Monitor Polski

M.P.1952.A-97.1487

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 926
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1952 r.
w sprawie dodatków przejściowych za rozłąkę z rodziną i brak mieszkania dla niektórych pracowników Wydziału Finansowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. Nr 7, poz. 39) Rada Ministrów uchwala:
§  1.
1. Pracownicy Wydziału Finansowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie przeniesieni do Warszawy z poprzedniego miejsca pracy w Płocku mogą otrzymać dodatek przejściowy za rozłąkę z rodziną i brak mieszkania w nowym miejscu pracy, jeżeli nie otrzymali mieszkania dla siebie i rodziny w Warszawie.
2. Dodatek, o którym mowa w § 1, może być przyznany jedynie pracownikom zaszeregowanym nie niżej niż do VI grupy uposażenia.
3. 1 Wysokość dodatku przejściowego ustala się na 14 zł dziennie. W przypadku przydzielenia pokoju służbowego z dodatku potrąca się 3 zł dziennie.
4. Wyplata dodatku przejściowego nie może trwać dłużej niż przez 6 miesięcy.
5. Wypłata dodatku ustaje z chwilą przydzielenia odpowiedniego mieszkania. Pracownik nie może odmówić przyjęcia przydzielonego mu mieszkania pod rygorem utraty dodatku.
§  2. Ilość dodatków nie może przekraczać liczby 12.
§  3. O przyznaniu dodatku przejściowego decyduje Prezydium Rady Ministrów (Zespół II) na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
§  4. Dodatki przejściowe przyznane na podstawie niniejszej uchwały będą wypłacane z budżetu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie,
§  5. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr 55 z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniająca stawki dodatku przejściowego za brak mieszkań (M.P.53.A-15.209) z dniem 1 stycznia 1953 r.