Diety i koszty podróży osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1961.8.41

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 1961 r.
w sprawie diet i kosztów podróży osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

Na podstawie art. 80 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 325) zarządza się, co następuje:
Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowych komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży, odbywanych w związku z pracami tych komisji, na zasadach obowiązujących dla pracowników państwowych pobierających uposażenie grupy I-VIII.
Osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży, odbywanych w związku z pracami tych komisji, na zasadach obowiązujących dla pracowników państwowych, nie wymienionych w § 1.
Osobom mieszkającym lub pracującym w miejscowości oddalonej od siedziby komisji wyborczej mniej niż o 4 km nie przysługują diety ani zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach tych komisji.
Osobom wchodzącym w skład okręgowych i obwodowych komisji wyborczych mających siedziby w miastach, w których działają miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przysługuje zwrot kosztów przejazdu miejskimi środkami komunikacyjnymi, odbywanego w związku z pracami tych komisji.
Wypłata należności osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych następuje na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczących tych komisji.
Traci moc zarządzenie nr 301 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie wysokości kosztów podróży członków komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 90, poz. 1020).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.