Dodatek specjalny dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach otwartych.

Monitor Polski

M.P.1956.64.756

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 9 lipca 1956 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach otwartych.

Na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych (Dz. U. Nr 27, poz. 124) zarządza się, co następuje:
1.
Magistrom farmacji, prowizorom farmacji, aptekarzom aprobowanym, pomocnikom aptekarskim, asystentom aptecznym i technikom farmaceutycznym zatrudnionym w aptekach otwartych przyznaje się dodatek specjalny według następujących zasad:
Lp.Na obszarach województwMiesięcznie złotych
1białostockiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, szczecińskiego i zielonogórskiego100, 150 lub 200
2opolskiego, wrocławskiego, z wyjątkiem miasta Wrocławia, i stalinogrodzkiego100 lub 150
2.
Dyrektor przedsiębiorstwa (zarządu) aptek określa, jaka wysokość dodatku specjalnego z wymienionych w ust. 1 przysługuje poszczególnym pracownikom w podległych mu aptekach w ramach limitów zatwierdzonych w planach finansowo-gospodarczych przedsiębiorstwa.
Dyrektor Centralnego Zarządu Aptek na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa (zarządu) aptek może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać dodatek pracownikom zatrudnionym w aptece położonej poza obszarem województw wymienionych w § 1 ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1956 r.