§ 2. - Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1968.10.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1968 r.
§  2.
Przepisy § 1 nie dotyczą terenów użytków rolnych:
1)
pozostających pod uprawami chmielu i wikliny,
2)
oddanych w wieczyste użytkowanie.