Chiny-Polska. Umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym. Warszawa.2016.06.20.

Monitor Polski

M.P.2017.238

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2016 r.

UMOWA
sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej "Stronami",

mając na celu:

- rozwój i wspieranie współpracy i wymiany w zakresie szkolnictwa wyższego,

- ułatwianie mobilności studentów,

- rozwój kształcenia w ramach partnerstwa międzynarodowego,

uwzględniając postanowienia Porozumienia między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanego w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r., uzgodniły, co następuje:

Niniejsza Umowa dotyczy uznawania świadectw oraz dyplomów lub tytułów zawodowych nadawanych przez publiczne i niepubliczne uczelnie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadawanych przez uprawnione przez państwo uczelnie w Chińskiej Republice Ludowej.

Uznanie do celów zawodowych świadectw, dyplomów i nadanych tytułów zawodowych dokonywane jest zgodnie z obowiązującym prawem każdej ze Stron.

1. 
Świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Chińskiej Republice Ludowej.
2. 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (gaozhong) wydane w Chińskiej Republice Ludowej, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz dyplomu zhuanke wydanego przez uprawnioną przez państwo uczelnię w Chińskiej Republice Ludowej może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o uznaniu osiągniętych efektów kształcenia oraz wyników zdanych egzaminów podejmuje uczelnia, w której posiadacz dyplomu zhuanke ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

1. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub innego równorzędnego tytułu zawodowego nadanego przez publiczną lub niepubliczną uczelnię w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (shuoshi) i studia podyplomowe w Chińskiej Republice Ludowej.
2. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu xueshi lub innego równorzędnego tytułu nadanego przez uprawnioną przez państwo uczelnię w Chińskiej Republice Ludowej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe w Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego tytułu zawodowego nadanego przez publiczną lub niepubliczną uczelnię w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i studia podyplomowe w Chińskiej Republice Ludowej.
2. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu shuoshi lub innego równorzędnego tytułu nadanego przez uprawnioną przez państwo uczelnię w Chińskiej Republice Ludowej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia lub otwarcie przewodu doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęcie na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie w Chińskiej Republice Ludowej, może być uzależnione od spełnienia wymogów określonych przez instytucję, w której posiadacz świadectwa lub dyplomu ubiega się o przyjęcie na studia.

1. 
Strony powołają komisję ekspertów w celu rozpatrywania kwestii, które mogą wyniknąć po wejściu w życie niniejszej umowy.
2. 
Każda ze Stron poinformuje drogą dyplomatyczną drugą Stronę o składzie osobowym komisji ekspertów.
3. 
Komisja ekspertów analizuje rozwój systemów szkolnictwa wyższego i czuwa nad właściwym stosowaniem niniejszej umowy.
4. 
Posiedzenia komisji ekspertów odbywają się na wniosek jednej ze Stron.

Za zgodą Stron do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia, które będą sporządzane w postaci odrębnych protokołów, stanowiących integralną część niniejszej Umowy.

1. 
Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem otrzymania późniejszego pisemnego powiadomienia Stron, drogą dyplomatyczną, o wykonaniu przez nie wewnątrzpaństwowych procedur niezbędnych do nabycia przez umowę mocy prawnej.
2. 
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze notyfikacji. W takim przypadku Umowa traci moc obowiązywania po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty o wypowiedzeniu Umowy.

Sporządzono w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy zawierający tekst w języku polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie tekstem rozstrzygającym.