie może być wniesione w ciągu 7 dni od dnia doręczenia odpisu decyzji za pośrednictwem kierownika jednostki, który wydał decyzję. Dnia doręczenia odpisu decyzji nie liczy się przy obliczaniu biegu terminu. Jeżeli termin 7-dniowy kończy się w dniu świątecznym, ostatnim dniem terminu jest dzień następny.
3. Decyzje wydane przez Ministra oraz decyzje władzy odwoławczej są ostateczne w toku instancji.
§  10.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wydali decyzję o zastosowaniu sankcji, powinni niezwłocznie przesłać odpis decyzji wraz z uzasadnieniem kierownikowi jednostki wyższego szczebla, a jeżeli taką decyzję wydał inwestor naczelny – Ministrowi.
2. Organ rozpoznający odwołanie może zaskarżoną decyzję zmienić lub uchylić.
§  11.
1. Sankcje mogą być wykonane tylko na podstawie decyzji ostatecznej.
2. Sankcje przewidziane w § 12 lit. c) i d) uchwały mogą być wykonane nawet w razie nie wniesienia odwołania dopiero po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej wyższego szczebla.
§  12. W przypadku gdy naruszenie dyscypliny inwestycyjnej ma znamiona czynu podlegającego ściganiu w myśl przepisów karnych, należy sprawę skierować do właściwej jednostki nadrzędnej, która po sprawdzeniu okoliczności sprawy składa prokuratorowi wniosek o wszczęcie postępowania karnego.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z nocą od dnia 1 stycznia 1952 r.

ZAŁĄCZNIK 

Ministerstwo Przemysłu Rolnego

i Spożywczego

(Centralny) Zarząd Przemysłu

....................................................

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NA ROBOTY WYKONYWANE SYSTEMEM GOSPODARCZYM

Nazwa inwestoraData zleceniaNr kolejny zleceniaJednostka wykonującaOkreślenie roboty zleconej i jej miejscaPlanowany koszt robótSpecyfikacja dokumentacji technicznej i jej zakresTerminuPokrycie kosztów robót, cz., dz., rozdz., §, nr wniosku i nazwa składnika tytułu inwestycyjnego
ogółemw tymrozpoczęciazakończenia
materiałyrobociznanarzuty

Podpis inwestora i głównego (starszego) księgowego:

........................................................................................