Monitor Polski

M.P.2016.712

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ
podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej "Stronami",

kierując się pragnieniem pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury

i mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Współpraca instytucjonalna

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórców, a także innymi organizacjami działającymi w obszarze kultury w obu państwach.
2. W celu ułatwienia planowania prezentacji osiągnięć artystycznych w drugim kraju, Strony będą wymieniać informacje na temat swojej infrastruktury kulturalnej.
Artykuł  2

Wymiana artystów i twórców

1. Strony będą ułatwiać nawiązywanie kontaktów między artystami i twórcami z obu państw.
2. Strony będą zachęcać do organizowania rezydencji artystycznych oraz wymiany wizyt artystów i twórców. Szczegółowe warunki organizowania i finansowania tych pobytów i wizyt będą uzgadniane przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych, oddzielnie w każdym przypadku.
Artykuł  3

Wymiana zespołów artystycznych

1. Strony będą wspierać udział swoich zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach i konkursach, jak również w innych znaczących imprezach kulturalnych organizowanych w państwie drugiej Strony.
2. Szczegółowe kwestie dotyczące wyboru zespołów artystycznych oraz programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między właściwymi instytucjami.
3. Podział kosztów realizacji tej wymiany będzie ustalany bezpośrednio przez właściwe instytucje, w oparciu o zasady wzajemności i odpowiedniej partycypacji finansowej.
Artykuł  4

Wizyty studyjne

1. W celu planowania i realizacji wspólnych projektów Strony będą organizować wizyty studyjne specjalistów w dziedzinie kultury.
2. Szczegółowe warunki dotyczące organizacji tych wizyt studyjnych zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych.
Artykuł  5

Prezentowanie twórczości

1. Strony będą wspierać prezentowanie dzieł literackich, dramatycznych, muzycznych oraz z zakresu sztuk wizualnych autorów z obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.
2. Strony będą popierać działania na rzecz włączania utworów dramatycznych i muzycznych autorów pochodzących z obu państw do repertuaru instytucji kultury drugiej Strony.
Artykuł  6

Muzyka i taniec

1. Strony będą wspierać organizację warsztatów mistrzowskich w dziedzinie muzyki i tańca oraz wymianę dyrygentów, solistów i choreografów, a także stwarzać możliwości wymiany partytur i literatury specjalistycznej.
2. Strony będą zachęcać odpowiednie instytucje z obu krajów, aby współpracowały przy organizowaniu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Pekinie.
Artykuł  7

Kinematografia

1. Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich filmowców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. Strony, na zasadach wzajemności, będą organizować tygodnie filmowe. Szczegóły dotyczące organizacji tych tygodni zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron.
3. Strony będą popierać współpracę między instytucjami filmowymi, filmotekami narodowymi i stowarzyszeniami filmowców z obu państw.
Artykuł  8

Literatura

1. Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów w dziedzinie literatury z obu państw. Szczegółowe warunki dotyczące organizacji tych wizyt zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje w drodze kontaktów roboczych.
2. Strony będą ułatwiać dokonywanie tłumaczenia dzieł literackich autorów pochodzących z państwa drugiej Strony. Instytut Książki będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język chiński. Główny Urząd Prasy, Wydawnictw, Radia, Filmu i Telewizji będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury chińskiej na język polski.
3. Strony będą wspierać udział w międzynarodowych targach książki odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.
Artykuł  9

Biblioteki

Strony będą ułatwiać dalszą współpracę między bibliotekami narodowymi obu państw, prowadzoną na podstawie Umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Narodową w Chinach a Biblioteką Narodową w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r.

Artykuł  10

Archiwa

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między archiwami obu państw, realizowaną na podstawie Porozumienia o współpracy archiwalnej pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Administracją Archiwów Państwowych Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanego w Pekinie dnia 13 kwietnia 2015 r.

Artykuł  11

Muzea

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów obu państw obejmującej wymianę obiektów z kolekcji muzealnych oraz wymianę informacji i specjalistycznych publikacji.
2. Strony będą wspierać organizację wizyt studyjnych pracowników muzeów. Szczegóły tych wizyt zostaną ustalone przez właściwe instytucje obu państw.
3. Strony będą wspierać szerszą współpracę między Muzeum Narodowym w Warszawie a Chińskim Muzeum Narodowym, w zakresie wymiany kuratorów i konserwatorów oraz współpracy nad projektami wystaw.
4. Strony będą wspierać szerszą współpracę między Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie a Muzeum Rezydencji Księcia Gonga w Pekinie, w szczególności dotyczącą projektu "Festiwal Światła".
5. Strony będą sprzyjać współpracy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z muzeami chińskimi, w zakresie realizacji wystaw i wspólnych projektów badawczych.
Artykuł  12

Wystawy

1. Strony będą sprzyjać organizacji następujących wystaw:
1) w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Muzeum Narodowe w Warszawie w 2016 r. zorganizuje wystawę ze zbiorów Chińskiego Muzeum Narodowego,
b) Muzeum Sztuki w Łodzi w 2017 r. zaprezentuje przygotowaną przez National Art Museum of China w Pekinie wystawę "Sztuka we współczesnych Chinach",
c) przygotowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej Xin Dong Cheng wystawy "Pekin/Warszawa-Nowe Znaki Chińskiej Sztuki Współczesnej";
2) w Chińskiej Republice Ludowej:
a) przygotowanej przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie wystawie prac Aleksandra Kobzdeja, Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Strumiłły, poświęconych tematyce chińskiej.
2. Szczegółowe warunki finansowe organizacji tych wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.
Artykuł  13

Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja zabytków

1. Strony będą zachęcać do wymiany doświadczeń między instytucjami obu państw zajmującymi się konserwacją i ochroną zabytków.
2. Strony będą wspierać organizację wspólnych programów szkoleniowych dla specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, muzeologii i archeologii.
Artykuł  14

Dziedzictwo niematerialne

1. Strony będą popierać współpracę w obszarze ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzoną w Paryżu dnia 17 października 2003 r.
2. Strony będą współpracować przy organizacji Forum Ekspertów w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w formacie Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny, które odbędzie się w Krakowie, w 2016 r.
Artykuł  15

Przemysły kultury

Strony będą promować współpracę w dziedzinie przemysłów kultury.

Artykuł  16

Współpraca wielostronna

1. Strony będą współpracować w ramach platformy Asia-Europe Meeting w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
2. Strony będą promować i wspierać działania kulturalne wynikające ze współpracy w formacie Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.
Artykuł  17

Postanowienia ogólne

1. Właściwe instytucje Stron zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Protokołu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.
2. Strony będą ułatwiać właściwym instytucjom starania o wydanie stosownych wiz dla osób uczestniczących w wymianie kulturalnej prowadzonej w ramach niniejszego Protokołu.
Artykuł  18

Postanowienia końcowe

1. Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. Okres obowiązywania Protokołu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Protokołu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Protokół przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę. Z zastrzeżeniem jednak, że porozumienia o współpracy podpisane przez właściwe instytucje Stron w okresie obowiązywania Protokołu będą obowiązywać nadal.
3. Protokół nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć niż te, które zostały w nim przewidziane. Dodatkowe przedsięwzięcia mogą być realizowane na podstawie odrębnych porozumień.

Sporządzono w Warszawie, dnia 20 czerwca 2016 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.