Monitor Polski

M.P.1956.68.837

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1956 r.

UCHWAŁA NR 484
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 6 sierpnia 1956 r.
w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Polskiej Akademii Nauk.

Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Pracownikom administracyjnym Polskiej Akademii Nauk, zatrudnionym na stanowiskach, których wykaz Prezydium Polskiej Akademii Nauk uzgodni z Prezesem Państwowej Komisji Płac, przyznaje się:
1) dodatek 120 zł do uposażenia zasadniczego za biegłą znajomość w słowie i piśmie jednego z obcych języków oraz
2) dodatek 90 zł do uposażenia zasadniczego za biegłą znajomość w słowie i piśmie każdego z następnych języków obcych.
§  2. Dodatek przysługuje za znajomość jedynie tych języków, które są niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres pełnionej przez pracownika służby.
§  3. Prawo do dodatku za znajomość języków obcych powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca po pomyślnym złożeniu przez pracownika egzaminu ze znajomości języków obcych, gaśnie zaś z końcem miesiąca, w którym pracownik przestał pełnić czynności służbowe na stanowisku, z tytułu zajmowania którego pobierał dodatek.
§  4. Pracownik zachowuje prawo do dodatku za znajomość języków obcych także w czasie:
1) urlopu wypoczynkowego,
2) urlopu macierzyńskiego,
3) choroby nie przekraczającej 3 miesięcy,
4) wszelkiego rodzaju innych, usprawiedliwionych nieobecności w służbie, podczas których pracownik ma prawo do wynagrodzenia, lecz przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
§  5. Dodatek za znajomość języków obcych przysługuje niezależnie od pobieranych przez pracownika innych dodatków służbowych lub funkcyjnych.
§  6. Tryb przyznawania dodatku oraz kontrolowania znajomości języków obcych ustali Prezydium Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Płac.
§  7. Wykonanie uchwały porucza się Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.