Art. 6. - Chiny-Polska. Umowa o współpracy finansowej. Warszawa.2000.09.29.

Monitor Polski

M.P.2002.6.103

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
Artykuł  6
1. 6
 Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 3 będzie oprocentowany w wysokości 0,8 % rocznie (słownie: zero i pięćdziesiąt dwa setnych procenta).
2.
 Odsetki będą płatne w gotówce w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 maja i 15 listopada.
3.
Pierwsza spłata odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania kredytu jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Chińskiej Republiki Ludowej nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości day-to-day Libor ponad stopę podstawową przyjętą w artykule 6 ustęp 1.
6.
Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty aktualnej spłaty.
6 Art. 6 ust. 1:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. (M.P.03.45.681) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2007 r. (M.P.07.93.1016) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 3 porozumienia z dnia 17 lipca 2009 r. (M.P.10.63.819) zmieniającego nin. umowę z dniem 17 lipca 2009 r.