Dokumentacja przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.

Monitor Polski

M.P.1964.19.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lutego 1964 r.
w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 oraz z 1956 r. Nr 54, poz. 244), art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skupu uprawnień do wydawania przepisów o przemiale zbóż (Monitor Polski Nr A-64, poz. 833) zarządza się, co następuje:
1.
Młyny, kaszarnie, wiatraki i samodzielne śrutowniki dokonujące przemiału gospodarczego zbóż oraz punkty wymiany zboża na produkty przemiału obowiązane są prowadzić dokumentację tego przemiału - pełną lub uproszczoną.
2.
Pełną dokumentację przemiału gospodarczego zbóż prowadzą młyny i kaszarnie gospodarcze, pozostające w zarządzie i użytkowaniu prezydiów rad narodowych lub przedsiębiorstw im podległych i innych jednostek gospodarki uspołecznionej.
3.
Uproszczoną dokumentację przemiału gospodarczego zbóż prowadzą:
1)
wiatraki i samodzielne śrutowniki gospodarcze oraz punkty wymiany zboża na produkty przemiału,
2)
młyny i kaszarnie gospodarcze pozostające w zarządzie i użytkowaniu jednostek gospodarki nie uspołecznionej,
3)
młyny i kaszarnie, o których mowa w ust. 2, zwolnione od obowiązku prowadzenia pełnej dokumentacji - zgodnie z § 2.
4.
Dokumentację przemiału gospodarczego zbóż w młynach i kaszarniach Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego stanowią dokumenty ustalone odrębnymi przepisami o prowadzeniu dokumentacji przemiału handlowego oraz kwitariusze przemiałowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
1.
Młyny i kaszarnie, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą być zwolnione od obowiązku prowadzenia pełnej dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż, jeżeli nie dokonują przemiałów umownych (§ 4), a zwolnienie od tego obowiązku uzasadnione jest potrzebą zmniejszenia pracochłonności w dokumentowaniu tego przemiału.
2.
Decyzje o zwolnieniu młynów i kaszarni od obowiązku prowadzenia pełnej dokumentacji przemiału wydają:
1)
w odniesieniu do młynów i kaszarni zgrupowanych w rejonowych przedsiębiorstwach młynów gospodarczych oraz innych przedsiębiorstwach państwowych przemysłu terenowego - dyrektorzy tych przedsiębiorstw;
2)
w odniesieniu do młynów i kaszarni pozostających w zarządzie i użytkowaniu państwowych gospodarstw rolnych i rybackich oraz przedsiębiorstw przemysłu rolnego - dyrektorzy zjednoczeń, w których te przedsiębiorstwa są zgrupowane;
3)
w odniesieniu do pozostałych młynów i kaszarni - kierownicy właściwych do spraw przemysłu organów prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty, dzielnicowych) rad narodowych.
3.
Zwolnienie od obowiązku prowadzenia pełnej dokumentacji może nastąpić na wniosek:
1)
kierownika młyna lub kaszarni - odnośnie do młynów i kaszarni, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
kierownika młyna lub kaszarni i jednostki zarządzającej danym zakładem produkcyjnym - odnośnie do młynów i kaszarni, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.
1.
Młyny, kaszarnie, wiatraki i samodzielne śrutowniki prowadzące uproszczoną dokumentację przemiału gospodarczego zbóż obowiązane są do ustalania (wyliczania) wygospodarowanych oszczędności przemiałowych przez porównywanie faktycznego stanu zboża i produktów przemiału z ich stanem książkowym.
2.
Wyliczenie oszczędności przemiałowych powinno być przeprowadzone przy zakładaniu dokumentacji ustalonej zarządzeniem, a następnie:
1)
co najmniej raz w miesiącu w młynach, kaszarniach, wiatrakach i samodzielnych śrutownikach pozostających w zarządzie i użytkowaniu prezydiów rad narodowych i innych jednostek gospodarki uspołecznionej oraz w punktach wymiany zboża na produkty przemiału, świadczących jednocześnie usługi w zakresie śrutowania zboża,
2) 1
co najmniej raz na pół roku w młynach, kaszarniach, wiatrakach i samodzielnych śrutownikach jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
3.
Wyliczenie oszczędności przemiałowych powinno być udokumentowane protokołem, stwierdzającym faktyczny i ewidencyjny stan zboża i produktów przemiału na dzień wyliczenia oszczędności przemiałowych oraz stan ilościowy wygospodarowanych oszczędności.
4.
Do protokołu powinny być dołączone spisy zbóż i produktów przemiału znajdujących się w młynie, kaszarni, wiatraku lub samodzielnym śrutowniku na dzień wyliczenia oszczędności przemiałowych, wyliczenia stanu ewidencyjnego zbóż i produktów przemiału oraz wyliczenia oszczędności przemiałowych, sporządzone oddzielnie dla każdego rodzaju zboża.
5.
Szczegółowe zasady wyliczania oszczędności przemiałowych oraz sposób sporządzania protokołu określi Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w odrębnej instrukcji.
Młyny, kaszarnie, wiatraki i samodzielne śrutowniki pozostające w zarządzie i użytkowaniu prezydiów rad narodowych lub przedsiębiorstw im podległych, które dokonują przemiału zboża na zlecenie przedsiębiorstw Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz zboża dostarczonego do wymiany na pieczywo (przemiał umowny), obowiązane są prowadzić odrębną dokumentację tego przemiału.
1.
Pełną dokumentację przemiału gospodarczego zbóż stanowią:
1)
kwitariusze przemiałowe,
2)
raporty techniczno-przemiałowe,
3)
zestawienia zbiorczych dziennych kwitów przemiałowych,
4)
kwity "magazyn przyjmie" i "magazyn wyda",
5)
miesięczne zestawienia obrotu zbożem i produktami przemiału.
2. 2
Uproszczoną dokumentację przemiału gospodarczego zbóż stanowią:
1)
w młynach, kaszarniach, wiatrakach i samodzielnych śrutownikach, pozostających w zarządzie i użytkowaniu prezydiów rad narodowych lub przedsiębiorstw im podległych oraz innych jednostek gospodarki uspołecznionej:
a)
kwitariusze przemiałowe,
b)
rejestry przemiałowe,
c)
rejestry oszczędności przemiałowych,
d)
kwity "magazyn przyjmie" i "magazyn wyda",
e)
dokumenty z wyliczenia oszczędności przemiałowych;
2)
w młynach, kaszarniach, wiatrakach i samodzielnych śrutownikach, pozostających w zarządzie i użytkowaniu jednostek gospodarki nie uspołecznionej:
a)
kwitariusze przemiałowe,
b)
księgi przemiałowe,
c)
księgi magazynowe,
d)
dokumenty z wyliczenia oszczędności przemiałowych;
3)
w punktach wymiany zboża na produkty przemiału:
a)
kwitariusze przemiałowe,
b)
rejestry przemiałowe,
c)
kwity "magazyn przyjmie" i "magazyn wyda"

oraz w razie prowadzenia samodzielnych śrutowników odrębne:

d)
kwitariusze przemiałowe,
e)
rejestry przemiałowe,
f)
rejestry oszczędności przemiałowych,
g)
dokumenty z wyliczenia oszczędności przemiałowych jako dokumentacja usług świadczonych w zakresie śrutowania zboża.
3.
Dokumentację przemiału zboża zlecanego przez przedsiębiorstwa Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego (przemiał umowny) stanowią:
1)
kwity "magazyn przyjmie" i "magazyn wyda",
2)
raporty techniczno-przemiałowe,
3)
miesięczne zestawienia obrotu zbożem i produktami przemiału,

prowadzone odrębnie dla tego przemiału.

4.
Dokumentację przemiału zboża dostarczanego do wymiany na pieczywo (przemiał umowny) stanowią:
1)
raporty wymiany zboża na pieczywo,
2)
raporty techniczno-przemiałowe,
3)
miesięczne zestawienia obrotu zbożem i produktami przemiału

odrębne dla tego przemiału oraz dokumenty określone w przepisach regulujących wymianę zboża na pieczywo i sposób prowadzenia jej dokumentacji.

5.
W młynach, w których przyjmowanie zboża do przemiału, wypełnianie kwitów przemiałowych i wydawanie produktów przemiału dokonywane jest w odrębnych pomieszczeniach, obsługiwanych przez różne osoby, można wprowadzić dodatkowe wewnętrzne dokumenty pomocnicze, np. kwit "magazyn przyjmie" - pod warunkiem że jednostki zarządzające tymi młynami ustalą szczegółowe zasady sporządzania i obiegu tych dokumentów.
1.
Zwalnia się młyny, kaszarnie, wiatraki, samodzielne śrutowniki gospodarcze i punkty wymiany zboża na produkty przemiału, pozostające w zarządzie i użytkowaniu prezydiów gromadzkich i miejskich w miastach nie stanowiących powiatów rad narodowych oraz rad narodowych osiedli, od obowiązku wydawania kwitów przychodowych i kwitów "magazyn przyjmie" - jako dowodów pobrania opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz opłat za wymianę zboża na pieczywo.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 dowodem pobrania opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz opłat za wymianę zboża na pieczywo jest odpowiednio kwit przemiałowy lub raport wymiany zboża na pieczywo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub ust. 4 pkt 1.
3.
Jednostki zarządzające młynami gospodarczymi i punktami wymiany zboża na produkty przemiału ustalą we własnym zakresie tryb postępowania w razie dokonywania przemiału zboża za opłatą, która ma być regulowana w drodze inkasa bankowego lub przelewem.
1.
Kwitariusze przemiałowe są drukami ścisłego zarachowania.
2. 3
Kwitariusze przemiałowe, raporty techniczno-przemiałowe, księgi przemiałowe oraz rejestry przemiałowe powinny być prowadzone oddzielnie dla każdego rodzaju przemielanego zboża.
3.
Każdy dokument przemiałowy powinien być oznaczony w szczególności nazwą młyna, numerem kolejnym dokumentu i datą jego sporządzenia.
4.
Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego oraz sporządzania i obiegu dokumentów, o których mowa w § 5, określi Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Finansów w odrębnej instrukcji.
Tracą moc:
1)
instrukcja Ministra Skupu z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż oraz ewidencji zapasów zbóż i produktów przemiału,
2)
zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie zasad prowadzenia uproszczonej dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.
1 § 3 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 listopada 1968 r. (M.P.68.49.341) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 listopada 1968 r. (M.P.68.49.341) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.
3 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 listopada 1968 r. (M.P.68.49.341) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.
4 § 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 lipca 1964 r. (M.P.64.45.216) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 1964 r.