Chiny-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy Finansowej. Pekin.2009.07.17.

Monitor Polski

M.P.2010.63.819

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2009 r.

POROZUMIENIE
z dnia 17 lipca 2009 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

Porozumienie

w sprawie zmiany

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej

o współpracy finansowej,

sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Chińską Republiką Ludową postanowiły, co następuje:

Stosownie do artykułu 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., zwanej dalej "Umową" zmienionej pięcioma Porozumieniami, o zmianie Umowy, zawartymi między Umawiającymi się Stronami, z których ostatnie weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2007 r., Umawiające się Strony postanowiły, z dniem 31 stycznia 2009r., wprowadzić następujące zmiany do tej Umowy:

1.
W Artykule 1 ustęp 2 Umowy wyrazy: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2009r.", zostają zastąpione wyrazami: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2011r.".
2.
W Artykule 5 Umowy wyrazy: "Spłata każdorazowego wykorzystania kredytu będzie następowała w 28 równych, półrocznych, kolejnych ratach płatnych w gotówce, w dolarach USA, w dniu 15 maja i 15 listopada danego roku, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty wykorzystania kredytu", zostają zastąpione wyrazami: "Spłata każdorazowego wykorzystania kredytu będzie następowała w 36 równych, półrocznych, kolejnych ratach płatnych w gotówce, w dolarach USA, w dniu 15 maja i 15 listopada danego roku, po upływie 2 letniego okresu karencji od daty wykorzystania kredytu".
3.
W Artykule 6 ustęp 1 wyrazy: "oprocentowany w wysokości 0,96 %", zostają zastąpione wyrazami: "oprocentowany w wysokości 0,8 % ".

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie niniejsze pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niego wynikających.

Sporządzono w Pekinie, dnia 17.07.2009 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.