Monitor Polski

M.P.1955.109.1441

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 listopada 1955 r.
w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów spożywczych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego oraz żywienia zbiorowego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 494) zarządza się, co następuje:
§  1. Przez użyte w zarządzeniu określenia:
1) "przedsiębiorstwa handlowe" - rozumie się państwowe przedsiębiorstwa prowadzące handel detaliczny oraz żywienie zbiorowe,
2) "skup zdecentralizowany" - rozumie się skup artykułów rolnych przez przedsiębiorstwa handlowe od indywidualnych producentów rolnych, spółdzielni produkcyjnych, gospodarstw rolnych prowadzonych przez jednostki państwowe, zbieraczy owoców leśnych i grzybów oraz rybaków - uzupełniający zaopatrzenie ze źródeł centralnych.
§  2. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego w ramach swojej działalności dokonują skupu zdecentralizowanego artykułów rolnych wymienionych w § 3 bez potrzeby stosowania wymagań ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 494) i przepisów wydanych na jej podstawie.
§  3. Skupem zdecentralizowanym mogą być objęte następujące artykuły:
1) kasza jaglana i gryczana,
2) groch, fasola, bób, soczewica,
3) ryby i raki,
4) drób, dziczyzna, króliki,
5) nabiał (masło osełkowe, sery twarogowe, śmietana),
6) jaja,
7) owoce świeże i suszone,
8) owoce leśne,
9) warzywa oraz kapusta i ogórki kiszone,
10) ziemniaki jadalne,
11) grzyby świeże i suszone,
12) mak,
13) miód,
14) zioła przyprawowe (majeranek, kminek, czarnuszka itp.),
15) kwiaty.
§  4. Przedsiębiorstwo handlowe może dokonywać skupu zdecentralizowanego wyłącznie:
1) na terenie powiatu, w którym ma siedzibę,
2) na terenie innych powiatów tego samego województwa - w razie uzyskania na to zgody prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
3) na terenie innych województw - w razie uzyskania zezwolenia Ministra Handlu Wewnętrznego.
§  5.
1. Skup zdecentralizowany powinien odbywać się na targowiskach (halach targowych, bazarach i placach targowych) oraz w punktach sprzedaży detalicznej i magazynach. Zabrania się dokonywania skupu zdecentralizowanego w zagrodach chłopskich.
2. Niedozwolone jest prowadzenie w trybie niniejszego zarządzenia skupu artykułów rolnych:
1) w obrębie czynnych stałych punktów skupu przedsiębiorstw prowadzących skup scentralizowany,
2) runa leśnego na terenie działalności czynnych punktów, prowadzących skup scentralizowany tego artykułu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uruchomionych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego punktów dokonujących skupu zdecentralizowanego artykułów rolnych na targowiskach (halach targowych, bazarach i placach targowych).
§  6. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów niektórych artykułów spożywczych oraz kwiatów przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego i jednostki prowadzące żywienie zbiorowe (Monitor Polski Nr A-110, poz. 1463),
2) sprzeczne z niniejszym zarządzeniem przepisy zarządzenia nr 661 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 września 1952 r. w sprawie handlu wiejskiego zbożem, przetworami zbożowymi oraz jadalnymi strączkowymi (Dz. Urz. MHW Nr 8, poz. 39), w szczególności przepisy części III i IV.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.