Częściowe zaniechanie ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.

Monitor Polski

M.P.1960.11.48

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 stycznia 1960 r.
w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 oraz z 1959 r. Nr 11, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Organy finansowe zaniechają ustalenia:
1)
podatku od nieruchomości, od różnicy wartości czynszowej pomiędzy czynszem obliczonym w wysokości dotychczasowej a czynszem obliczonym za nadwyżkę powierzchni mieszkalnej (art. 4 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali - Dz. U. z 1958 r. Nr 50, poz. 248) w odniesieniu do nadwyżki powierzchni mieszkalnej zajmowanej w lokalach wyłączonych spod przepisów o najmie lokali przez osoby wymienione w art. 4 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali i w przepisie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244),
2)
podatku od lokali dla najemców z art. 4 dekretu z dnia 25 lipca 1948 r. o najmie lokali, przypadającego od nadwyżki powierzchni mieszkalnej, ustalając go w wysokości dotychczasowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiarów podatku za 1960 r.