Monitor Polski

M.P.1961.24.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lutego 1961 r.
w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi.

Na podstawie § 36 ust. 2 uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 91, poz. 411) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się pokrycie normatywu środków obrotowych niektórych przedsiębiorstw państwowych objętych uchwałą nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 91, poz. 411) funduszami własnymi i pasywami stałymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§  2. Zasady i tryb rozliczenia nadwyżek i niedoborów środków obrotowych z tytułu zmiany wysokości pokrycia normatywu funduszami własnymi i pasywami stałymi oraz z tytułu doprowadzenia własnych środków obrotowych przedsiębiorstw do poziomu ustalonego pokrycia normatywu określa odrębne zarządzenie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.

ZAŁĄCZNIK 

Ministerstwo (urząd centralny)PrzedsiębiorstwaProcent pokrycia normatywu funduszami własnymi i pasywami stałymi
1. Ministerstwo Górnictwa i Energetykikopalnie węgla kamiennego i brunatnego, Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego i Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego70%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
2. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiegoprzedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej50% (od 1962 r. – 60%)
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
3. Ministerstwo Przemysłu Chemicznegoprzedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej50% (od 1962 r. – 60%)
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego, z wyjątkiem Wytwórni Chemicznej Nr 1830%
4. Ministerstwo Przemysłu Lekkiegoprzedsiębiorstwa przemysłowe70%
Centrala Zbytu Artykułów Technicznych50% (od 1962 r. – 60%)
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
5. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupuprzedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
6. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychprzedsiębiorstwa budowlano-montażowe75%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej50% (od 1962 r. – 60%)
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
7. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegoprzedsiębiorstwa przemysłowe oraz wchodzące w skład Zjednoczenia Leśnej Produkcji Niedrzewnej80%
przedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej50% (od 1962 r. – 60%)
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego30%
8. Ministerstwo Komunikacjiprzedsiębiorstwa objęte uchwałą nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń, objętych planowaniem centralnym, z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "Wars" oraz przedsiębiorstwa Restauracje Dworcowe "Wars"85%
Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "Wars" oraz przedsiębiorstwo Restauracje Dworcowe "Wars"normatyw towarów i artykułów spożywczych – 30%; pozostałe składniki normatywu – 85%
9. Ministerstwo SprawiedliwościWydawnictwo Prawnicze30%
10. Ministerstwo Kultury i Sztukiprzedsiębiorstwa obrotu towarowego i wydawnicze30%
11. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznejprzedsiębiorstwa obrotu towarowego wymienione w § 10 uchwały nr 347 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie planowania i gospodarowania zapasami w jednostkach gospodarki uspołecznionej50% (od 1962 r. – 60%)
pozostałe przedsiębiorstwa obrotu towarowego i przedsiębiorstwa wydawnicze30%
12. Ministerstwo Oświatyprzedsiębiorstwa obrotu towarowego i wydawnicze30%
13. Centralny Urząd GeologiiWydawnictwa Geologiczne30%
14. Główny Komitet Kultury Fizycznej i TurystykiPolskie Biuro Podróży "Orbis"normatyw towarów i artykułów spożywczych – 30%; pozostałe składniki normatywu – 85%
15. Komitet Drobnej WytwórczościCentrala Techniczna50% (od 1962 r. – 60%)
Składnica Odpadów Hutniczych oraz Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami30%
Uwaga: W przedsiębiorstwach obrotu towarowego częściowe pokrycie normatywu dotyczy tylko towarów, a w przedsiębiorstwach wydawniczych – wyrobów gotowych; pozostałe składniki normatywu w tych przedsiębiorstwach są pokrywane w pełni funduszami własnymi i pasywami stałymi.