Monitor Polski

M.P.1955.63.753

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1956 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 20 czerwca 1955 r.
w sprawie dodatkowych warunków wydawania głuchoniemym i głuchym pozwoleń na prowadzenie motocykli. *

§  1.
1. Tytułem próby na okres jednego roku od daty ogłoszenia niniejszej instrukcji mogą być wydawane głuchoniemym i głuchym pozwolenia na prowadzenie motocykli.
2. Przy wydawaniu głuchoniemym i głuchym pozwoleń na prowadzenie motocykli, o których mowa w ust. 1, należy stosować zasady i tryb postępowania, ustalony przepisami § 39 ust. 14 rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1953 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) i zarządzenia z dnia 5 września 1954 r. w sprawie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych (Monitor Polski Nr 85, poz. 974), a ponadto przepisy niniejszej instrukcji.
§  2. Głuchoniemy bądź głuchy może otrzymać wyłącznie pozwolenie kategorii motocyklowej na prowadzenie rowerów i wózków z silnikami pomocniczymi o pojemności skokowej powyżej 50 cm3 oraz motocykli o pojemności skokowej do 250 cm3.
§  3. Pozwolenie na prowadzenie motocykli może otrzymać głuchoniemy, który jest zrzeszony w Polskim Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół.
§  4. Do podania o wydanie pozwolenia na prowadzenie motocykli - głuchoniemy oprócz załączników wymienionych w § 6 w ust. 2 pkt 1 i 3 i ust. 3 pkt 1 zarządzenia, o których mowa w § 1 instrukcji, powinien dołączyć:
1) świadectwo lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia głuchoniemego kwalifikuje go mimo upośledzenia słuchu do prowadzenia motocykli,
2) zaświadczenie Polskiego Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół według wzoru stanowiącego załącznik do instrukcji stwierdzające, że głuchoniemy ubiegający się o pozwolenie na prowadzenie motocykli:
a) zrzeszony jest w Polskim Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół,
b) został zakwalifikowany przez Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół do ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie motocykli i
c) umie wystarczająco porozumiewać się ustnie.
§  5. Przy sprawdzaniu kwalifikacji fachowych głuchoniemego, ubiegającego się o pozwolenie na prowadzenie motocykli, w komisji egzaminacyjnej bierze udział z głosem doradczym przedstawiciel Polskiego Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół.
§  6.
1. Przepisy instrukcji z wyjątkiem przepisów § 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio do głuchych nie zrzeszonych w Polskim Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół.
2. Głuchy (ust. 1) musi posiadać zdolność odpowiadania ustnie na pytania, zadawane mu przez komisję egzaminacyjną.
§  7.
1. Motocykle, które mają prawo prowadzić głuchoniemi i głusi, powinny być zaopatrzone w lusterka wsteczne, umieszczone w taki sposób, ażeby prowadzący motocykl mógł widzieć drogę poza sobą.
2. Sposób oznaczania (znakowania) motocykli (ust. 1) określają odrębne przepisy.
§  8.
1. Pozwolenie na prowadzenie motocykli dla głuchoniemych i głuchych wydaje się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3f do zarządzenia, o którym mowa w § 1 instrukcji.
2. Przy wydaniu tego pozwolenia należy na stronie pierwszej pozwolenia w górnej części po wyrazie "kategorii" dopisać wyraz "motocyklowej". Na stronie drugiej pozwolenia u góry nad słowami "Uprawniony jest do prowadzenia" należy umieścić odcisk pieczęci z napisem "Głuchoniemy" lub "Głuchy", a po wyrazach "Uprawniony jest do prowadzenia" dopisać wyrazy "motocykli". W rubryce "Adnotacje urzędowe" należy dopisać wyrazy "Ma prawo prowadzić motocykl odpowiednio oznaczony. Ważne do dnia .........."
§  9. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Pieczęć nagłówkowa
Nr ..........

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Ob. ..........,

urodzony dnia .......... miesiąca .......... roku .......... w .......... (miejscowość i powiat)

zamieszkały w .......... gromada .......... powiat .......... ulica .......... nr ...,

jest zrzeszony w Polskim Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół - Zarząd Wojewódzki w ..........

i został zakwalifikowany do ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie roweru bądź wózka z silnikiem pomocniczym, motocykla *

Ob. .......... umie wystarczająco porozumiewać się ustnie.

Sekretarz

..........

(podpis)

Prezes

..........

(podpis)

* Z dniem 28 czerwca 1956 r. przedłuża się do odwołania moc obowiązującą nin. instrukcji, zgodnie z § 1 instrukcji Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 czerwca 1956 r. (M.P.56.54.600).
*) Niepotrzebne skreślić.