Chiny-Polska. Umowa o współpracy finansowej. Warszawa.2000.09.29.

Monitor Polski

M.P.2002.6.103

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej,
sporządzona w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując się pragnieniem pogłębiania i rozwijania konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Chińską Republiką Ludową, postanowiły, co następuje:
1.
  2  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej kredytu w wysokości USD 285.000.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dolarów USA) na sfinansowanie w Chinach inwestycji z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświaty, infrastruktury, komunikacji, górnictwa, przemysłu energetycznego, rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, materiałów budowlanych oraz innych dziedzin uzgodnionych przez rządy obu stron i odpowiadających ustaleniom Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (OECD). Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100% wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Polsce, jak również usług, włączając technologie.
2.
  3  Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2013r. i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
1.
Kontrakty wymienione w artykule 1 ustęp 1, realizowane w ramach projektów, które muszą być zaakceptowane przez właściwe chińskie władze, będą zawierane między polskimi i chińskimi przedsiębiorstwami począwszy od daty wejścia w życie niniejszej umowy.

W celu przyśpieszenia oraz przeglądu wykorzystania kredytu Umawiające się Strony będą organizować roczne lub półroczne spotkania.

2.
Kontrakty muszą być zawarte zgodnie z prawem obu Państw oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3.
Minimalna wartość kontraktu zawieranego w ramach niniejszej umowy wynosi USD 1.000.000 (słownie: jeden milion dolarów USA).
4.
Kontrakty wymienione w ustępie 1 muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

a) pozyskiwanie kontraktów w ramach niniejszej umowy będzie należało do polskich i chińskich przedsiębiorstw,

b) Ministerstwo Finansów Chińskiej Republiki Ludowej poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Chińskiej Republiki Ludowej,

c) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Ministerstwa Finansów Chińskiej Republiki Ludowej pisemną akceptację kontraktu,

d) kontrakt wejdzie w życie w terminie 15 dni po dacie wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Chińskiej Republiki Ludowej pisemnej akceptacji kontraktu,

e) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni po każdej ze stron.

Datą każdorazowego wykorzystania kredytu będzie data wypłaty środków dla polskiego przedsiębiorstwa, zgodnie z warunkami odpowiedniego kontraktu oraz Porozumieniem Bankowym.

1.
Wszystkie notowania cenowe i wartość kontraktów będą wyrażone w dolarach USA, zgodnie z cenami światowymi.
2. 4
 Udział dostaw maszyn, urządzeń, materiałów i usług polskiego pochodzenia w ramach niniejszej umowy nie może być niższy niż 60%. Władze obu Umawiających się Stron mogą żądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących powyższego i/lub oficjalnego świadectwa pochodzenia.
3.
 Maszyny, urządzenia, materiały i technologie eksportowane zgodnie z niniejszą umową z Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej mogą być wykorzystywane tylko do realizacji projektów, które zostaną uzgodnione przez Umawiające się Strony.

Spłata każdorazowego wykorzystania kredytu będzie następowała w 36 równych, półrocznych, kolejnych ratach płatnych w gotówce, w dolarach USA, w dniu 15 maja i 15 listopada danego roku, po upływie 2 letniego okresu karencji od daty wykorzystania kredytu.

1. 6
 Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 3 będzie oprocentowany w wysokości 0,8 % rocznie (słownie: zero i pięćdziesiąt dwa setnych procenta).
2.
 Odsetki będą płatne w gotówce w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 maja i 15 listopada.
3.
Pierwsza spłata odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania kredytu jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Chińskiej Republiki Ludowej nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości day-to-day Libor ponad stopę podstawową przyjętą w artykule 6 ustęp 1.
6.
Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty aktualnej spłaty.
1.
W ciągu możliwie najkrótszego czasu od daty wejścia w życie niniejszej umowy Bank Handlowy w Warszawie S.A., upoważniony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, oraz EximBank of China lub inne chińskie banki, upoważnione przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, doprowadzą do zawarcia Porozumienia Bankowego dla realizacji niniejszej umowy.
2.
W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy Bank Handlowy w Warszawie S.A., działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię EximBank of China lub innych upoważnionych chińskich banków, o nazwie "Kredyt dla Chin", dla ewidencji wykorzystania kredytu oraz spłat rat kapitałowych i należnych odsetek. EximBank of China lub inne upoważnione chińskie banki, działając w imieniu Rządu Chińskiej Republiki Ludowej, otworzą w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Handlowego w Warszawie S.A. Prowadzone rachunki będą wolne od wszelkich opłat.
1.
Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, które mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych dla wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą z Umawiających się Stron w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar kredytu.
2.
Wszelkie prowizje i opłaty, jak również ewentualne inne opłaty, należne z różnych powodów, związane z płatnościami w ramach niniejszej umowy, będą płatne przez każdą z Umawiających się Stron w swoim państwie, poza kredytem.
3.
Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z umową nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Chińskiej Republiki Ludowej.

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, związane ze stosowaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

Za dzień wejścia w życie umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Warszawie dnia 29 września 2000 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

1 Art. 1 zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. (M.P.03.45.681) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2003 r.
2 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez porozumienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. (M.P.08.6.70) zmieniające nin. umowę z dniem 11 kwietnia 2007 r.
3 Art. 1 ust. 2:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2005 r. (M.P.06.13.169) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2007 r. (M.P.07.93.1016) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 porozumienia z dnia 17 lipca 2009 r. (M.P.10.63.819) zmieniającego nin. umowę z dniem 17 lipca 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 porozumienia z dnia 12 stycznia 2011 r. (M.P.11.81.816) zmieniającej nin. umowę z dniem 12 stycznia 2011 r.

4 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2005 r. (M.P.06.13.169) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2005 r.
5 Art. 5:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 22 października 2001 r. (M.P.02.6.105) zmieniające nin. umowę z dniem 22 października 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 porozumienia z dnia 17 lipca 2009 r. (M.P.10.63.819) zmieniającego nin. umowę z dniem 17 lipca 2009 r.

6 Art. 6 ust. 1:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. (M.P.03.45.681) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 31 stycznia 2007 r. (M.P.07.93.1016) zmieniające nin. umowę z dniem 31 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 3 porozumienia z dnia 17 lipca 2009 r. (M.P.10.63.819) zmieniającego nin. umowę z dniem 17 lipca 2009 r.

7 Art. 10 zmieniony przez porozumienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. (M.P.08.6.70) zmieniające nin. umowę z dniem 11 kwietnia 2007 r.