Monitor Polski

M.P.2018.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148) ogłasza się, co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 1067,90 zł miesięcznie;
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2990,10 zł miesięcznie;
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 12 814,80 zł;
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 35 881,20 zł.