Monitor Polski

M.P.1964.35.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 maja 1964 r.
w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Rolnictwa funduszami własnymi i pasywami stałymi.

Na podstawie § 30 ust. 2 uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1963 r. Nr 35, poz. 175) i w związku z § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwa oraz wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod przepisów tej uchwały (Monitor Polski z 1961 r. Nr 24, poz. 114 i z 1962 r. Nr 2, poz. 6) oraz § 5 i § 10 ust. 3 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach (Monitor Polski z 1962 r. Nr 84, poz. 391 i z 1964 r. Nr 16, poz. 71) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się pokrycie normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Rolnictwa, objętych uchwałą nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1963 r. Nr 35, poz. 175), funduszami własnymi i pasywami stałymi w następującej wysokości:
1) przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 75%,
2) przedsiębiorstwa przemysłowe 70%,
3) przedsiębiorstwa obrotu towarowego i przedsiębiorstwa nasienne:
a) normatyw towarów 30%,
b) pozostałe składniki normatywu 100%,
4) pozostałe przedsiębiorstwa 70%.
§  2.
1. Przedsiębiorstwa, w których stopień pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi ulega zmianie na mocy niniejszego zarządzenia, odprowadzą w terminie do dnia 31 maja 1964 r. na specjalny zablokowany rachunek w Banku Rolnym nadwyżkę środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1964 r. z tego tytułu.
2. Podstawą ustalenia nadwyżki środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1964 r., o której mowa w ust. 1, jest normatyw środków obrotowych na dzień 31 grudnia 1964 r., uzgodniony z oddziałami banku finansującego w toku opiniowania planów techniczno-ekonomicznych na 1964 r.
3. Oprocentowanie środków odprowadzonych na zablokowany rachunek bankowy ustala się w wysokości 1% rocznie.
4. Odsetki od środków zablokowanych na rachunkach bankowych przelewa się na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwa.
§  3.
1. Na finansowanie części normatywu nie podlegającej pokryciu własnymi funduszami i pasywami stałymi banki udzielą przedsiębiorstwom kredytu normatywnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kredytowaniu działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw uspołecznionych.
2. Kredyt normatywny udzielony przedsiębiorstwom, o których mowa w § 2 ust. 1, w kwocie odpowiadającej zmniejszeniu pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi z dniem 1 stycznia 1964 r., podlega w 1964 r. ulgowemu oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.
§  4. Plany techniczno-ekonomiczne na 1964 r. przedsiębiorstw, o których mowa w § 2 ust. 1, nie ulegają zmianie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.