Art. 2. - Chiny-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy Finansowej. Pekin.2009.07.17.

Monitor Polski

M.P.2010.63.819

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2009 r.
Artykuł  2

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie niniejsze pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niego wynikających.

Sporządzono w Pekinie, dnia 17.07.2009 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.