Częściowe pokrycie normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.

Monitor Polski

M.P.1961.67.290

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 sierpnia 1961 r.
w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.

Na podstawie § 2 ust. 3 i § 5 ust. 2 uchwały nr 878 Prezydium Rządu z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-103, poz. 1501, z 1952 r. Nr A-43, poz. 613, Nr A-49, poz. 668 i z 1953 r. Nr A-36, poz. 451) zarządza się, co następuje:
Ustala się pokrycie normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi w przedsiębiorstwach rozliczających się z budżetem centralnym według zasad ustalonych w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 205), a mianowicie:
1)
w przedsiębiorstwach obrotu towarowego:

normatyw towarów - w wysokości 30%,

pozostałe składniki normatywu - w wysokości 100%;

2)
w przedsiębiorstwach wydawniczych Państwowe Wydawnictwa Naukowe oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich:

normatyw wyrobów gotowych - w wysokości 50%,

pozostałe składniki normatywu - w wysokości 100%;

3)
w pozostałych przedsiębiorstwach wydawniczych:

normatyw wyrobów gotowych - w wysokości 30%,

pozostałe składniki normatywu - w wysokości 100%.

W zakresie normowania środków obrotowych oraz planowania pasywów stałych w przedsiębiorstwach, o których mowa w § 1, stosuje się zasady ustalone w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. w sprawie ramowych zasad normowania środków obrotowych oraz planowania pasywów stałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 27, poz. 131), z tym że przedsiębiorstwa wydawnicze w pasywach stałych uwzględniają również zobowiązania z tytułu wpłat subskrybentów.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia pokrycia normatywów własnymi środkami obrotowymi w państwowych zakładach handlowych, gastronomicznych i oddziałach zaopatrzenia robotniczego - w zakresie dotychczas obowiązującym.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.