Monitor Polski

M.P.1958.65.379

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 sierpnia 1958 r.
w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od lokali przypadającego od najemców z art. 4 dekretu o najmie lokali.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. Organy finansowe zaniechają częściowo ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od lokali za rok 1958 dla najemców z art. 4 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. z 1958 r. Nr 50, poz. 243) przypadającego od nadwyżki powierzchni mieszkalnej, ustalając je w wysokości dotychczasowej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1958 r.