Dalszy rozwój samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego.

Monitor Polski

M.P.1983.23.126

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 czerwca 1983 r.
w sprawie dalszego rozwoju samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, że działalność samorządu pracowniczego stanowi urzeczywistnienie jednej z fundamentalnych zasad konstytucyjnych - uczestnictwa klasy robotniczej i załóg pracowniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Funkcjonowanie samorządu pracowniczego ma pozytywny wpływ na proces umacniania się socjalistycznej demokracji, rozbudzania aktywności społecznej i utrwalania poczucia odpowiedzialności klasy robotniczej za społeczny charakter działalności gospodarczej, przestrzeganie efektywności gospodarowania, sprawiedliwości społecznej, ładu i dyscypliny pracy, zespolenia interesów przedsiębiorstwa z interesem ogólnospołecznym.
W coraz większej liczbie przedsiębiorstw organy samorządu, wybrane zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, wznowiły działalność po okresie zawieszenia i sprawują swoje funkcje stanowiące, inspirujące, opiniodawcze i kontrolne. Przezwyciężane są tendencje do rezygnowania z przysługujących załogom uprawnień czy też do ich ograniczania przez administrację. Samorząd pracowniczy staje się coraz bardziej aktywnym uczestnikiem wprowadzania reformy gospodarczej i przezwyciężania przyczyn i skutków kryzysu gospodarczego.

Sejm wyraża przekonanie, że organy samorządu w przedsiębiorstwach czuwać będą nad właściwym, zgodnym z interesem ogólnospołecznym, gospodarowaniem i wykorzystaniem mienia ogólnonarodowego. Dla dalszego postępu w urzeczywistnianiu reformy gospodarczej i jej celów społecznych konieczna jest konsekwentna realizacja zadań narodowego planu społeczno-gospodarczego. Decydujące znaczenie dla rozwoju samorządu ma przestrzeganie przepisów ustawy w jego praktycznej działalności. Ponieważ statuty określają zgodność działania samorządu z ustawą, przyjmuje się, że niezgłoszenie statutu do sądu w terminie 30 dni od ukonstytuowania się rady pracowniczej lub stwierdzenie przez sąd niezgodności statutu z ustawą powoduje, że uchwały stanowiące organów samorządu nie mogą powodować skutków prawnych. Idea i praktyka samorządności powinna służyć porządkowaniu, umacnianiu i rozwojowi gospodarki i państwa, przestrzeganiu norm prawnych, społecznych i moralnych wśród załóg i ogółu pracujących.

Jednocześnie Sejm potwierdza, że wszystkie organy administracji państwowej i gospodarczej zobowiązane są do przestrzegania uprawnień samorządu pracowniczego i podejmowania niezbędnych działań dla pełnego wprowadzenia w życie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, określonych w ustawach z dnia 25 września 1981 r.

Samorząd pracowniczy powinien stać się forum harmonijnego kojarzenia interesów różnych grup zawodowych, ułatwiania współdziałania dyrekcji i związków zawodowych w sprawach płacowych i socjalnych, czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego porządku prawnego, w tym zwłaszcza Kodeksu pracy, jak też ochrony podstawowych interesów społecznych.

Sejm wyraża uznanie dla tysięcy działaczy samorządu pracowniczego, robotników, techników, inżynierów i pracowników administracji gospodarczej, wybranych demokratycznie przez załogi zakładów pracy i pełniących ofiarnie swą trudną służbę społeczną.

Sejm aprobuje dotychczasową działalność Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw i wyraża uznanie dla jej inicjatyw służących wdrażaniu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego i jej przestrzeganiu.

W celu dalszego rozszerzenia metodycznej, prawnej i organizacyjnej pomocy dla działaczy samorządu Prezydium Sejmu powoła przy Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw zespół konsultacyjny złożony z wybitnych praktyków i teoretyków samorządności pracowniczej.

Sejm potwierdza stanowczą wolę konsekwentnego umacniania i pełnego rozwoju samorządu w przedsiębiorstwach państwowych. Stwierdza, że dotychczasowa działalność Rządu służyła osiąganiu tego celu i powinna być kontynuowana z jeszcze większą aktywnością.

Dążąc do zwiększenia wpływu załóg na wdrażanie reformy gospodarczej, harmonizowania interesów przedsiębiorstw z celami ogólnospołecznymi, utrwalania socjalistycznych stosunków produkcji i pracy oraz demokratyzacji zarządzania, Sejm zwraca się do wszystkich załóg przedsiębiorstw państwowych o pełne zaangażowanie się w działalności samorządowej.