Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury... - M.P.2004.53.895 - OpenLEX

Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.08.

Monitor Polski

M.P.2004.53.895

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2004 r.

PROTOKÓŁ
o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006,
podpisany w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

PROTOKÓŁ

o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej "Stronami",

mając na celu stworzenie lepszych warunków dla dalszego rozwoju wymiany kulturalnej między obu krajami,

kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.,

uzgodnili i podpisali, co następuje:

Strony będą popierać współpracę w sferze kultury i sztuki, zwłaszcza w dziedzinach literatury, teatru, muzyki, plastyki, filmu oraz muzealnictwa, a także współpracę związków i stowarzyszeń kulturalnych prowadzoną na podstawie bezpośrednich porozumień.

Strony, w celu wymiany doświadczeń oraz rozpoznania nowych obszarów współpracy, dokonają wymiany delegacji: w roku 2004 delegacja Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej złoży wizytę w Chinach, zaś w roku 2005 delegacja Ministerstwa Kultury Chińskiej Republiki Ludowej złoży wizytę w Polsce. Każda delegacja będzie liczyła 5 osób, a okres jej pobytu w kraju drugiej Strony wyniesie 5 dni.

1.
Strony, na zasadzie wzajemności i praktyki światowej, zorganizują Dni Kultury drugiej Strony:
1)
w pierwszym półroczu 2005 r. Strona polska zorganizuje w Chinach "Dni Kultury Polskiej" (7 dni) i w tym celu wyśle do Chin delegację rządową (5 osób), zespół artystyczny (do 40 osób na 10 dni) oraz wystawę sztuki (do 4 komisarzy na 15 dni);
2)
w pierwszym półroczu 2006 r. Strona chińska zorganizuje w Polsce "Dni Kultury Chińskiej" (7 dni) i w tym celu wyśle do Polski delegację rządową (5 osób), zespół artystyczny (do 40 osób na 10 dni) oraz wystawę sztuki (do 4 komisarzy na 15 dni).
2.
Organizacja Dni Kultury odbędzie się na następujących zasadach finansowych:
1)
Strona wysyłająca pokrywa koszt międzynarodowej podróży delegacji rządowej, zespołu artystycznego i komisarzy, a także koszt transportu i ubezpieczenia eksponatów wystawy;
2)
Strona przyjmująca pokrywa koszt zakwaterowania, wyżywienia i transportu wewnętrznego, zapewnia salę teatralną na próby i przedstawienia oraz salę na wystawę i działalność promocyjną tych imprez, a także zapewnia usługi tłumacza i wycieczki krajoznawcze.

W celu wymiany doświadczeń oraz rozpoznania nowych obszarów współpracy Strony dokonają wymiany delegacji pracowników instytucji kultury. Każda delegacja będzie liczyła 5 osób, a okres jej pobytu w kraju drugiej Strony wyniesie 7 dni.

W okresie obowiązywania Protokołu Strony dokonają wymiany zespołów artystycznych. Każdy zespół będzie się składał z 10 osób, a okres jego pobytu w kraju drugiej Strony wyniesie 10 dni.

Strony będą popierały udział zespołów amatorskich w ważnych międzynarodowych imprezach artystycznych organizowanych na terytorium drugiej Strony, na warunkach określonych regulaminami tych imprez.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między bibliotekami, filmotekami oraz muzeami obu państw, a także wzajemną wymianę materiałów informacyjnych i specjalistów. W 2004 r. nastąpi wymiana delegacji między Muzeum Narodowym Chin i Muzeum Narodowym w Warszawie w celu omówienia dalszej współpracy.

Strony będą popierały kontakty między stowarzyszeniami pisarzy i innymi związkami twórczymi prowadzone na podstawie bezpośrednich porozumień oraz będą wspierały działalność różnych instytucji zajmujących się tłumaczeniami i promocją w swoim kraju twórczości literackiej drugiej Strony, zwłaszcza dzieł najnowszych i najbardziej wartościowych.

Strony będą się wzajemnie zapraszać do udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w ich krajach, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie filmu i zorganizują wzajemnie przeglądy filmów. Szczegóły dotyczące organizacji przeglądów zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje.

Strony będą popierały współpracę między jednostkami organizacyjnymi i instytucjami obu państw odpowiedzialnymi za ochronę i konserwację zabytków.

Strony będą współpracowały na rzecz niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazania stronom trzecim dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe którejkolwiek ze Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi obie Strony konwencjami międzynarodowymi.

Strony będą udzielały sobie wzajemnie pomocy w odzyskiwaniu dóbr kultury, które zostały nielegalnie wywiezione z terytorium jednej Strony na terytorium drugiej Strony.

Przy wymianie artystów, solistów, zespołów artystycznych i wystaw Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej, na 3 miesiące przed ich planowanym przybyciem, niezbędne materiały reklamowe i repertuarowe oraz materiały dotyczące występów i wystaw.

1.
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży delegowanych osób do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem.
2.
Przy pobytach krótkoterminowych (do 10 dni) Strona przyjmująca zapewnia:
1)
bezpłatne zakwaterowanie w hotelu o minimalnym standardzie trzech gwiazdek,
2)
wyżywienie lub diety i kieszonkowe,
3)
przejazdy wewnątrz kraju wynikające z programu pobytu.
3.
Osoby uczestniczące w wymianie będą posiadały ubezpieczenia (polisy) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia zapewnia Strona wysyłająca.
4.
Przy pobytach długoterminowych (powyżej 10 dni) warunki finansowe będą ustalane na podstawie odrębnych porozumień.
1.
Strona wysyłająca pokrywa koszty związane z przejazdem członków zespołów artystycznych oraz transportem i ubezpieczeniem kostiumów, rekwizytów i instrumentów muzycznych do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem.
2.
Strona przyjmująca zapewnia członkom zespołu artystycznego zakwaterowanie (pokój z łazienką), wyżywienie (lub diety), przejazd wewnątrz kraju oraz kieszonkowe.
3.
Osoby uczestniczące w wymianie zostaną poinformowane o konieczności posiadania ubezpieczenia (polisy) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Warunki finansowe realizacji wystaw, w tym warunki ochrony i ubezpieczenia eksponatów, będą uzgadniane między zainteresowanymi podmiotami.

Protokół nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć niż te, które zostały w nim przewidziane.

Wszelkie zmiany Protokołu będą dokonywane w formie pisemnej, zgodnie z prawem państwa każdej ze Stron.

Wszelkie kwestie sporne związane z interpretacją oraz realizacją Protokołu Strony będą rozwiązywały w drodze bezpośrednich konsultacji.

1.
Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.
Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Protokół przed upływem okresu obowiązywania, o którym mowa w ustępie 1. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przez drugą Stronę.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są autentyczne i posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.