Czechy-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi. Warszawa.1996.11.22.

Monitor Polski

M.P.2003.37.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2007 r.

UMOWA
sporządzona w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Czeskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

- kierując się dążeniem do dalszego rozwijania wzajemnych przyjaznych stosunków,

- dążąc do rozszerzenia współpracy w zakresie międzynarodowego handlu, transportu i ruchu osobowego,

- dążąc do ułatwienia przekraczania granicy państwowej w ruchu turystycznym oraz

- mając na celu zapewnienie odpowiednich warunków przekraczania granicy państwowej przez osoby, środki transportu i towary,

uzgodniły, co następuje:

1. 
Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską odbywa się, z wyjątkami określonymi w niniejszej umowie i w innych umowach wiążących Państwa Umawiających się Stron, przez czynne przejścia graniczne.
2. 
Wykaz otwartych przejść granicznych z określeniem zakresu ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1. 
Umawiające się Strony w uzasadnionych przypadkach będą otwierać nowe przejścia graniczne.
2. 
Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. 
Budowa nowych obiektów w przejściach granicznych podlega wzajemnemu uzgodnieniu przez właściwe organy Państw obu Umawiających się Stron.
1. 
Każda z Umawiających się Stron może zawiesić lub ograniczyć ruch w poszczególnych przejściach granicznych z przyczyn wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ważnych względów sanitarno-epidemiologicznych bądź klęsk żywiołowych lub istotnego zagrożenia środowiska przyrodniczego spowodowanego przez ten ruch.
2. 
Strona zamierzająca zawiesić lub ograniczyć ruch w przejściu granicznym zawiadamia o tym drugą Umawiającą się Stronę nie później niż na pięć dni przed planowanym jego zawieszeniem lub ograniczeniem.
3. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 2, powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed planowanym zawieszeniem lub ograniczeniem ruchu.
4. 
O zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu w związku z zamierzonym remontem obiektów przejść granicznych lub urządzeń komunikacyjnych Umawiające się Strony wzajemnie informują się nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem prac remontowych, podając przewidywany termin ich zakończenia.
1. 
Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową dozwolone jest tylko w celach turystycznych.
2. 
Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zakres ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. 
Właściwe organy obu Państw oznaczą przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zapewnią stałą informację w tych przejściach o warunkach przekraczania granicy państwowej.

Do przekraczania granicy państwowej w trybie artykułu 4 ustęp 1, na podstawie ważnych dokumentów podróży, uprawnieni są obywatele obu Państw oraz obywatele państw trzecich wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

1. 
Osoby przekraczające granicę państwową w przejściach wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy podlegają kontroli granicznej i celnej.
2. 
Osoby, o których mowa w ustępie 1, mogą przywozić i wywozić bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat zgodnie z przepisami wewnętrznymi każdej z Umawiających się Stron:
1)
rzeczy do osobistego użytku i środki spożycia niezbędne na czas trwania podróży i pobytu;
2)
sprzęt sportowy i turystyczny pod warunkiem powrotnego jego wywozu.
3. 
Przywóz i wywóz towarów, o ile ich ilość, rodzaj i wartość wskazują na charakter handlowy, jest niedozwolony.
1. 
Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, po wzajemnym porozumieniu się i uzgodnieniu z organami swoich Państw, mogą, w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi lub względami społecznymi, zezwolić na przekroczenie granicy państwowej:
1)
w przejściach granicznych, w których nie przewiduje się takiego rodzaju ruchu granicznego;
2)
poza przejściami granicznymi.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy, o którym mowa w ustępie 1, składa się najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego przekroczenia granicy.
3. 
Przy przekraczaniu granicy państwowej, osoby, które uzyskały zezwolenie w trybie ustępu 1, legitymują się ważnymi dokumentami podróży oraz udzielonym zezwoleniem.

Sposób współdziałania przy realizacji postanowień artykułu 5 i 6 mogą ustalić, w drodze wzajemnego porozumienia, właściwe organy Państw Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony będą się zawiadamiać w drodze dyplomatycznej, które organy należy uznać za właściwe w rozumieniu niniejszej umowy.

Postanowienia załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy mogą być zmieniane w drodze wymiany not.

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami tracą moc artykuły 3 i 3a oraz załącznik nr 1 do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o współpracy przy dokonywaniu kontroli kolejowego i drogowego ruchu granicznego, podpisanego w Pradze dnia 8 lipca 1971 r.

1. 
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not i wejdzie w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu noty późniejszej, informującej o takim przyjęciu.
2. 
Umawiające się Strony zgadzają się na prowizoryczne stosowanie postanowień artykułów 4, 5, 6, 8 i 9 niniejszej umowy od trzydziestego dnia po dniu jej podpisania.
3. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

WYKAZ OTWARTYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

a) przejścia drogowe
Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchuMiejsce odprawy granicznejUwagi
123456
1Bukovec - Jasnowice1,3P, R, M, So, A, SC(RP)A 1.4.-31.10.

SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

2Leszna Górna - Horní Lištná1,3P, R, M, So, A, SC(RP)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t
3Cieszyn (most Wolności, most Przyjaźni) - Český Těšín

(most Svobody, most Družby)

1,3P, R, M, So(RP) (RCz)
4Cieszyn - Chotěbuz1,3P, R, M, So, A, SC(RP) (RCz)
5Dolní Marklovice - Marklowice Górne1,3P, R, M, So, SC(RCz)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
6Chałupki - Bohumín1,3P, R, M, So, A, SC(RP)ograniczenie do 20 t
7Pietraszyn - Sudice1,3P, R, M, So, A, SC(RP)SC - o masie całkowitej do 20 T, z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej
8Pietrowice - Krnov1,3P, R, M, So, A, SCo(RCz)
9Zlaté Hory -

Konradów

1,3P, R, M, So, A, SC(RCz) SC -

o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t

10Głuchołazy - Mikulovice1,3P, R, M, So, A, SCop(RCz)
11Bílý Potok - Paczków1,3P, R, M, So, A, SC(RCz) SC -

o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t

12Dolní Lipka - Boboszów1,3P, R, M, So, A, SC(RCz)SC -

o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t

13Kudowa Słone - Náchod1,3P, R, M, So, A, SC(RP)
14Tłumaczów - Otovice1,3P, R, M, So, A(RP) (RCz)
15Starostín-Golińsk1,3P, R, M, So, A, SC(RP)SC - do 6 T rzeczywistej masy całkowitej
16Královec-Lubawka1,3P, R, M, So, A, SC(RCz)SC - do 6 t dopuszczalnej ładowności
17Przełęcz Okraj - Pomezní Boudy1,3P, R, M, So(RCz)
18Jakuszyce - Harrachov1,3P, R, M, So, A, SC(RCz)
19Miłoszów-Srbská1,3P, R, M, So(RP)
20Zawidów - Habartice1,3P, R, M, So, A, SCo(RP)
21Hrádek nad Nisou - Porajów1,3P, R, M, So, A, SC(RCz)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
23Závada-Gołkowice1,3P, R, M, So, SC(RP)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
24Kunratice - Bogatynia1,3P, R, M, So, A, SC(RP)SC - o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t
25Píšť - Owsiszcze1,3P, R, M, So, SC(RP)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
26Osoblaha - Pomorzowiczki1,3P, R, M, So, SC(RCz) SC -

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

27Bartultovice-Trzebina1,3P, R, M, So, A, SC(RCz)z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej
28Orlické Záhoří - Mostowice1,3P, R, M, So, SCo(RCz)
29Vidnava - Kałków1,3P, R, M, So, SC(RCz)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
30Staré Město - Nowa Morawa1,3P, R, M, So, SC(RCz)SC - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
31Nowe Chałupki - Bohumín1,3R, M, A, So, SC(RP)

b) przejścia kolejowe

123456
1Cieszyn - Český Těšín1,3OČeský Těšín (RCz)
TČeský Těšín (RCz)
Zebrzydowice (RP)
2Zebrzydowice - Petrovice u Karviné1,3OPetrovice u Karviné oraz na odcinku Katowice (RP) -
Ostrava (RCz)
TZebrzydowice (RP)
Petrovice u Karviné (RCz)
3Chałupki - Bohumín1,3OBohumín (RCz)
TChałupki (RP)
4Głuchołazy - Mikulovice1O,TGłuchołazy (RP)
5Międzylesie- Lichkov1,3OMiędzylesie (RP)
oraz na odcinku Kamieniec Ząbkowicki (RP) - Hradec
Kralove (RCz)
TMiędzylesie (RP)
6Mieroszów - Meziměstí1,3O, TMeziměstí (RCz)
7Lubawka - Královec1TLubawka (RP)
8Zawidów - Frýdlant v Čechách1TZawidów (RP)
9Głuchołazy - Jindřichov ve Slezsku1O,TGłuchołazy (RP)

Oznaczenia przyjęte dla celów niniejszej umowy:

Rodzaj przejścia granicznego

1 - przejście graniczne ogólnodostępne

2 - przejście graniczne dla obywateli RP i RCz

3 - przejście graniczne dla małego ruchu granicznego (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.).

Rodzaj ruchu

P - ruch pieszy

R - ruch rowerowy

M - ruch motorowy

So - samochody osobowe

A - autokary

SC - samochody ciężarowe

SCo - samochody ciężarowe zarejestrowane w RP i RCz o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych

SCop - samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony zarejestrowane w RP w województwie opolskim oraz w RCz w powiatach Bruntál, Šumperk, Jeseník

O - ruch osobowy

T - ruch towarowy

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchuMiejsce odprawy granicznejUwagi
123456
1Gołkowice - Závada2, 3P, R, M, So(RP)
2(skreślona)
3(skreślona)
4(skreślona)
5Czerniawa-Zdrój - Nové Mésto pod Smrkem1, 3P, R, M, So, SCo(RP)
6(skreślona)
Oznaczenia przyjęte dla celów niniejszej umowy:

Rodzaj przejścia granicznego

1 - przejście graniczne ogólnodostępne

2 - przejście graniczne dla obywateli RP i RCz

3 - przejście graniczne dla małego ruchu granicznego (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.).

Rodzaj ruchu

P - ruch pieszy

R - ruch rowerowy

M - ruch motorowy

So - samochody osobowe

A - autokary

SC - samochody ciężarowe

SCo - samochody ciężarowe zarejestrowane w RP i RCz o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych

O - ruch osobowy

T - ruch towarowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3  3

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH

Lp.Przejście graniczneZnak granicznyRodzaj ruchuCzynne w okresieGodziny otwarcia
123456
1Jaworzynka - HrčavaIII/206P, R, N, woz.całoroczny6.00-20.00
2Stożek - Velký StožekIII/226/3P, N, R1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

3Wielka Czantorja - NýdekIII/244P, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

4Jarnołtówek (Biskupia Kopa) - Zlaté Hory (Biskupská Kupa)IV/146P,R,N1.04-30.09.

1.10-31.03.

8.00-20.00

8.00-18.00

5Lutynia - TravnáV/15P, R, N, woz.całoroczne6.00-22.00
6(skreślona)
7Snieżnik - Vrchol Král. SněžníkuV/69/10P, Ncałoroczne8.00-20.00
8Jodłów - Horní MoravaV/79/19P, R1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

9Kamieńczyk - Mladkov PetrovičkyV/95P, R1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

10Niemojów - Bartošovice v Orl. horáchV/102P, N, Rcałoroczne6.00-22.00
11Zieleniec - Masarykova chataV/122P, Ncałoroczne8.00-20.00
12Duszniki-Zdrój - Olešnice v Orl. horách (Číhalka)V/127P, R, N, woz.1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

13Ostra Góra - Machovská LhotaV/174

V/175

P, R, N, woz.1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

14Głuszyca Górna - JanovičkyV/207P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

15Łączna - ZdoňovV/234P, R, woz.1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

16Sowia Przełęcz - Soví Sedlo (Jelenka)VI/24P, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

17Śląski Dom - Luční boudaVI/29P, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

18Równia pod Śnieżką - Luční boudaVI/31P, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

19Szrenica - Vosecká bouda (Tvarožnik)VI/43

VI/44

P1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

20Stóg Izerski - SmrkVI/64P, N, R1.4-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

26Przesieka - Špindlerův MlýnVI/36

VI/36/6

P,R,N1.04-30.09.

1.10-31.03.

8.00-20.00

8.00-18.00

27Polana Jakuszycka - HarrachovVI

52

P,R,N1.04-30.09.

1.10-31.03.

8.00-20.00

8.00-18.00

28Horní Albeřice - NiedamirówIV/13-13/1P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

6.00-20.00

8.00-18.00

29Pasterka - Machovský KřížIII/180 ab

(V/180 ab)

P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

30Świecie - Jindřichovice pod SmrkemIV/74(VI/74)P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

31Chełmsko Śląskie - LibnáIII/241(V/241)P,R1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

32Gródczanki - TřebomII/44/5 (IV/44/5)P,R,N1.4-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

33Chałupki - ŠilheřoviceII/11/5 (IV/11/5)P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

34Krzanowice - ChuchelnáII/32 (IV/32)P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

35Kaczyce Górne - Karviná Ráj III/111 (III/311)P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

36Lądek Zdrój - Černý KoutIII/23/6 (V/23/6)P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

37Nowy Gierałtów - UhelnáIII/28/14

(V/28/14)

P,R,N

woz.

1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

38Czermna - Malá ČermnáIII/157/4

(V/157/4)

P,R,N1.4-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

39Kaczyce Dolne - Karviná Ráj II/114 (III/314)P,R1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

40Orle - JizerkaIV/56 (VI/56)P,R,N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

41(skreślona)
42Kocioł - Olešnice

v Orlických horách

III/132a

III/132b

III/133

P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

43Petrovice u Karviné - SkrbeńskoI/152P, R, N1. 4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

44Petrovice u Karviné - Kempy - Jastrzębie RuptawaI/143/8P, R, N1. 4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

45Nýdek - CisownicaI/49P, R, N1. 4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

46Bukovec - IstebnaI/16P, R, N1. 4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

47Hrčava Trojmezí - Jaworzynka TrójstykI/1/1P, R, N1. 4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

48Ruprechtický Špičák - ŁomnicaIII/215/11P, R, N1. 4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

49Černousy/Ves - ZawidówIV/106/4-IV/106/5P, R, wóz 1.4.-30.9.6.00-20.00
50Višňovská - Wigancice ŻytawskieIV/117/22P, R, N 1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

6.00-20.00

8.00-18.00

51Vrchmezí - OrlicaIII/124/1P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

52Bílá Voda (Růženec) - OrłowiecIII/7/19-III/8P, R, N, woz.1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

53Martinova Bouda - Czarna PrzełęczIV/39/11-IV/39/12P, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

54Petrova Bouda - JagniątkówIV/38P, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

9.00-16.00

55Ondřejovice - PodlesieII/157/8-II/158a-II/158bP, R, N, woz.całoroczne6.00-22.00
56Zlaté Hory (Biskupská kupa, vrchol) - JarnołtówekII/147/1-II/147/2P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-22.00

8.00-18.00

57Ruprechtický Špičák (vrchol) - ŁomnicaIII/215P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

58Nýzerov - BieliceIII/35P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

6.00-20.00

8.00-18.00

59Paprsek - BieliceIII/47/7- III/47/8P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

6.00-20.00

8.00-18.00

60Žd'árky - PstrążnaIII/164/26-III/164/27P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

6.00-20.00

8.00-18.00

61Bílá Voda - Złoty StokII/202P, Rcałoroczne6.00-22.00
62Velká Čantoryje - Wielka CzantoriaI/43P, R, N1.4.-30.9.

1.10.-31.3.

8.00-20.00

8.00-18.00

Oznaczenia przyjęte dla celów niniejszej umowy:

Rodzaj ruchu

P - piesi

N - narciarze

R - rowerzyści

woz. - korzystający z wózków inwalidzkich o napędzie ekologicznym

ZAŁĄCZNIK Nr  4  4

WYKAZ PAŃSTW, KTÓRYCH OBYWATELE UPRAWNIENI SĄ DO PRZEKRACZANIA GRANICY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH PRZECINAJĄCYCH GRANICĘ PAŃSTWOWĄ

1. Republika Austrii

2. Królestwo Belgii

3. Republika Grecji

4. Królestwo Danii

5. Republika Estonii

6. Republika Finlandii

7. Republika Francuska

8. Królestwo Hiszpanii

9. Królestwo Niderlandów

10. Państwo Izrael

11. Japonia

12. Republika Irlandii

13. Republika Islandii

14. Kanada

15. Wielkie Księstwo Luksemburga

16. Republika Litewska

17. Republika Łotewska

18. Republika Federalna Niemiec

19. Królestwo Norwegii

20. Republika Portugalska

21. Republika Słowacka

22. Republika Słowenii

23. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

24. Konfederacja Szwajcarska

25. Królestwo Szwecji

26. Republika Węgierska

27. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

28. Republika Włoska

29. Republika Cypryjska

30. Księstwo Liechtensteinu

31. Republika Malty

1 Załącznik nr 1:

- lit. a) pozycja 7 zmieniona przez porozumienie z dnia 13 lipca 2000 r. (M.P.02.6.107) zmieniające nin. umowę z dniem 17 lipca 2000 r.

- lit. a) pozycja 26 dodana przez porozumienie z dnia 29 maja 2001 r. (M.P.02.6.109) zmieniające nin. umowę z dniem 11 czerwca 2001 r.

- lit. a) pozycja 25 dodana przez porozumienie z dnia 11 lipca 2001 r. (M.P.02.17.282) zmieniające nin. umowę z dniem 11 lipca 2001 r.

- lit. a) pozycja 15 zmieniona przez porozumienie z dnia 3 stycznia 2002 r. (M.P.02.17.286) zmieniające nin. umowę z dniem 3 stycznia 2002 r.

- lit. a) pozycja 16 zmieniona przez porozumienie z dnia 25 stycznia 2002 r. (M.P.03.15.205) zmieniające nin. umowę z dniem 25 stycznia 2002 r.

- lit. a) pozycja 27 dodana przez porozumienie z dnia 12 lutego 2002 r. (M.P.02.17.288) zmieniające nin. umowę z dniem 12 lutego 2002 r.

- lit. a) pozycja 24 dodana przez porozumienie z dnia 3 czerwca 2002 r. (M.P.03.16.232) zmieniające nin. umowę z dniem 3 czerwca 2002 r.

- lit. a) pozycja 21 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 marca 2004 r. (M.P.04.47.807) zmieniające nin. umowę z dniem 24 marca 2004 r.

- lit. a) pozycja 28 dodana przez pkt 1 porozumienia z dnia 10 stycznia 2005 r. (M.P.07.50.576) zmieniającego nin. umowę z dniem 10 stycznia 2005 r.

- lit. a) pozycja 25 zmieniona przez porozumienie z dnia 1 września 2005 r. (M.P.05.82.1153) zmieniające nin. umowę z dniem 1 września 2005 r.

- lit. a) pozycja 1 zmieniona przez porozumienie z dnia 9 stycznia 2006 r. (M.P.06.42.448) zmieniające nin. umowę z dniem 9 stycznia 2006 r.

- lit. a) pozycje 23 i 26 zmienione przez porozumienie z dnia 1 marca 2006 r. (M.P.06.29.314) zmieniające nin. umowę z dniem 1 marca 2006 r.

- lit. b) pozycja 4 zmieniona przez porozumienie z dnia 19 czerwca 2006 r. (M.P.06.75.752) zmieniające nin. umowę z dniem 19 czerwca 2006 r.

- lit. b) pozycja 9 dodana przez porozumienie z dnia 19 czerwca 2006 r. (M.P.06.75.752) zmieniające nin. umowę z dniem 19 czerwca 2006 r.

- lit. a) pozycja 19 zmieniona przez porozumienie z dnia 30 sierpnia 2006 r. (M.P.07.13.131) zmieniające nin. umowę z dniem 30 sierpnia 2006 r.

- lit. a) pozycja 2 zmieniona przez porozumienie z dnia 15 lutego 2007 r. (M.P.07.97.1059) zmieniające nin. umowę z dniem 15 lutego 2007 r.

- lit. a) pozycja 26 zmieniona przez porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. (M.P.07.72.775) zmieniające nin. umowę z dniem 29 marca 2007 r.

- lit. a) pozycja 5 zmieniona przez porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. (M.P.07.97.1061) zmieniające nin. umowę z dniem 29 marca 2007 r.

- lit. a) pozycja 21 zmieniona przez porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. (M.P.07.97.1063) zmieniające nin. umowę z dniem 29 marca 2007 r.

- lit. a) pozycja 23 zmieniona przez porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. (M.P.07.97.1065) zmieniające nin. umowę z dniem 29 marca 2007 r.

- lit. a) pozycje 29 i 30 dodane przez porozumienie z dnia 3 kwietnia 2007 r. (M.P.07.96.1042) zmieniające nin. umowę z dniem 3 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 9 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (M.P.07.72.777) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 11 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (M.P.07.72.779) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 12 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (M.P.07.72.781) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 1 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (M.P.07.97.1067) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 24 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (M.P.07.97.1069) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 25 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (M.P.07.97.1071) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2007 r.

- lit. a) pozycja 31 dodana przez porozumienie z dnia 26 września 2007 r. (M.P.08.43.383) zmieniające nin. umowę z dniem 26 września 2007 r.

2 Załącznik nr 2:

- pozycja 2 skreślona przez porozumienie z dnia 10 kwietnia 2001 r. (M.P.02.6.111) zmieniające nin. umowę z dniem 11 kwietnia 2001 r.

- pozycja 3 zmieniona przez porozumienie z dnia 13 grudnia 2001 r. (M.P.02.17.284) zmieniające nin. umowę z dniem 13 grudnia 2001 r.

- pozycja 3 skreślona przez porozumienie z dnia 12 lutego 2002 r. (M.P.02.17.288) zmieniające nin. umowę z dniem 12 lutego 2002 r.

- pozycja 6 skreślona przez porozumienie z dnia 3 czerwca 2002 r. (M.P.03.16.232) zmieniające nin. umowę z dniem 3 czerwca 2002 r.

- pozycja 4 skreślona przez pkt 2 porozumienia z dnia 10 stycznia 2005 r. (M.P.07.50.576) zmieniającego nin. umowę z dniem 10 stycznia 2005 r.

3 Załącznik nr 3:

- pozycja 4 zmieniona, pozycje 26 i 27 dodane przez porozumienie z dnia 8 lutego 2002 r. (M.P.02.31.489) zmieniające nin. umowę z dniem 8 lutego 2002 r.

- pozycja 28 dodana przez porozumienie z dnia 25 września 2002 r. (M.P.03.59.927) zmieniające nin. umowę z dniem 25 września 2002 r.

- pozycje 29-40 dodane przez porozumienie z dnia 21 stycznia 2005 r. (M.P.05.55.753) zmieniające nin. umowę z dniem 21 stycznia 2005 r.

- pozycje 7 i 20 zmienione przez porozumienie z dnia 28 czerwca 2005 r. (M.P.05.76.1066) zmieniające nin. umowę z dniem 28 czerwca 2005 r.

- pozycja 42 dodana przez porozumienie z dnia 28 czerwca 2005 r. (M.P.05.76.1068) zmieniające nin. umowę z dniem 28 czerwca 2005 r.

- pozycja 41 dodana przez porozumienie z dnia 17 sierpnia 2005 r. (M.P.05.82.1151) zmieniające nin. umowę z dniem 17 sierpnia 2005 r.

- pozycje nr 43-48 dodane przez porozumienie z dnia 23 sierpnia 2005 r. (M.P.06.10.130) zmieniające nin. umowę z dniem 23 sierpnia 2005 r.

- pozycje nr 49 i 50 dodane przez porozumienie z dnia 18 stycznia 2006 r. (M.P.06.29.312) zmieniające nin. umowę z dniem 18 stycznia 2006 r.

- pozycje nr 6 i 41 zmienione przez porozumienie z dnia 10 maja 2007 r. (M.P.07.96.1044) zmieniające nin. umowę z dniem 10 maja 2007 r.

- pozycje nr 51 - 62 dodane przez porozumienie z dnia 20 sierpnia 2007 r. (M.P.08.43.381) zmieniające nin. umowę z dniem 20 sierpnia 2007 r.

4 Załącznik nr 4 zmieniony przez porozumienie z dnia 10 stycznia 2006 r. (M.P.06.29.310) zmieniające nin. umowę z dniem 10 stycznia 2006 r.