Chiny-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Pekin.1986.03.20.

Monitor Polski

M.P.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 1986 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnej komunikacji lotniczej,
podpisana w Pekinie dnia 20 marca 1986 r.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

Pragnąc ułatwić przyjacielskie kontakty między ich dwoma narodami oraz rozwijać wzajemne stosunki między dwoma krajami w dziedzinie lotnictwa cywilnego;

Zgodziły się na ustanowienie i eksploatowanie regularnych linii lotniczych między ich odnośnymi terytoriami w sposób następujący;

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy, jeżeli z tekstu nie wynika inaczej:

a)
wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ministerstwo Komunikacji - Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku Chińskiej Republiki Ludowej - Zarząd Lotnictwa Cywilnego Chin, albo, w obydwu przypadkach, każdą inną osobę lub organ upoważnione do wykonywania funkcji aktualnie wykonywanych przez wymienione władze;
b)
wyrażenie "przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza każde przedsiębiorstwo transportu lotniczego oferujące lub eksploatujące międzynarodowe linie lotnicze;
c)
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione, zgodnie z Artykułem 3 tej Umowy;
d)
wyrażenie "linia lotnicza" oznacza każdą regularną linię lotniczą obsługiwaną przez statki powietrzne w celu publicznego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty;
e)
wyrażenie "międzynarodowa linia lotnicza" oznacza linię lotniczą, która przebiega w przestrzeni powietrznej nad terytorium więcej niż jednego państwa;
f)
wyrażenie "zatrzymanie w celach niehandlowych" oznacza lądowanie w dowolnym celu innym niż załadowywanie czy wyładowywanie pasażerów, bagażu, towarów lub poczty;
g)
wyrażenie "zdolność przewozowa" oznacza:
1)
w stosunku do statku powietrznego, udźwig handlowy tego statku powietrznego dostępny na danej trasie lub odcinku trasy,
2)
w stosunku do określonej linii lotniczej, zdolność przewozową statku powietrznego użytego na tej linii pomnożoną przez częstotliwość operacji takiego statku powietrznego w danym okresie na danej trasie lub odcinku trasy;
h)
wyrażenie "taryfa" oznacza ceny płacone za przewóz pasażerów, bagażu i towarów oraz warunki, na których te ceny są stosowane, włączając stawki i warunki dla agencji i innych służb pomocniczych, lecz wyłączając ceny lub warunki przewozu poczty;
i)
wyrażenie "wykaz" oznacza Wykaz Tras załączony do tej Umowy lub zmieniony zgodnie z postanowieniami Artykułu 16 tej Umowy. Wykaz stanowi integralną część tej Umowy i wszelkie powoływania się na Umowę będą obejmować powoływanie się na Wykaz, z wyjątkiem kiedy postanowiono inaczej.

Przyznawanie praw

1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w tej Umowie, by umożliwić jej wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu ustanowienie i eksploatowanie regularnych międzynarodowych linii lotniczych na trasie, /trasach/ wyszczególnionych w Wykazie, nazywanych dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami".
2. 
Z zastrzeżeniem postanowień tej Umowy, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii, na określonej trasie, z następujących praw:
a)
przelotu ponad terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania, ustalonymi, międzynarodowymi drogami lotniczymi lub trasami lotniczymi określonymi przez władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony,
b)
lądowania na wspomnianym terytorium w celach niehandlowych, w punkcie lub punktach uzgodnionych między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron, oraz
c)
lądowania w punkcie lub punktach na określonej trasie, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zabierania na pokład i wyładowywania w ruchu międzynarodowym pasażerów, bagażu, towaru i poczty.
3. 
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony pragnie wykonać lot dodatkowy lub lot czarterowy na określonej trasie, przedłoży ono władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony wniosek i lot będzie mógł być wykonany jedynie po uzyskaniu zgody. Wymieniony wniosek, o którym mowa, powinien być zgłoszony nie później niż siedemdziesiąt dwie godziny przed startem takiego lotu.

Wyznaczanie i upoważnianie

1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć w piśmie do drugiej Umawiającej się Strony jedno przedsiębiorstwo lotnicze do eksploatacji uzgodnionych linii na trasie określonej w Wykazie Tras.
2. 
Przeważająca część własności i rzeczywista kontrola przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez każdą z Umawiających się Stron powinna należeć do tej Umawiającej się Strony, albo jej obywateli.
3. 
Władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony będą mogły żądać od przedsiębiorstwa wyznaczonego przez pierwszą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania przewidziane w ustawach i przepisach normalnie i rozsądnie stosowanych przez wymienione władze przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych.
4. 
Po otrzymaniu takiego wyznaczenia druga Umawiająca się Strona, z zastrzeżeniem ustępu /2/ niniejszego Artykułu, udzieli niezwłocznie wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego.
5. 
Z chwilą, gdy przedsiębiorstwo lotnicze zostało tak wyznaczone i upoważnione, będzie ono mogło w każdym czasie rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii.

Cofnięcie zezwolenia eksploatacyjnego

1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo cofnąć, lub zawiesić zezwolenie eksploatacyjne przyznane już wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony lub też nałożyć takie warunki, jakie uzna za niezbędne dla wykonania przez to przedsiębiorstwo lotnicze praw, wyszczególnionych w Artykule 2 tej Umowy, w każdym z następujących przypadków:
a)
jeżeli nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należy do Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo, albo do jej obywateli, albo
b)
jeżeli przedsiębiorstwo to nie przestrzega ustaw i przepisów Umawiającej się Strony, która przyznała te prawa, albo
c)
jeżeli przedsiębiorstwo to nie eksploatuje uzgodnionych linii zgodnie z innymi warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie.
2. 
Prawo to będzie mogło być wykonane dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, chyba że niezwłoczne cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia, albo nałożenie warunków przewidzianych w ustępie /1/ niniejszego Artykułu, będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszaniom ustaw lub przepisów.

Świadczenie usług technicznych oraz wysokość opłat

1. 
Każda Umawiająca się Strona wyznaczy na swym terytorium regularny port lotniczy i zapasowe porty lotnicze do wykorzystywania przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony przy eksploatacji określonej trasy oraz udostępni temu przedsiębiorstwu lotniczemu, na swym terytorium, takie łącznościowe, nawigacyjne, meteorologiczne i inne pomocnicze służby, jakie są wymagane przy eksploatacji uzgodnionych linii.
2. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej z Umawiających się Stron będzie obciążone za korzystanie z portów lotniczych, urządzeń oraz służb technicznych drugiej Umawiającej się Strony słusznymi i rozsądnymi opłatami ustalonymi przez odpowiednie władze drugiej Umawiającej się Strony. Opłaty takie nie będą wyższe od tych, które ponoszą przedsiębiorstwa lotnicze innych państw, uczestniczących w międzynarodowej służbie lotniczej, za wykorzystywanie podobnych urządzeń i służb.

Cło i opłaty celne

1. 
Statki powietrzne, używane w międzynarodowej służbie lotniczej przez wyznaczone przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, części zapasowe, zapasy materiałów pędnych, olejów /w tym płyny hydrauliczne/, smarów oraz zapasy pokładowe /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/, znajdujące się na pokładzie takich statków powietrznych, będą zwolnione ze wszystkich opłat celnych, kosztów inspekcyjnych oraz innych opłat i należności, przy wjeździe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem, że wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych aż do czasu ich wywozu.
2. 
Zapasy materiałów pędnych, oleje/w tym płyny hydrauliczne/, smary, części zapasowe, normalne wyposażenie oraz zapasy pokładowe, wwiezione na terytorium każdej z Umawiających się Stron przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, lub na jego rzecz, albo wzięte na pokład statku powietrznego eksploatowanego przez to przedsiębiorstwo lotnicze z zamiarem użycia jedynie przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych, będą zwolnione ze wszystkich opłat i należności, w tym opłat celnych i kosztów inspekcyjnych nałożonych wewnątrz terytorium pierwszej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli zapasy te mają być zużyte przy wykonywaniu lotu na części trasy nad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały załadowane. Może być wymagane, aby materiały, o których mowa wyżej, były przetrzymywane pod nadzorem lub kontrolą celną.
3. 
Formalne wyposażenie pokładowe, części zapasowe, zapasy pokładowe oraz zapasy materiałów pędnych, oleje /w tym płyny hydrauliczne/ i smary, pozostające na pokładzie statków powietrznych jakiejkolwiek Umawiającej się Strony, mogą być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą władz celnych tej Umawiającej się Strony, które mogą żądać, aby materiały te zostały oddane pod ich nadzór i kontrolę, aż do chwili, gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie zgodnie z przepisami celnymi.
4. 
Bilety lotnicze, listy przewozowe, jak również materiały reklamowe i upominki wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego którejkolwiek Umawiającej się Strony wwiezione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony będą zwolnione z opłat celnych, kosztów inspekcyjnych i innych opłat i należności.

Przedstawicielstwo i personel

1. 
W celu eksploatowania uzgodnionych linii lotniczych na określonej trasie lub trasach, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie miało prawo, na zasadzie wzajemności, ustanawiać przedstawicielstwo w punkcie lub punktach lądowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Personel przedstawicielstw, o których mowa w tym ustępie, będzie podlegać prawom i przepisom obowiązującym w kraju, w którym takie przedstawicielstwa są umieszczone.
2. 
Członkowie personelu przedstawicielstwa wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego każdej Umawiającej się Strony, znajdującego się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, powinni być obywatelami którejkolwiek z Umawiających się Stron, chyba że zostanie uzgodnione inaczej. Liczba pracowników będzie określona, na zasadach wzajemności, przez władze lotnicze obydwóch Umawiających się Stron.
3. 
Przedstawicielstwu i personelowi wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego Umawiającej się Strony będzie udzielana, w możliwie największym rozmiarze, pomoc drugiej Umawiającej się Strony, tak by umożliwić im prowadzenie działalności bezpiecznie i skutecznie.
4. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo każdej Umawiającej się Strony może prowadzić działalność w zakresie sprzedaży na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z zachowaniem obowiązującego na tym terytorium ustawodawstwa i - gdy to konieczne - odpowiednie porozumienia mogą być zawierane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze, pod warunkiem zatwierdzenia przez właściwe władze Umawiających się Stron.
5. 
Członkowie załóg wyznaczonego przedsiębiorstwa którejkolwiek Umawiającej się Strony, przylatujący na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub odlatujący z niego, powinni być obywatelami Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze. Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwo którejkolwiek Umawiającej się Strony pragnie zatrudnić, jako członków załóg przylatujących. na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub odlatujących z niego, osoby o innym obywatelstwie, powinno wcześniej uzyskać zgodę tej drugiej Umawiającej się Strony.

Transfer dochodów przedsiębiorstwa lotniczego

Każda Umawiająca się Strona udzieli wyznaczonemu przedsiębiorstwu drugiej Umawiającej się Strony prawa swobodnego transferu - z zastosowaniem oficjalnego kursu wymiany - nadwyżki wpływów nad wydatkami, osiągniętej na jej terytorium, w związku z przewozem pasażerów, bagażu, towarów i poczty przez to wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze. W przypadku gdy system płatności między Umawiającymi się Stronami jest regulowany specjalnym porozumieniem, stosowane będzie to porozumienie.

Przepisy dotyczące wejścia i odprawy

1. 
Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony regulujące wejście, przebywanie, wyjście i przelot nad jej terytorium statków powietrznych używanych w międzynarodowej żegludze powietrznej, jak również ustawy i przepisy regulujące wejście, przebywanie i wyjście z jej terytorium pasażerów, załóg, bagażu, towaru i poczty, będą miały zastosowanie do statków powietrznych przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę, jego załóg, a także pasażerów, bagażu, towarów i poczty przewożonych przez te statki powietrzne, w czasie znajdowania się na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony. Każda z Umawiających się Stron, na żądanie drugiej Umawiającej się Strony, natychmiast dostarczy jej teksty wyżej wymienionych ustaw i przepisów.
2. 
Pasażerowie w tranzycie bezpośrednim przez terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony będą poddani tylko bardzo uproszczonej kontroli. Bagaż i towar, w tranzycie bezpośrednim, będą zwolnione z opłat celnych, kosztów inspekcyjnych i innych opłat i należności.

Postanowienia dotyczące zdolności przewozowej

1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą miały rozsądnie zrównoważone możliwości eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2. 
Sprawy dotyczące częstotliwości, typu statków powietrznych, rozkładu lotów, obsługi naziemnej i inne sprawy odnoszące się do eksploatacji uzgodnionych linii będą uzgodnione w drodze konsultacji między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi obu Umawiających się Stron. Tak uzgodnione częstotliwości i typ statków powietrznych będą podlegały zatwierdzeniu władz lotniczych obu Umawiających się Stron.
3. 
Przy eksploatacji uzgodnionych linii wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony powinno uwzględniać interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, tak, aby nie oddziaływać niewłaściwie na linie, które to ostatnie przedsiębiorstwo lotnicze eksploatuje na całości trasy lub na jej częściach.
4. 
Głównym zadaniem uzgodnionych linii, eksploatowanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze, jest zapewnienie oferowania, przy racjonalnym współczynniku załadowania, zdolności przewozowej dostosowanej do zapotrzebowania na przewóz pasażerów, poczty i towarów pochodzących z terytorium Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze lub przeznaczonych na to terytorium. Prawo wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego każdej Umawiającej się Strony do załadowania lub wyładowania, w punkcie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów i ładunków w ruchu międzynarodowym do krajów trzecich lub z krajów trzecich, będzie miało charakter uzupełniający.

Informacja i statystyka

Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą dostarczać władzom drugiej Umawiającej się Strony, na ich żądanie, dane statystyczne, jakie mogą być rozsądnie wymagane w celu dokonania przeglądu zdolności przewozowej oferowanej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze pierwszej Umawiającej się Strony na określonej trasie. Dane te będą obejmować wszelkie informacje potrzebne do ustalenia wielkości wykonanych przewozów.

Ustalanie taryf

1. 
Taryfy na wszystkich uzgodnionych liniach lotniczych będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich właściwych czynników łącznie z kosztami eksploatacji, słusznym zyskiem, charakterem usług /jak szybkość i wygoda/ oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych dla każdej części określonej trasy. Taryfy te będą ustalane zgodnie z następującymi postanowieniami niniejszego artykułu.
2. 
Taryfy, o których mowa w ustępie /1/ niniejszego Artykułu będą uzgadniane między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi obu Umawiających się Stron po konsultacji, jeżeli to będzie potrzebne i możliwe, z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi eksploatującymi całość lub część tej trasy. Uzgodnione w ten sposób taryfy będą podlegać zatwierdzeniu przez władze lotnicze obu Umawiających się Stron i będą przedkładane ich odnośnym władzom lotniczym co najmniej na 90 dni przed proponowaną datą wprowadzenia tych taryf. Okres ten może być skrócony w pewnych przypadkach na podstawie porozumienia między wymienionymi władzami.
3. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze nie może osiągnąć porozumienia co do jakiejkolwiek z tych taryf, władze lotnicze Umawiających się Stron będą się starać ustalić taryfy w drodze wzajemnego porozumienia.
4. 
Jeżeli władze lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do zatwierdzenia jakiejkolwiek taryfy, przedłożonej im zgodnie z ustępem /2/ niniejszego Artykułu, lub co do ustalenia jakiejkolwiek taryfy, zgodnie z ustępem /3/, sprawa bidzie przekazana Umawiającym się Stronom do rozstrzygnięcia, zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 niniejszej Umowy.
5. 
Do czasu ustalenia nowej taryfy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, ważne będą taryfy będące już w mocy. Niemniej taryfa nie będzie mogła być przedłużona, na podstawie niniejszego ustępu, więcej niż na 12 miesięcy od daty, w której, w przeciwnym razie, miałaby wygasnąć.

Dokumenty

1. 
Statki powietrzne wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego każdej Umawiającej się Strony wykonujące loty na określonej trasie będą nosić swoje państwowe i rejestracyjne znaki i przewozić na pokładzie, z zachowaniem międzynarodowych przepisów lub zaleceń przyjętych przez obie Umawiające się Strony, następujące świadectwa i dokumenty:
a)
świadectwo rejestracji,
b)
świadectwo zdolności do lotu,
c)
dziennik podróży,
d)
licencję radiostacji statku powietrznego,
e)
licencje lub świadectwa każdego członka załogi,
f)
listę członków załogi,
g)
listę pasażerów podającą miejsca odlotu i przeznaczenia,
h)
listę ładunków i poczty, oraz
i)
deklarację generalną.

Umawiająca się Strona będzie uznawać za ważne świadectwa i licencje wymienione wyżej, wystawiane lub potwierdzone przez drugą Umawiającą się Stronę.

2. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony może eksploatować uzgodnione linie lotnicze na określonej trasie /trasach/ statkami powietrznymi wydzierżawionymi z kraju trzeciego. Jednakże, w przypadku statków powietrznych o przynależności państwowej trzeciego kraju, na życzenie drugiej Umawiającej się Strony powinny być przeprowadzone konsultacje pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

Poszukiwanie i ratownictwo

W przypadku gdy statek powietrzny wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego Umawiającej się Strony jest w niebezpieczeństwie lub uległ wypadkowi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, ta druga Umawiająca się Strona - z zastrzeżeniem międzynarodowych przepisów i zaleceń przyjętych przez obie Umawiające się Strony:

a)
powiadomi bezzwłocznie pierwszą Umawiającą się Stronę o wypadku,
b)
natychmiast rozpocznie czynności poszukiwawcze i ratownicze,
c)
udzieli pomocy pasażerom i załodze,
d)
zapewni wszelkie środki bezpieczeństwa statkowi powietrznemu i jego zawartości,
e)
przeprowadzi badanie wypadku,
f)
zezwoli przedstawicielom pierwszej Umawiającej się Strony na dostęp do statku powietrznego i uczestnictwo w badaniu w charakterze obserwatorów,
g)
udzieli zezwolenia na zabranie statku powietrznego i jego zawartości skoro tylko przestaną one być potrzebne dla celów badania,
h)
przekaże pierwszej Umawiającej się Stronie na piśmie ostateczne wyniki oraz końcowe sprawozdanie dotyczące badania.

Konsultacje

1. 
Umawiające się Strony zapewnią prawidłowe wykonywanie i zadowalające stosowanie postanowień niniejszej Umowy w duchu ścisłej współpracy i wzajemnej pomocy. W tym celu władze lotnicze Umawiających się Stron będą konsultować się nawzajem od czasu do czasu,
2. 
Umawiająca się Strona może zażądać konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, w formie ustnej lub pisemnej, która powinna rozpocząć się w okresie 60 dni od daty otrzymania wystąpienia, chyba że obie Umawiające się Strony wspólnie ustalą przedłużenie tego okresu.
3. 
W przypadku powstania jakiejkolwiek różnicy zdań co do interpretacji czy wykonywania niniejszej Umowy, władze lotnicze Umawiających się Stron będą dążyć do jej rozstrzygnięcia w drodze konsultacji w duchu przyjacielskiej współpracy i wzajemnego zrozumienia. Jeśli władze lotnicze nie osiągną porozumienia, Umawiające się Strony będą dążyć do uzyskania rozstrzygnięcia w drodze dyplomatycznej.

Poprawka

Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron uzna za pożądane wprowadzić poprawkę do jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, włącznie z Wykazem, może ona zażądać konsultacji od drugiej Umawiającej się Strony.

Konsultacje te, które mogą mieć miejsce między władzami lotniczymi w formie rozmów lub korespondencji, rozpoczną się w okresie 60 dni od daty otrzymania wystąpienia. Wszelkie tak uzgodnione poprawki wejdą w życie dopiero po potwierdzeniu w drodze wymiany not kanałami dyplomatycznymi.

Wypowiedzenie

Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie zawiadomić drugą Umawiającą się Stronę o swojej decyzji wypowiedzenia niniejszej Urnowy. Jeżeli takie zawiadomienie zostanie przekazane, niniejsza Umowa wygaśnie po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania go przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że zawiadomienie o którym mowa, zostanie wycofane przed upływem tego okresu

Tytuły

Tytuły umieszczone zostały w niniejszej Umowie przed każdym Artykułem w celu ułatwienia orientacji, a w żadnym razie nie w celu określenia, ograniczenia lub opisania zasięgu lub znaczenia niniejszej Umowy.

Wejście w życie

Umowa niniejsza wejdzie w życie od daty wymiany not dyplomatycznych potwierdzających, że Umawiające się Strony zakończyły odpowiednie postępowanie prawne.

W dowód czego, niżej podpisami, należycie upoważnieni przez swoje odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Pekinie dnia 20 marca 1986 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przyczym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.

Wykaz tras

1.
Trasy
a)
Trasa uzgodnionych linii lotniczych eksploatowana przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie przebiegać, w obu kierunkach, jak następuje:

Warszawa - jeden lub dwa punkty pośrednie - Pekin.

b)
Trasa uzgodnionych linii lotniczych eksploatowanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Rządu Chińskiej Republiki Ludowej będzie przebiegać, w obu kierunkach, jak następuje:

Pekin - jeden lub dwa punkty pośrednie - Warszawa.

2.
Punkty pośrednie będą uzgadniane między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
3.
Jakikolwiek punkt lub punkty na określonej trasie mogą być pominięte w dowolnym locie lub we wszystkich lotach według uznania wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego każdej Umawiającej się Strony pod warunkiem, że operacja ta rozpoczyna się na terytorium Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo.