Monitor Polski

M.P.1951.A-95.1330

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1951 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 5 września 1951 r.
o dostosowaniu przepisów zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 lipca 1951 r. w sprawie określenia organów właściwych do przyjmowania i oceniania pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień i do rozstrzygania sporów o wysokość wynagrodzenia za te wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia, jak również trybu postępowania tych organów - do organizacji jednostek podległych Ministrowi Gospodarki Komunalnej.

Na podstawie art. 16 ust. 2 dekretu z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 428) w związku z § 8 pkt 1, § 18 pkt 1 i § 67 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 lipca 1951 r. w sprawie określenia organów właściwych do przyjmowania i oceniania pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień i do rozstrzygania sporów o wysokość wynagrodzenia za te wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia jak również trybu postępowania tych organów (Monitor Polski Nr A-66, poz. 869) ustalam - za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego - co następuje:
§  1. Powołanie komórek i komisji wynalazczości pracowniczej w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej oraz w zakładach i przedsiębiorstwach komunalnych następuje zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 lipca 1951 r. (Monitor Polski Nr A-66, poz. 869) przy zastosowaniu postanowień niniejszej instrukcji.
§  2. Dyrektorzy centralnych zarządów w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej powołają spośród grona swoich pracowników techników branżowych do spraw wynalazczości pracowniczej i wyznaczą odpowiedzialnego kierownika komórki wynalazczości pracowniczej.
§  3. W Samodzielnym Wydziale Techniki w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej tworzy się Referat Wynalazczości Pracowniczej. Referat ten jest bezpośrednio podporządkowany naczelnikowi Samodzielnego Wydziału Techniki.
§  4. Komórki wynalazczości pracowniczej w komunalnych przedsiębiorstwach i zakładach pracy znajdują się w pionie głównego inżyniera, a w tych przedsiębiorstwach i zakładach pracy, gdzie nie ma inżyniera - w pionie zastępcy kierownika przedsiębiorstwa (zakładu) i są mu bezpośrednio podporządkowane.
§  5. Komórki wynalazczości w centralnych zarządach znajdują się w pionie zastępcy dyrektora do spraw technicznych i są mu bezpośrednio podporządkowane.
§  6. W Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego oraz w oddziałach terenowych tworzy się komórki wynalazczości pracowniczej. Kierownicy tych komórek znajdują się w pionie zastępcy dyrektora (kierownika oddziału) do spraw technicznych i są mu bezpośrednio podporządkowani.
§  7. Kierowników komórek wynalazczości pracowniczej w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego powołuje dyrektor na wniosek swego zastępcy, a w oddziałach - kierownik na wniosek zastępcy kierownika oddziału.
§  8. W Komendzie Głównej Straży Pożarnych i komendach terenowych straży pożarnych należy utworzyć komórki wynalazczości pracowniczej. Kierownicy tych komórek znajdują się w pionie zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych.
§  9. Kierowników komórek wynalazczości pracowniczej w Komendzie Głównej Straży Pożarnych powołuje Komendant Główny na wniosek swego zastępcy, a w komendach terenowych straży pożarnych - zastępca Komendanta Głównego na wniosek zastępcy komendanta wojewódzkiej komendy straży pożarnych.
§  10. Ustala się, że małym przedsiębiorstwem i zakładem mającym wspólną komisję wynalazczości pracowniczej, utworzoną - w myśl § 11 pkt 2 - przy prezydium wojewódzkiej rady narodowej (wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej) będzie takie przedsiębiorstwo komunalne lub zakład, które(y) zatrudnia nie więcej jak 50 pracowników z kierownictwem danego zakładu łącznie.
§  11. Komisje wynalazczości pracowniczej tworzy się:
1) w przedsiębiorstwach i zakładach komunalnych, (w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego i jego oddziałach) oraz w terenowych komendach straży pożarnych, liczących powyżej 50 ludzi wraz z kierownictwem,
2) w prezydiach wojewódzkich rad narodowych przy wydziałach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dla pracowników tych wydziałów, dla małych przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, podległych Ministerstwu Gospodarki Komunalnej (§ 10). Komisje te działają na prawach komisji zakładowych.
§  12. Centralne komisje wynalazczości tworzy się w:
1) Centralnym Zarządzie Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych,
2) Centralnym Zarządzie Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych,
3) Komendzie Głównej Straży Pożarnych.
§  13.
1. Funkcję przewodniczącego komisji wynalazczości pracowniczej w przedsiębiorstwie (zakładzie pracy) i oddziale pełni pierwszy zastępca dyrektora (kierownika) przedsiębiorstwa (zakładu pracy) lub oddziału.
2. Wyznaczenie zastępcy przewodniczącego określa § 20 ust. 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, powołanego w § 1.
§  14. Przewodniczącego komisji wynalazczości w prezydiach wojewódzkich rad narodowych powołuje przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek kierownika wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
§  15. W skład komisji wynalazczości przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych powołanych dla małych przedsiębiorstw (§ 11 pkt 2) wchodzą:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz

oraz jako stali członkowie:

4) przedstawiciel Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR,
5) przedstawiciel miejscowej okręgowej rady związku zawodowego pracowników gospodarki komunalnej,
6) przedstawiciel służby finansowo-księgowej,
7) inżynier lub technik, powołany przez przewodniczącego komisji wynalazczości spośród pracowników prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub przedsiębiorstwa komunalnego,
8) przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT),
9) przedstawiciel techniczny klubu techniki i racjonalizacji, powołany przez przewodniczącego komisji wynalazczości.
§  16. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc dotychczasowe zarządzenie i przepisy w zakresie unormowanym tym zarządzeniem.